08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:10
Allah'ın 99 ismi Esmaül Hüsna, sırları ve fazileti

Esmaül Hüsna yani en güzel isimler Allah'ındır. Azim ve Celil olan Allah-û Tealla ve Tekaddes Hazretleri, hidayet rehberi olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'in İsra suresi 110'uncu ayette "De ki: (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur", Araf suresi 180'inci ayette "En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın" Ta Ha suresi 8'inci ayette ise "Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur" buyuruyor. Allah'ın 99 ismi Esma-ül Hüsna hakkındaki derleme bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

ESMAÜL HÜSNA NEDİR?

Arapça bir tamlama olan Esmaül Hüsna'nın tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

Allah: Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah ve bütün isimlerin sultanı., Er-Rahman: Dünyada bütün mahlûkatlara merhamet eden, şefkat gösteren ve ihsan edendir. Er-Rahim: Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan. El-Melik: Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. El-Kuddüs: Bitin noksanlıklardan uzak ve her türlü takdise layık olan. Es-Selam: Bütün tehlikelerden selametle çıkaran. El-Mü’min: Güven verendir, emin kılan ve koruyandır. El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten. El-Aziz: İzzet sahibidir, her şeye galip olandır. Allah’ın ilk 40 Adı El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptıran. El-Mütekebbir: Büyüklükte hiçbir eşi ve benzeri olmayandır. El-Halık: Yaratan ve yoktan var eden. El-Musavvir: Varlıklara şekil veren. El-Gaffar: Günahları örten ve çok mağfiret eden. El-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hâkim olan.

El-Vehhab: Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden. Er-Rezzak: Bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan. El-Fettah: Her türlü müşkülleri açandır, kolaylaştırandır ve darlıktan kurtarandır. El-Âlim: Gizli olan, açık olan, geçmiş ve gelecekteki her şeyi en ince detayına kadar bilendir. El-Kabıd: Dilediğine darlık veren, sıkan ve daraltan. El–Basıt: Dilediğine bolluk verendir, açan ve genişletendir. El–Hafıd: Dereceleri alçaltan. El–Rafi: Şeref verip yükselten. El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden ve izzet veren. El–Müzil: Dilediğini zillete düşüren. Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten. El-Basir: Gizli ve açık her şeyi en iyi gören. El-Hakem: Mutlak hâkim olandır, hakkı batıl olandan ayıran ve hikmetle hükmedendir.

El-Adl: Mutlak adil ve adaletli olan. El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen. El-Habir: Olmuş olacak her şeyden haberdar olan. El-Halim: Cezada acele etmeyendir ve daima yumuşak davranandır. El-Azim: Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan ve çok yüce olandır. El-Gafur: Affı ve mağfireti bol olan. Eş-Şekür: Az amele, çok sevap veren. El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce olan. El-Kebir: Büyüklükte benzeri yoktur ve pek büyük olandır. El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan.  El-Mukit: Her yaratılmış olanın rızkını ve gıdasını veren ve tayin edendir. El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören. El- Celil: Celal ve azamet sahibi olan. El-Kerim: Keremi, lütuf ve ihsanı bol olandır, karşılıksız veren ve çok ikram eden.

Er-Rakib: Her varlığı, her şeyi görüp gözeten ve kontrolü altında tutan. El-Mucib: Duaları ve istekleri kabul eden. El-Vasi: Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden. El-Hakim: Her işi hikmetli ve her şeyi hikmetle yaratan. El-Vedud: Kullarını en çok sevendir, sevilmeye en layık olandır. El-Mecid: Her türlü övgülere layık bulunandır. El-Bais: Ölüleri dirilten. Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan. El-Hakk: Varlığı hiç ve asla değişmeden duran, var olandır ve hakkı ortaya çıkarandır. El-Vekil: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran. El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmayan. El-Metin: Kuvvet ve kudret kaynağı ve pek güçlü olan. El-Veliyy: İnsanların dostu, onları sevip yardım eden. El-Hamid: Her türlü hamda ve senaya layık olandır. El-Muhsi: Yaratmış olduğu ve yaratacağı tüm varlıkların sayısını bilendir. El-Mübdi: Maddesiz ve örneksiz yaratandır. El-Muid: Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan. El-Muhyi: İhya eden, dirilten ve can veren.

El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran. El-Hayy: Ezeli ve ebedi hayata sahip olandır. El-Kayyum: Varlıkları diri tutandır, zatı ile kaim olandır. El-Vacid: Kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, istediğini istediği vakit bulan. El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi ve ihsanı bol olan. El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde eşi ve benzeri ve ortağı olmayandır, tek olandır. Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, herkesin ve her şeyin muhtaç olduğudur. El-Kadir: Dilediğini dilediği şekilde yaratmaya muktedir olan. El-Muktedir: Dilediği gibi, dilediği şekilde tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan ve kudret sahibi olan. El-Mukaddim: Dilediğini öne alan, yükselten. El-Muahhir: Dilediğini sona alan, erteleyen ve alçaltan. El-Evvel: Ezeli olandır ve varlığının başlangıcı olmayandır. El-Ahir: Ebedi olandır ve varlığının sonu olmayandır. El-Zahir: Varlığı açık, aşikâr olan ve kesin delillerle bilinen. El-Batın: Akılların asla idrak edemeyeceği, yüceliği gizli  landır. El-Vali: Bütün kainatı idare eden. El-Müteali: Son derece yüce olan. El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olandır, iyilik ve ihsan kaynağıdır.

El-Tevvab: Tevbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan. El-Müntekim: Zalimlerin cezasını veren, intikam alan. El-Afüvv: Affı çok olan, günahları affetmeyi seven. Er-Rauf: Çok merhametli olandır ve pek şefkatli olandır. Malik-ül Mülk: Mülkün ve canlı cansız her varlığın sahibi olandır. Zül-Celali Vel İkram: Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi olan. El-Muksit: Her işi ve her şeyi birbirine uygun yapandır. El-Cami: Mahşerde her mahlukatı bir araya toplayan. El-Ganiyy: Her türlü zenginlik sahibidir ve asla ihtiyacı olmayandır. El-Mugni: Müstağni kılandır, ihtiyaçları gideren ve zengin edendir. Ed-Darr: Elem ve zarar verenleri yaratan.  En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan. En-Nur: Alemleri nurlandırandır ve istediğine nur verendir. El Hadi: Hidayet verendir. El-Bedi: Eşi ve benzeri olmayandır, güzellik sahibidir ve eşsiz yaratandır. El-Baki: Varlığının asla sonu olmayandır ve ebedi olandır. El-Varis: Her şeyin gerçek sahibi olandır. Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayandır ve doğru yolu gösterendir. Es- Sabur: Ceza vermede acele etmeyendir. 

NEDEN ALLAH'IN İSİMLERİNİ ZİKRETMELİYİZ?

Kâinatın Yaratıcısı olan Allah, sadece insanları ve cinleri kendisine iman etsinler ve istikamet üzere yaşasınlar diye yarattığını belirterek bunun dışında yarattığı her varlığı tek görevi Allah’a kulluk olan insanlara hizmet etsinler diye yaratmıştır. Biz insanlar hayvanların ve nebatatın hep aynı sürede hiç aksatmadan kendilerine verilen görevleri yaptığına şahit oluruz. Misalle izah etmek gerekirse bir arının ‘’ben bal yapmak istemiyorum’’, ya da bir ineğin ‘’bugün süt vermeyeceğim’’ deme lüksü yoktur. Çünkü onlar Rabbin isteği ile ve tükenmeyen hazineleri sayesinde görevlerini hiç aksatmadan biz insanlığa ballarını ve sütlerini yedirip içirmeye devam ederler.
 
Yine bunun gibi yaratılan pek çok hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. Hâlbuki durum böyle değildir. Allah o hayvanları da kâinatın hizmeti için yaratmıştır ve araştırmalar sonucu fark edildiği gibi yılanın varlığının dahi ozon açısından yine insana fayda sağlayan bir yönü vardır. Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır. Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile doğru orantılı olacaktır. Bu açıdan hadiseleri değerlendirdiğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yaratıcı’nın 99 isminin her biri farklı isteklerimizi gidermek için muktedir ve belirlenen ölçülerde tekrarlandığında istenilen amaçlara ulaşmada hem maddi hem manevi rehberdir.

BİR BAŞKA ANLATIMLA ESMAÜL HÜSNA

Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan ALLAH (cc). Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen Er-Rahman. Merhamet eden ve bağışlayan Er-Rahim. Mülkün gerçek sahibi, mülkü ve saltanatı devamlı olan El-Melik. Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan El-Kudüs. Kullarını selâmete çıkartan Es-Selam. Gönüllerde iman ışığı uyandıran El-Mü’min. Gözeten ve koruyan El-Müheymin. Mağlum edilmesi mümkün olmayan El-Aziz. İstediğini mutlaka yapan ve dilediğine muktedir olan El-Cebbâr. Her şeyde büyüklüğünü gösteren El-Mütekebbir. Her şeyi var eden El-Hâlık. Her şeyi uygun tarzda ve birbirine uygun yaratan El-Bâri. Her şeye bir şekil ve hususiyet verien El-Musavvir. Kullarının günahlarını örten ve bağışlayan El-Gaffâr. Her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hâkim olan El-Kahhar. Çok fazla ihsan eden El-Vehhâb. Yarattığı her mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan Er-Rezzâk. Her türlü zorluğu kolaylaştıran ve darlıktan kurtaran El-Fettâh. Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan El-Alîm. Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan El-Kâbıd. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten El-Bâsıt.

Yukarıdan aşağı indiren, alçaltan El-Hâfıd. Yukarı kaldıran, yükselten Er-Râfi. İzzet verip ağırlayan El-Muiz. Zillete düşüren, hor ve hakir eden El-Muzil. Her şeyi işiten Es-Semî. Her şeyi gören El-Basîr. Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten El-Hakem. Şaşmaz bir adalete sahip olan El-Adl. İşlerin bütün inceliklerini bilen El-Latîf. Her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olan El-Habîr. Hilm sahibi ve yumuşak davranan El-Halîm. Pek azametli ve büyük olan El-Azîm. Çok bağışlayan, mağfireti çok olan El-Gafûr. Kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran Eş-Şekûr. Pek yüksek ve yüce olan Al-Aliyy. Büyüklüğünde hudut olmayan El-Kebîr. Yapılan bütün işleri tüm tafsilatıyla ve ayrıntılarıyla her an bilen El-Hafîz. Yaratılmış her şeyin azığını veren El-Mukît. Herkesi hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran El-Hasîb. Azamet ve ululuk sahibi olan El-Celîl. Çok ikram edici, keremi ve mağfireti bol olan El-Kerîm. Bütün varlıkların üzerine gözcü lan Er-Rakîb. Dua edenlerin duasını kabul eden, isteklerini veren El-Mucîb. Lütfu bol olan El-Vâsi. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan El-Hakîm. İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan El-Vedûd. Şanı çok büyük ve çok yüksek olan El-Mecîd. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkartan El-Bâis. Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan Eş-Şehîd. Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran El-Hakk. İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden El-Vekîl. Pek kuvvetli ve pek güçlü olan El-Kaviyy. Çok sağlam olan El-Metîn. İyi kullarına gerçek mü’minlere dost olan El-Veliyy. Her türlü hamd ve övgüye layık olan El-Hamîd.

İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen El-Muhsî. Tüm mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan El-Mübdi. Yaratılmışları ölümlerinden sonra tekrar yaratan El-Muid. İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren El-Muhyî. Ölümü yaratan, öldüren El-Mümît. Diri, tam ve mükemmel manasyıla hayat sahibi El-Hayy. Gökleri, yeri ve her şeyi sabit tutan El-Kayyûm. İstediğini, istediği vakit bulan El-Vâcid. Kadri büyük, keremi bol olan El-Mâcid. Bir tek olan El-Vahid. Sığınılacak tek dayanak olan Es-Samed. Her şeye gücü yeten, her istediğni yapmaya kâdir olan El-Kâdir. Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden El-Muktedir. İstediğini ileri geçirip öne alan El-Mukaddim. İstediğini geri koyan, arkaya bırakan El-Muahhir. Başlangıcı olmayan, ilk olan El-Evvel. Bitişi olmayan, son olan El-Âhir. Açıkça bilinen, âşikâr olan Ez-Zâhir. Gizli olan El-Bâtın. Her şeyi tek başına idare eden El-Vâli. Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan El-Müteâlî. Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan El-Berr.

Tövbeleri kabul eden Et-Tevvâb. Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan El-Müntakim. Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan El-Müntakim. Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan El-Afüvv. Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen Er-Raûf. Mülkün ebedi sahibi olan Mâlikü’l-Mülk. Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan Zü’l-Celal-i ve’l-İkram. Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan El-Muksit. İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan El-Câmî. Çok, sınırsız zengin olan  El-Ganîyy. İstediğini zengin eden El-Muğnî. Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen El-Mânî. Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan Ed-Dâr. Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan En-Nâfi. Alemleri nurlandıran En-Nûr. Hidayete ve doğru yola erdiren El-Hâdi. Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice alemler icad eden El-Bedî. Varlığının soun olmayan, ebedi olan El-Bâki. Servetlerin gerçek sahibi olan El-Vâris. Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran Er-Reşid. Çok sabırlı olan Es-Sabûr.

EL-ESMÂÜ'L-HÜSNÂ İLE İLGİLİ AYETLER

Hidayet rehberi Kur’an-ı Kerim’de Esmâ-ül Hüsnâ ile ilgili ayetler şunlardır: “Esma-i Hüsna” tabiri “isim kelimesinin çoğulu olan esma” ile “ güzel ve en güzel manasında hüsnâ”  kelimesinden medyana gelir. El-Esmâü'l-Hüsnâ ifadesi Kur'an-ı Kerim’de 4 yerde geçer:  A'raf 180’inci ayette “En güzel isimler yalnızca Allah'a aittir. Öyleyse bu isimlerle Allah'a  dua  edin. Onun isimlerini ve anlamlarını eğip  büken (yulhidûne ) kimselerden uzak durun. Böyle kimseler yapıp ettiklerinden ötürü er geç cezalandırılacaklardır.” İsra 110’uncu ayetteDe ki: " Ġster  „„Allahdiye dua edin ister  Rahmândiye. O'nu hangi isimle çağırırsanız çağırın bütün güzel isimler O'nundur.” Taha 8’inci ayette “Kendisinden   baĢka   hiçbir   ilah   olmayan   O   Allahtır.   En   güzel   isimler O'nundur.”Haşr 24. Ayette, “En güzel isimler ve bütün mükemmellik vasıfları yalnızca O'nundur.” şeklinde geçer.

Allah‟ın isimlerini ihsâ etmek söz ve amel ile olur. Allah'ın bu isimleri önce anlamları ile öğrenilip onlarla dua edilmelidir. Allah bu isimlerle tanınıp tanıtılmalıdır. Bu isimler hayatın her alanında gündemde tutulmalıdır. Bu isimlere uygun ruhi özelliğe sahip  olunmalıdır. Allah'a  ait olan bu isimler başkalarına nispet edilmemelidir. Bu isimlerin gerektirdiği şekilde Allah'a kulluk yapılmalıdır.

Esmâ-i Hüsnâ ile ilgili rivayetlerde geçen "99" rakamı Allah'ın  isimlerinin  sayısını  (hasr) sınırlandırmak için değil, çok olduğunu (kesretten kinaye) belirtmek içindir. Bazı araştırmacılar Esma-i Hüsnâ'nın sayısını 313'e kadar çıkarmışlardır. Bazı Batılı araştırmacılar ise bu sayıyı 552' ye kadar ulaştırmışlardır.

Ebu hureyre radyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah s.a.v. dedi ki: " Allahu Teala'nın 99 ismi şerifi vardır.Kim ki bunları beller ve ezberlerse cennete girer.Sonsuz saadete ulaşmış olur. Allah: Uluhiyete mahsus sıfatların(bütünlük ve üstünlük ifade eden bütün kemallerin) hepsini kendisinde toplayan.Bu ismi şerif isimlerin hepsini kendisinde toplar. Bir an bile yokluğunu farzetmek imkansız bulunan zat demektir.Bu ismi şerif ismi Azam'dır. 1. Er-Rahman: Ezelde yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet eden. Sevdiğini ve sevmediğini ayırtetmeyerek, bütün nimetlerinden istifadeye sunan. 2. Er-Rahim: Pek çok merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vererek mükafatlandıran. 3. El-Melik: Tüm kainatın sahibi ve tek, mutlak hükümdarı. 4. El-Kuddüs: Hatada, gafletten,aciziyetten ve her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz. 5. Es-Selam: Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan, her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran. Cennet'teki kullarına selam eden. 6. El-Mü'min: Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlatan. 7. El-Müheymin: Gözetici koruyucu. 8. El-Aziz: Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip. 9. El-Cebbar: Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan. 10. El-Mütekebbir: Herşeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren. 11. El-Halık: Herşeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, olayları tayin ve tesbit eden (bilen, belirleyen) ve ona göre yaratan, yoktan var eden. 12. El-Bari: Eşyayı ve herşeyin aza ve cihazlarını birbirine uygun ve mülayim bir halde yaratan. 13. El-Musavvir: Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren. 14. El-Gaffar: Mağfireti pek çok olan. 15. El-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim. Kuvvet ve Kudretiyle herşeyi içinden dışından kuşatan. 16. El-Vehhab: Çeşit çeşit ni'metleri daima bağışlayıp duran. 17. Er-Rezzak: Yaradılmışlara faydalanacakları şeyleri veren. 18. El-Fettah: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran. 19. El-Alim: Herşeyi çok iyi, en iyi bilen. 20. El-Kabıd: Sıkan Daraltan (zenginken fakir kılan gibi). 21. El- Basıt: Açan genişleten(fakirken zengin kılan). El-Kabıd ve El-Basıt ismi şerflerinden anladığımız Allah her kulunu çeşitli şekillerde imtihana tabi tutar. 22. El-Hafıd: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Şan ve şeref sahibiyken rezil ediveririr. 23. Er-Rafi: Yukarı kaldıran, yükselten.(Allah teala istediği kulunu da kaldırıverir üstün şerefli yapıverir.) 24. El-Muiz: Đzzet veren, ağırlayan. 25. El-Müzill: Zillete düşüren, hor ve hakir eden. 26. Es-Semi': Herşeyi işiten. Allah tealanın birini işitmesi diğerini işitmesine engel olmaz, insanlar gibi işitmek için gereken şartların hiçbirine ihtiyacı olmadan işitir. Herşeyi işitir, kalbten geçenleri, geceleyin yürüyen bir karıncanın ayakseslerini, bir yaprağın düşüşünü ...duyar. 27. El-Basır: En iyi gören.Herşeyi her ne şartta olursa olsun gören. 28. El-Hakem: Hükmeden, hakkı yerine getiren. 29. El-Adl: Çok adaletli.Adalet sahibi. 30. El-Latif: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen, en ince şeyleri yapan, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran. 31. El-Habir: Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar. 32. El-Halim: Hilmi(Suçluların cezasını vermeye gücü yettiği halde bunu yapmayıp, onlar hakkında yumuşak davranmak, cezalarını ertelemek) çok. 33. El-Azim: Pek azametli (hakiki büyüklük Allah'ındır). 34. El-Ğafur: Mağfireti çok. 35. Eş-Şekur: Kendi rızası için yapılan iyi işleri daha ziyadesiyle karşılayan.(iyililere daha iyisiyle karşılık veren) 36. El-Aliy: Pek yüksek olan.(Allah'tan üstün varlık düşünmek imkansızdır.Benzeri ortağı yardımcısı yoktur.) 37. El-Kebir: Göklerde ve yerde heryerde eşsiz ve tek büyük O'dur. 38. El-Hafiz: Yapılan işleri bütün tafsilatiyle tutan, herşeyi, belli vaktine kadar afat ve beladan saklıyan. 39. El-Mukıt: Her yaratılmışın azığını veren. 40. El-Hasib: Muhasib= Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilat ve teferruatıyla hesabını iyi bilen.Allah teala neticesi hesapla bilinebilecek ne kadar şey varsa hepsinin neticesini hiçbir şeye muhtaç olmadan doğrudan apaçık bilir. 41. El-Celil: Celalet ve ululuk sahibi. 42. El-Kerim: Keremi bol. (Allah teala Kerimdir, muktedirken affeder, va'dedince sözünü yerine getirir) 43. Er-Rakıb: Bütün varlık üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan. 44. El-Mucib: Kendine yalvaranların isteklerini veren. 45. El-Vasi: Geniş ve müsaadekar.(Allah'u teala'nın kudreti ve rahmetinin ve diğer bütün sıfatlarının genişliği ve tükenmezliği, her zerrede görülüp duruyor, fakat insana en yakın yine kendi şahsıdır. 46. El-Hakim: Buyrukları ve bütün işleri hikmetli. 47. El-Vedud: Đyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, yahud sevilmeye ve dostluğu kazanılmağa biricik layık olan. 48. El-Mecid: Şanı büyük ve yüksek olan. 49. El-Bais: Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. 50. Eş-Şehid: Her zamanda ve her yerde hazır ve nazır olan. 51. El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran. 52. El-Vekil: Đşleri yoluyla kendisine bırakanların işini düzeltip, onların yapabileceğinden daha iyisini te'min eden. 53. El-Kaviy: Pek güçlü olan.Allah tealaya hiçbir zaman dermansızlık güçsüzlük erişmez. 54. El-Metin: Çok sağlam olan. 55. El-Veliy: Đyi kullarına dost.Allah sevgili kullarının dostudur. 56. El-Hamid: Ancak kendisine hamdü sena olunan, bütün varlığın diliyle biricik öğülen. 57. El-Muhsi: Na mütenahi de olsa herşeyin sayısını bilen. 58. El-Mübi: Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. 59. El-Muıd: Yaratılmışları yokettikten sonra, tekrar yaratan. 60. El-Muhyi: Can bağışlayan, sağlık veren. 61. El-Mümit: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan. 62. El-Hay: Diri, herşeyi bilen ve her şeye gücü yeten.Allah teala diridir herzaman O'nu asla uyku uyuşukluk tutmaz. 63. El-Kayyum: Gökleri, yeri ve herşeyi tutan. 64. El-Vacid: Đstediğini istediği vakit bulan. 65. El-Macid: Kadr ü şanı büyük kerem sahibi ve rahmeti bol. 66. El-Vahid 67. El-Ahad: Tek... Zatında, sıfatlarında, işlerinde , isimlerinde, hükümlerinde asla şeriki-ortağı- veya naziri-benzeridengi bulunmayan. 68. Es-Samed: Hacetlerin ihtiyaçların bitirilmesi ızdırapların giderilmesi için tek merci.Kendisine muhtaç olunan. 69. El-Kaadir: Đstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten. 70. El-Muktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden. 71. El-Mukaddim: Đstediğini ileri geçiren öne alan. 72. El-Muahhir: Đstediğini geri koyan, arkaya bırakan. 73. El-Evvel: Kendi varlığının evveli yoktur. 74. El-Ahir: Varlığının sonu olmayan. 75. Ez-Zahir: Aşikar olan.Allah'ın varlığı herşeyden aşikardır. 76. El-Batın: Allah teala nın varlığı hem aşikar hem gizlidir.O'nu görüp de bilemeyiz. Ama mademki mahluk var halıkı da olucaktır.Bütün hakikatler onun varlığına delalettir. 77. El-Vali: Bu muazzam kainatı ve her an olup biten hadisatı tek başına tedbir ve idare eden. 78. El-Müteali: Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce olan. 79. El-Berr: Kulları hakkında müsait bulunan... Đyiliği ve bahşişi çok olan. 80. Et-Tevvab: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan. 81. El-Müntekım: Suçları, adaleti ile müstahik oldukları cezaya çarpan. 82. El-Afüv: Afvı(Afv:intikamın zıddıdır.)çok olan. 83. Er-Rauf: Pek çok rahmetlidir. 84. Malikü'l mülk: Mülkün ebedi sahibidir. 85. Zü'l-Celali Ve'l-İkram: Hem büyüklük sahibi, hem fazlı kerem sahibi. 86. El-Muksit: Bütün işleri denk ve birbirine uygun ve yerli yerinde yapan. 87. El-Cami': Đstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. 88. El-Ğaniy: Çok zengin ve herşeyden müstağni olan. 89. El-Muğni: Đstediğini zengin eden. 90. El-Mani': Birşeyin meydana gelmesine müsaade etmiyen. 91. Ed-Dar: Elem ve mazarrat verici şeyler yaratan. 92. En-Nafi': Hayr ve menfaat verici şeyler yaratan. 93. En-Nur: (Münevvir manasına)Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran. 94. El-Hadi: Hidayet lutfeden, istediği kulunu hayırlı kılan, muradına erdiren. 95. El-Bedi': Örneksiz, misalsiz,acib vehayret verici alemler icad eden. 96. El-Baki: Varlığının sonu olmayan. 97. El-Varis: Servetlerin geçici sahipleri, elleri boş olarak yokluğa döndükten sonra, varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi. 98. Er-Reşid: Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdoğru ve bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran. 99. Es-Sabur: Çok sabırlı. Celle Celaluh

BİR BAŞKA ANLATIMLA ESMAÜL HÜSNA

Esma-ül Hüsna Cenab-ı Hakk'ın seçilmiş isimleri. Allah'ın isimleri sayısızdır. biz ancak Kur'anı Kerim vasıtası ile bildirilenleri biliyoruz bu isimlerde (99) dur. Hakkında hadisi şerif mevcuttur . Bu isimlerin hepsini lafzayı celal (Allah) olan ismi nefsinde toplar. Allah ismi'de Hû isminde mevcuttur. Onun için bu iki isme (ismi zat) denmiştir. Muhittin arabi, Şeyh İsa gibi harf ilmi ile uğraşanlar bu isimleri yıldız ve günlere bölerek tasnif etmişlerdir.

Hz. Adem bu isimleri öğrenince  afakta ve enfüste (içte ve dışta) hadisatı tatbik edince meleklerden üstün oluyor ayet ve ademe Allamel Esmaül Hüsna ve  o vakit Allah'ın emanetini yükleniyor, kabul ediyor. İslam  bilginleri her bir esmanın sayısını ebcedi kebir hesabıyla çıkartmışlar ve o ismi ne şekilde hangi işte buyuruğu üzere herhangi bir işte sıkıntıda kalan bir insan  o işle alakalı esmayı adedi kadar, gününde okursa işinde muvaffak olacaktır, okunacak isim manasına bakarak şeçilecektir. Esmaül Hüsna şerhi için bir hadisi şerifde Ebu Hüreyyenin rivayet etti şöyle buyruluyor. Allahı'ın 99 ismini ezberleyerek cenneti ef'ale, havas ve mana ile tahallük itibariyle ezberleyerek Cenabı Hakkın kendisine mahsustur. Cuma günü bir liyatı esmaya kavuşmakla cenneti zat'a girerler. Allahın ahlakıyla ahlaklanınız onun sıfatıyla sıfatlanınız. 

1- Allah  lâfza i celal bütün isimleri kendinde toplar ismi azamdır ve ismi cami dir. Allah ismi şerifi bütün isimleri nefsinde toplayan bir isim olup cenneti sıfata, hasül havas hakikat itibariyle okuyanlar Evliya zümresine girmeye hak kazanırlar. Cuma namazından evvel hastaya 200 kere okunsa eceli gelmemişse iyileşir. 2- Er Rahman   bu ismi okuyan her kim okursa dünya ve ahrette hak'kın lütf'u keremine mazhar olur. manası dünyada bütün mahlukata nimet verici 298 kere yazıp veya vefkini yapıp taşıyan kimse her türlü afattan muhafaza olur.  Bir haneye misk ve zafiran ile yazıp konulsa o hane sahibi fena ahlakını terk edip iyi huy sahibi olur. 3- Er Rahim bu ismi zikredenin duası dergâhı ilâhide kabul olur. Ahirette müminlere ihsan edici adedince yazılıp suyu ağaç köküne dökülse meyvası çok olur. Yazılı suyu bir şahsa içirilse sevgi ve muhabbet husule gelir. 4- El Melik Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır. Bütün varlıkların sahibi. Zeval  vaktinde 100 kere okumaya devam eden kimsenin sıkıntısı, kederi gider.  Fecir'den sonra 120 aded okuyan zengin olur. 5- El-Kuddûs bu ismi okuyan şehvetlerden arındırır kalbi hüsnü ahlak ve nuraniyetin sırları ile dolar. Pek  mukaddes, temiz olan, 170 kere günde okuyanın ve devamlı zikrine ara vermeden sürdüren kişinin işleri düzelir ve devamlı iyiye gider ve ayrıca ruhani zevklere erişir.    6- Es Selam bu ismi okuyana cemi afat ve belalardan emin ve mahfuz olur. Selamate eriştirici, adedince hastaya okunursa şifadır. Vefki yapılırsa hayalet görenlere, korkanlara takılırsa çok iyi gelir. 7- El Mü'min ismi azamı her gün sabah vakitleri sayısınca okuyan sıkıntıya düşmez Allah tarafından yalandan ve küfürden muhafaza olur. Emin kılıcı, sığınanlara rahatlık veren sayısınca okunursa her türlü tehlike ve fenadan korunur.


8- El Muheymin  esmai camiadandır rabbîn gizli sırlarına vakıf olur. Her zerreyi muhafaza  edip koruyan gözetendir çok okuyanın şerefi artar, ulviyeti yükselir. 9- El Aziz  bu esmayi okuyarak evinden çıkan din ve dünya izzetine nail olur. Her şeye galip olan, kırkgün ara vermeden sayısınca okunursa borçtan kurtulur, zenginliğe kavuşur, kimseye muhtaç olmaz asla. 10- El Cebbar bu zikri devam edenin kaffe i nas indinde herkes sever itaat eder.  İsteğini zorla yaptıran, kırk gün devamlı bir şekilde okuyan zulumdan kurtulur ve her muradı yerine gelir. 


11- El Mütekebbir Cuma günleri baslayıp adedince cenabı hak bela ve afattantasallut ve tecavüzden korur. 12- El Halik  hacetlerin arzuların yerine gelmesinde bu ismi nefsi ile çarpıp okumak isteklerin arzuların gerçekleşmesine sebebdir. 13- El Bari bu ismi şerifin vefkini taşıyan devamlı okuyan bütün müşkülünü hallolur ağır ve güç olan şeyler hafif gelir. 14- El Musavvir bu ismi celil yazıldıktan sonra daima çocuk düşüren taşırsa düşük yapmaz. 15- El Gaffar zikrini çok eden nasın insan gözünden ihtifa eder harb kavga sıkıntılar müşkilat çözülür. 16- El Kahhar bu ismi şerifle beddua keskin bir kılıçtır cok dikkat ister hak  etmeyene okunursa kendine döner. 17- El Vehhab ismi şerifini okuyan rızkı bol maişeti geniş olur. Er Rezzak rızkın bol olması için ebcedince beş vakit okumak gerekir kapalı kapıları açılır. 18 El Fettah  çokca okuyan hayır kapıları kapalı kapılar açılır darlık sıkıntı nedir bilmez. 19- El Alim bu esmayı şerife okumak unutkanlık nedir bilmez zihni açılır gizli sırlara vakıf olur. 20- El Kabîz   devamlı okuyanda sırrı celâl  galebe eder.

El Basıt   bu isme devam eden korkaksaemin olur korkular çıkar endişe yok olur. El Hafid yukardan aşağı düşüren dereceleri düşüren. Er Rafi bu ismin vefkini taşıyana insanların yanında kadri büyük olur rızkı bol mertebesi yüksektir. El Muiz çok okuyanın zilleti izzete döner kalbi güçlü olur. El Muzil tam mana ile devam edenin düşmanı zelil hor ve hakir olur. Es Semi nefsi ile çarpıp okuyanın her türlü duası indi ilahide kabul olur asla red olunmaz. El Basir gizli umuru gizli hususlar açılır gözü güçlenir yolu açılır. El Hakem çok okuyanın sözü dinlenir tesirli olur muradı gerçekleşir.

El Adl sürekli okuyan kalplerine feyiz gelir adeletli olurlar. El Latif ara açmak kalpleri celb ve tesir etmek sevdirmek gibi işlerde  keskin bir kılıçtır. El Habir vefkini yastına koyup bu ismi uyuyana dek okursa ne ise dileği rüyasında görür. El Halim  çok kızgın sinirli insan üzerine okununca sukunet bulur ve yumuşEl Azim bu mübarek ismi devamlı okuyana korktuğu çekindiği şeylerden hıfz yani korunur. El Gafur bir birine düşman olan kişilerin vefkini yazıp taşıyan barışır araları düzelir ve ismi de okuması gerekir. Eş Şekur çok okuyanın nimeti refahı artar işleri kolaylaşır. El Aliyyu başkalarına karşı okunursa zelil ve hakir olmaktan muhafaza buyurur her gören sever. El Kebir   okuyana muhabbet büyüklük ihsan buyrulur. El Hafiz   bu esmayı çok okuyan korku telaş ve bütün fenalıklardan emin olur koruyucu bir  hicabdır. El Mukit çok okuyanın rızkı bol olur eşyasından hiçbir noksanı olmaz. El Hasib düşmanı alt etme yenme rızkı geniş kötülüklerden emin ve mahfuz olur. El Celil kendi ismiyle çarpıp okuyan nasın insanın nazarına insanların kem gözüne azimli heybetli görünür kıymetini bilin çok okuyun. El Kerim zikrine devam edene cenabı hak  yorulmadan meşakket çekmeden rızkını verir. Er Rakib çok sırlara vakıftır zahiri ve batını keşifler açılır.

El Mucib devamlı okuyanın tüm duaları kabul olunur. El Vasiu devamlı okuyanın rızkı bol ilmi geniş olur. El Hakim emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli doğru olan. El Vedud devam edenlerin herkes tarafından sevilir ruhlar çok severler mıknatıs gibi çeker . El Mecid zikrini devam ettirenler insanlar yanında yükselir herkes sever rızık sorunu olmaz. El Bais devamlı okuyanın bütün hacetleri gerçekleşir.
Eş Şehid zikrine aksatmadan devam edenlerin şehadet nimetine mazhar olurlar. El Hak gizli sırlar açılır kötülüklerden uzaklaşır muteber bir insan olur. El Vekil çok okuyan zengin olur ümit etmediği yerlerden rızık gelir. El Kavi çok güçlü çok okuyan ruhu ve bedeni güçlenir. El Metin  zayıf takatsız olan çok okursa güçlenir. El Veli gece uykusunda korkan korkmaz geç yürüyen çocuk çabuk yürür okunursa üzerine . El Hamid çok okuyanın kötü huyu düzelir kendisi nas indinde vakar ve tazime kavuşur. El Muhsi zihin açıklığı verir idrak anlayış gelişir. El Mubdi bütün işlerinde muvaffak olur işleri hayırlı olur. El Muid bozulan işleri düzelir açılır. El Muhyi kalbi imanla dolar irfan nuru artar işleri hızla açılır. El Mumit yarattıklarının ölümünü yaratan canını alan. El Hay kesintisiz devam eden kalbi tevhid nuru ile dolar hayatı daimi bulur. El Kayyum bütün işleri müşkilatsız zahmetsiz olarak görülür. El Vacid  beden sağlına iyi gelir sağlıklı afiyette olur.   El Macid çok okuyanın malı mülkü genişler. El Vahid   izzet vakar heybet azamet ihsan buyuran .

Es Samed kimseye muhtaç olmaz zahmet çekmez. El Kadir   istek ve talepte çok faydası görülür kimseden zarar görmez. El Muktedir hiç bir şeyden bıkmaz usanmaz her teşebbüste kazanır.
El Mukaddim zikre devam eden kudret aleminde kuvvet ve iktidar kabında tasarruf sahibidir. El Muahhir istek ve talepte mutlak duaları kabul olunur. El Evvel maksadı meramı olan çok okusun .
El Ahir devam edene düşmanlık edenler helak olur. Ez Zahir gizli işler açılır aşikar olur. El Batın duası kabul olur kalbi geniş ve batını münevver olur. El Vali herkese heybetli görünür herkes korkar itaat edici olur. El Muteal hakimler amirler yanına giderken hürmet  itibar görür. El Berr lütüf ve kereme nail olur güne gün nimeti gelir. Et Tevvab her beladan korunur hacetleri kabul olur. El Müntekim zalimin zülmünden ve düşmanın şerrinden mahfuz olur korunur. El Afuv çok okuyan iyi ahlak sahibi olur. Er Rauf  her gören sever tüm insanlar sever merhametle nazar eder. Malikül Mülk rütbesi yükselir mülkü çok olur. Zül Celali Vel İkram dünya işlerinde bütün işleri kolaylıkla tamamlar. El Muksit   gazap ve hiddet gidericidir çok tesirlidir. El Cami  köle veya eşi kaçan veya bir şeyi zayi olan tam itikadle okursa kaybı gelir. El Gani devam edenler yaratılmışa muhtaç olmaz rabbın lütfü keremi ile ganileşir zengin matlup olur. El Muğni rızkı bol işlerinde kolaylık ihsan buyurur. El Mani korktuğu çekindiği şeylerin hepsinden emin olur. Ed Darr düşmana çeşitli hastalıklar verdirmek hususunda elverişlidir. En Nafi gerek sıhhat gerekse maişet zaruret halinde olan sıkıntı ve darlıktan kurtarır. En Nur  kalbi iman nuru ile dolar dini güneş gibi parlar nur yayar. El Hadi   hidayete erdiren demektir çok keskindir imanı güçlendirir. El Bedi   işinden memuriyetin den olmuş okursa işine döner. El Baki beladan afattan emin olur ruhani marazlardan mahfuz olur. El Varis  mal mülk sahibi eder. Er Reşid nefsine düşkün olan kimseler okumaya devam ederse nefisleri terbiye olur. Es Sabur müşkülat zamanında ona sabır ve sebat ihsan buyurur.

Son Güncelleme: 08.08.2018 11:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.