Der ki birileri;

“Nerede varsa bir Sivil Maneviyat Kalesi,

Hepsini aynı sepete yerleştirmeli,

Tıpkı bir asır kadar önce olduğu gibi,

Hepsini mümkün olduğunca ezmeli!”

Bunu, 28 Şubat’ın o en şedit günlerinde “Eski Türkiye”ciler söylerdi.

Anadolu’yu çökertmek için dolaşıma sokulan bir “virüs”tü bu, Yurdum’a epeyce zarar verdi.

Şimdilerde bu “virüs”, oy tercihlerini daima “Yeni Türkiye”den yana kullananlardan bir kısmına da sirayet etmekte.

Olamaz, pireye kızıp yorgan yakılamaz, bu “zemini kaydırma tezgâhı”na gelinemez!

Görev, zararlı olanla olmayanı birbirinden ayırmak…

Hainlerin, sapkınların, istismarcıların üzerlerine gitmektir.

Bunu yaparken de, ‘Eski Türkiye’nin tuzağına düşmemek…

28 Şubat Zihniyeti’nin oyununa gelmemektir.

Bunları çevirirken zihnimde, bir dost aradı.

Konu buralara gelince…

Dedi ki dostum;

 “Başkan Erdoğan’ın katıldığı bir etkinlikte okunan muhteşem bir metin vardı, yazarı Hasan Can.”

Ben düşünürken…

“Hani bir yazınızda geniş özetini vermiştiniz!” dedi.

 “Hatırladım… Yerli Düşünce Derneği’nin merasimine katılmıştı Sayın Erdoğan…

Orada okunmuştu, evet, yazarı da Kıymetli Hasan Can.

“O metni” dedi dostumuz…

O metni olduğu gibi verseniz…

Orada, Anadolu’nun ruhu var.

Onu verseniz, bugüne rehber olması umulur.

Onu verseniz, tefekküre yol açılır, faydalı olur.”

“Tamam” dedim…

Dikkatlerinize arz etmeye karar verdim.

Kıymetli Hasan Can’dan..

Buyurun Efendim:

Yeni Bölüm

 “ANADOLU, ANADOLU, ANADOLU!”

Ben, sahabe nesliyim; Suffe’de yetişenler zümresi.

Ebuzer’im, Ammar’ım, Selman’ım, Mikdat’ım…

Peygamber mihmandarı Eyüp Ensari’yim.

Anadolu’yu mayalayan iksirim ben.

Nehcül Belağa’yım, Füsus’um, Fütuhat’ım,

Mesnevi’yim, Bostan’ım, Gülistan’ım.

Karahanlıyım, Gazneliyim, Selçukluyum, Eyubbiyim, Osmanlıyım.

Türkmenim, Yörüküm, Kürdüm, Lazım, Çerkezim, Azeriyim, Boşnakım, Gürcüyüm, Arnavudum, Arabım, Acemim.

Hâsılı, hep birlikte büyük bir cihan devleti bakiyesiyim, ırklar ötesiyim.

Bayezid’im, Harakani’yim, Farmedi’yim, Yesevi’yim.

Malazgirt Fatihine yön veren Ebu Cafer Muhammed’im.

Nizamiye Medresesi’nde Gazali’yim, Gaza meydanında Alparslan’ım.

Cihanşümul devlet kuran Nizamülmülk’üm.

İzmir’de Çaka Bey, Suşehri’nde Köse Süleyman’ım,

Zengi’yim, Selahattin’im, Ulubatlı’yım

Üçlerim, Yedilerim, Kırklarım,

Gündüzalp’ım, Akçakoca’yım, Samsa Çavuş’um, Konuralp’ım.

Mazluma umut, zalime korkuyum. Ben Anadolu’yum, Rumî’yim, ümit kapısıyım,

Nasrettin Hoca’yım, Sarı Saltuk’um, Yunus’um, Tapduk’um, Âhiyan’ım, Gaziyan’ım, Dervişanım, Bacıyan’ım, Hayme Ana’yım, Fatma Bacı’yım, Gevher Nesibe’yim,

Söğütte Ertuğrul, Edebali, Osman’ım. Viyana burçlarına Asya rüzgârlarını taşıyan alperenim, Bursa’da Orhan’ım, Emir Sultan’ım, Fenari’yim.

Balkanlarda Hüdavendigar, Niğbolu’da Yıldırım, Mohaç’ta Süleyman’ım

Ulular huzurunda yedi türlü tefsir yapan Somuncu Baba’yım.

Fetih ordusundanım, “Ni’mel ceyş” askeriyim,

Konevi’yim, Sinan’ım, Itri’yim, Yesari’yim, Bitlis’te Feyzullah Ensari, İznikte Davud-i Kayseri’yim, Habib-i Neccar’ım,  Ashab-ı Kehf’ım, Kaşgarî Dergâhıyım.

Simavlı Abdullah’ım; Ubeydullah Ahrar’dan hikmet saçarım,

Bahçesaray’da Mir Hasan-ı Veli, Sivas’ta İhramcızade’yim,

Tillo medreselerinde Fakirullah’ım, Memduh’um, Hamza’yım,

Ankara’da Hacı Bayram, Er Sultan, Semerkandi’yim,

Bitlis’te Küfrevi, Barla’da Bediüzzaman’ım, Gelibolu’da Yazıcızade Muhammed, Bursa’da Süleyman Çelebi’yim.

 Anadolu’ya akın eden sahabe kafilesiyim.

Halit bin Velid’im, Ubeyde’yim, Süleyman’ım, Ukkaşe’yim, İyaz bin Ganem’im.

Tuğrul’um, Çağrı’yım, Melikşah’ım, Seyit Bilal’im,

Baykara Meclisi’nde Abdurrahman Cami’yim, Ali Şir Nevai’yim,

Sina çölünü Peygamber nezaretinde geçen Hadimül Harameyn’im,

Yahya Şirvani’yim, Merkez Efendi’yim, Sümbül’üm, Tokadî’yim,

Yesevi’yim, Mevleviyim, Ekberiyim, Nakşibendiyim, Halvetiyim, Celvetiyim,

Bayramiyim, Çeştiyim, Kübreviyim, Kadiriyim, Zeyniyim, Uşşakiyim, Şazeliyim, Senusiyim,

 Ben, gönül medeniyetiyim, Süleymaniye mihrabında ümmetle söyleşirim,

Surre Alayı’yım Hicaz’a giden,

 Battal Gazi’yim, Seyit Burhanettin’im,

Plevne’de Osman Paşa, Limni’de Mısrî, Alvar’da Muhammed Lütfî’yim.

Cizrede Molla Ahmet, Darende’de Osman Hulusi’yim.

Amasya’da Şirvani, Erzincan’da Terzi Baba’yım,

Ebulvefa’yım, Çelebi Halife’yim

Kafkaslarda İmam Şamil, Mardin’de Sultan Şeyh Musa’yım.

Doğubeyazıt’ta Ahmed-i Hani, Macar ovalarında Gül Baba’yım

 Bir hilal uğruna Çanakkale’de batan güneşim,

Seyit Onbaşı’yım, Kurtdereli’yim, Koca Yusuf’um.

Ertuğrul Fırkateyni’yim, Allahuekber’de donarak şehit olanım.

Kuvay-i milliye ruhuyum.

Nasrullah Camii’nde Mehmet Akif’im,

Hüseyin Avni’yim, Ali Şükrü’yüm.

Fatma Seher’im, Nene Hatun’um, Gördes’li Makbule’yim,

Solakzade’yim, Sütçü İmam’ım, Antepli Şahin’im,

Medine’de Fahrettin Paşa, Yemen’de Mihrali’yim,

Küttül Ammare’de Süleyman Askeri’yim, Kuşçubaşı’yım, Hilmi Musallimi’yim,

Mardin’de Şeyh Uceym, Hatay’da Tayfur Sökmen’im,

Moskof muharebesinde kolu kopan Muhammed Diyaüddin’im, şehit düşen Said’im, Eşref’im,

 Bir büyük medeniyet insanıyım.

Baki’yim, Sinan’ım, Fuzûlî’yim.

Sahn-ı Seman’da Ali Kuşçu’yum

Süleymaniye kürsüsünde İbni Kemal’im, Ebusuud’um.

Enderun’da yetişenim.

Elmalı’da Ümmi Sinan, Şemdinli’de Seyyid Taha’yım,

Urfa’da Hayat Harranî, Bağlum’da Arvasi’yim,

Pervari’de Şeyh Müşerref, Menzil’de Muhammed Raşit’im,

Aksaray’da Tacceddin-i Veli, Bosna’da İzzet Begoviç’im,

Lahor’da Muhammed İkbal, Üsküdar’da Mahmut Hüdayi’yim,

Şam’da Mevlana Halit, Kastamonu’da Şeyh Şaban-ı Veli’yim.

Selim Divane’yim

Hilmi Tunahan’ım, Ahıskalı Ali Haydar’ım, Gönenli Mehmed’im

Sami Ramazanoğlu’yum, Gümüşhanevi’yim, Bekkine’yim, Kotku’yum,

 Kanlı Sarık’ım, Devlet Ana’yım, Bingöl Çobanlarıyım,

Dadaloğlu’yum, Karacaoğlan’ım, Seyrani’yim, Emrah’ım, Pir Sultanım, Çobanoğlu’yum, Reyhani’yim,

Hoyratım, bozlağım, zeybekim, horonum, Kafkasım, Ata barıyım,

Çukurova’yım, Mezopotamya’yım, Kızılırmak’ım, Dicle’yim, Fırat’ım, Aras’ım,

Yeşil Türbe’yim, Ulu Cami’yim, Ayasofya’yım, Selimiye’yim

Karacaahmet’im, Aziziye Tabyası’yım, Mecelle’yim,

Âsım’ın nesliyim, Büyük Doğu gençliğiyim, Diriliş eriyim,

Ben Anadolu’yum, yerliyim, millîyim.

Erzurumlu İbrahim Hakkı’yım, Şeyh Galib’im, Kâtip Çelebi’yim, Abdullah Bosnevi’yim, Hafız Osman’ım, Şemsettin Sivasi’yim,

Gülşeni’yim, Karamani’yim, Nabi’yim,

Bu topraklarda cenk edenim, fetih yapanım, şehit düşenim.

Bosna şehitlerine ağlayanım, Gazze’nin, Kudüs’ün yarasını saranım,

Ümmete kucak açanım.

 Ordu’da Tıfli’yim, Ünye’de amentü şarihi Binbaşı Numan’ım,

Niksar’da Danişmend Gazi, Giresun’da Seyyid Vakkas’ım,

Sinop’lu Seydi Ali’yim, İsfendiyar’ım,

Abdülhamit Han’ım, Muhammed Zafir’im, Eşrefoğlu’yum, Akşemsettin’im

Hacı Bektaş’ım, Cemalettin Gazikumuki’yim, Anadolu’yum, medeniyet beşiğiyim, binlerim, yüzbinlerim.

 Hamdullah Suphi’yim, Yahya Kemal’im, Fuat Köprülü’yüm, Tanpınar’ım,

Serdengeçti’yim, Erol Güngör’üm, Ziya Ülken’im, Mümtaz Turhan’ım, Ülgener’im, Esat Coşan’ım, Maraş’lı Yedi Güzel Adamım, Galip Erdem’im,

Akif İnan’ım, Adnan Kahveci’yim, Eşref Bitlis’im, Darağacında Kaymakam Kemal’im,

İskilipli’yim, Esat Erbili’yim, Şalcı Bacı’yım, Rize’li Hafız Şaban’ım, Osman’ım, Kâmil’im, Hasan’ım,

Menderes’im, Zorlu’yum, Polatkan’ım, Tevfik İleri’yim. Celalettin Ökten’im,

Başgil’im, Topçu’yum, Meriç’im, Karakoç’um.

Turgut Özal’ım,

Zincirbozan’da Necmettin Erbakan’ım,

Mamak’ta Muhsin Yazıcıoğlu’yum,

Ve… Pınarhisar’da Recep Tayyip Erdoğan’ım…

 Ben Anadolu’yum,

Yerliyim, millîyim, Müslümanım, 

Kalbinin sesini duyarak yaşayanım.

Millet-i vahideyim. Medeniyet âşığı, Türkiye sevdalısıyım,

YERLİ DÜŞÜNCEYİM, YENİ TÜRKİYE’YİM.  YARINKİ TÜRKİYE’YİM..

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hüseyin Zavalsız 2018-07-24 01:03:13

Kaleminize ve gönlünüze sağlık.

Avatar
Avni 2018-07-24 07:30:56

Sayın yazar katılıyorum görüşlerinize, ama bizim ülkemizde batının uşaklarının az olmasına rağmen sesleri çok çıkıyor idam gelmeden de vatanımız bela dan kurtulması zor.

Avatar
hamza 2018-07-24 13:20:16

hocam gazi mustafa kemal atatürk için neredesin.?ona yer varmı yüreğinde

Avatar
A.Vahit Palaoğlu 2018-07-24 21:10:07

serdar bey berhudar olun..güzel yaziyorsunuz...hi̇sleri̇mi̇ze tercüman oluyorsunuz..selamlar..

Avatar
Tıbbisekreter02 2018-07-26 11:14:54

Yüreğinize kaleminize sağlık...işte gerçek Anadolu. ..milletin ülkesi...

banner623

banner624