01 Ağustos 2021

Esmâ-i Hüsnâ-2

35- el-Gafûr: Mağfireti çok olan, çok bağışlayan.

36- eş-Şekûr: Rızası için yapılan işlere, fazlasıyla sevap ve mükâfat veren.

37- el-Aliyy: Yüceler yücesi.

38- el-Kebîr: En büyük.

39- el-Hafîz: Her şeyi en ince detayına kadar hıfzeden, istediği kulunu her türlü bela ve musibetten koruyan.

40- el-Mukît: Bütün canlıların gıdasını veren.

41- el-Hasîb: Kulların yaptıklarını muhasebeye tâbi tutan. Amellerin karşılığını verme hususunda kâfi olan.

42- el-Celîl: Mâlikiyet, hâkimiyet, kudret, azamet gibi bütün celâl (azamet ve büyüklük) sıfatlarına sahip olan.

43- el-Kerîm: Çok cömert, çok ikram edici.

44- er-Rakîb: Bütün varlıkları ve bütün işleri gözetim altında tutan.

45- el-Mucîb: Kendisine yalvaran kullarına cevap veren ve dualarını kabul eden.

46- el-Vâsi’: İlmi ve rahmeti geniş ve sınırsız olan.

47- el-Hakîm: Hüküm ve hikmet sahibi.

48- el-Vedûd: Seven, bütün mahlukatın hayrını isteyen, onlara ihsanda bulunan.

49- el-Mecîd: Şanı, şerefi çok yüce olan.

50- el-Bâis: Ölüleri dirilten, kabirlerinden çıkaran.

51- eş-Şehîd: Her şeye şâhit olan, hep hazır ve nâzır olan.

52- el-Hakk: Varlığı gerçek olan, hiç değişmeyen, doğruluktan asla ayrılmayan.

53- el-Vekîl: Mahlükatın bütün işlerine kefil olan, Kendisine tevekkül edilen.

54- el-Kaviyy: Son derece kudretli, her şeye gücü yeten.

55- el-Metîn: Çok sağlam, pek güçlü.

56- el-Veliyy: Mü'minin dostu, yardımcısı, destekçisi. 

57- el-Hamîd: Sadece Kendisine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.

58- el-Muhsî: Herşeyin sayısını bilen.

59- el-Mubdi’: Bütün mahlükatı; örneksiz olarak yoktan ver eden.

60- el-Muîd: Ölüleri tekrar dirilten.

61- el-Muhyî: İhya eden, hayat veren, dirilten, yaşatan.

62- el-Mümît: Öldüren, can alan, hayatı sonlandıran.

63- el-Hayy: Diri olan, en mükemmel manada hayat sahibi olan, hiç ölmeyen.

64- el-Kayyûm: Bütün mahlükatı var eden, her şeyi ayakta tutan, her şeyin varlığını devam ettiren.

65- el-Vâcid: İstediği an arzu ettiğini bulan.

66- el-Mâcid: Kadri ve şanı büyük olan.

67- el-Vâhid: Tek olan; zatında, sıfatlarında ve fiillerinde benzeri olmayan.

68- es-Samed: Her şey kendisine muhtaç iken, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.

69- el-Kaadir: Her istediğini, istediği zamanda, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70- el-Muktedir: İktidarı ve kudreti sonsuz olan.

71- el-Mukaddim: Dilediğini öne alan.

72- el-Muahhir: İstediğini geriye bırakan.

73- el-Evvel: Her şeyden önce var olan, ezelî olan.

74- el-Âhir: Her şey helak olduktan sonra bâki kalan, hiç yok olmayan, ebedî olan.

75- ez-Zâhir: Varlığı ve birliği sayısız delillerle açık olan.

76- el-Bâtın: Görülmeyen, gözlerden gizli olan.

77- el-Vâli: Bütün kâinatı tek başına idare eden.

78- el-Mütealî: Pek yüce, yüceler yücesi, herşeyden yüce.

79- el-Berr: Kullarına iyilik ve ihsan eden, bol nimet veren.

80- et-Tevvâb: İstediği kulunun tevbesini kabul edip gü-nahlarını bağışlayan.

81- el-Muntekim: Âsilerden intikam alan, günahkârlara müs-tahak oldukları cezayı veren.

82- el-Afuvv: Affeden, bağışlayan.

83- er-Raûf: Çok şefkat ve merhamet gösteren.

84- Malik’ul-mülk: Mülkün ezelî ve ebedî sahibi.

85- Zülcelali ve’l-İkram: Büyüklük ve fazlü kerem sahibi.

86- el-Muksit: Bütün iş ve hükümlerinde adaletli olan.

87- el-Câmi’: Her istediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan.

88- el-Ğaniyy: Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan.

89- el-Muğnî: Dilediğini zengin eden, müstağni kılan.

90- el-Mâni’: Dilemediği şeylerin olmasını engelleyen.

91- ed-Dârr: Müstahak olanlara zarar veren.

92- en-Nâfi’: İstediğine fayda veren.

93- en-Nûr: Alemleri nurlandıran, aydınlatan.

94- el-Hâdî: İstediğini hidayete erdiren.

95- el-Bedî’: Varlıkları, eşi ve örneği olmaksızın hayret ve-rici şekilde yaratan.

96- el-Bâkî: Ebedî olan, varlığının sonu bulunmayan.

97- el-Vâris: Bütün servetlerin gerçek sâhibi.

98- er-Reşîd: Ezelde takdir ettiği her şeyi, hedefine en hik-metli bir şekilde ulaştıran. Doğru yolu gösteren.

99- es-Sabûr: Çok sabırlı, azap etmekte acele etmeyen, cezayı erteleyen.

 
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement