Al-i İmran Suresinin faziletleri nelerdir? Ali İmran suresi ne zaman inmiştir? Al-i İmran Suresi kaç ayettir? Al-i İmran Suresi ile ilgili merak ettiğinniz soruların cevabını bu yazımızda bulacaksınız. 200 ayet olan Al-i İmran Suresi, Medine'de nazil olmuştur. Bu sure ismini 33. ayette geçen "Al-i imran" tamlamasından almıştır. Al-i imran, imran ailesi demektir. İmran, Hz. M\u00fbsa ile Hz.Har\u00fbn'un babasıdır. Sure, hırist

Güncelleme: 10.08.2018 15:08

Al-i İmran Suresinin faziletleri nelerdir? Ali İmran suresi ne zaman inmiştir? Al-i İmran Suresi kaç ayettir? Al-i İmran Suresi ile ilgili merak ettiğinniz soruların cevabını bu yazımızda bulacaksınız. 200 ayet olan Al-i İmran Suresi, Medine'de nazil olmuştur. Bu sure ismini 33. ayette geçen "Al-i imran" tamlamasından almıştır. Al-i imran, imran ailesi demektir. İmran, Hz. M\u00fbsa ile Hz.Har\u00fbn'un babasıdır. Sure, hırist

Al-i İmran Suresinin faziletleri nelerdir? Ali İmran suresi ne zaman inmiştir? Al-i İmran Suresi kaç ayettir? Al-i İmran Suresi ile ilgili merak ettiğinniz soruların cevabını bu yazımızda bulacaksınız. 200 ayet olan Al-i İmran Suresi, Medine'de nazil olmuştur. Bu sure ismini 33. ayette geçen "Al-i imran" tamlamasından almıştır. Al-i imran, imran ailesi demektir. İmran, Hz. M\u00fbsa ile Hz.Har\u00fbn'un babasıdır. Sure, hıristiyanlara ağırlık verilmekle beraber birçok yerde yahudilerle ilgili de hükümler içermektedir. Bu surenin fazileti çok yüksek olmakla beraber, faziletini anlatan birçok sahih hadis de mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır;

  1. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Cuma gecesi, Bakara ve Al-i İmran surelerini okursa Kuyamet gününde o sureler kanatlara dönüşür ve o kanatlarla sırat köprüsünün üzerinden (Cennete) uçar."(4)
  2. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim Al-i İmran'ı okursa (fakirlikten kurtulup) zengin olur."(6)

Al i İmran Suresi Hakkında

Medine döneinde inmiştir. 200 ayettir. S\u00fbre, adını 33. ayette geçen "\u00c2l-i İmran" tamlamasından almıştır. \u00c2l-i İmran, İmran ailesi demektir.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada 3, iniş sırasına göre 89. s\u00fbredir. Enfal s\u00fbresinden sonra, Ahzab s\u00fbresinden önce Medine'de nazil olmuştur. 

Müfessirlerin çoğunluğuna göre, s\u00fbrenin önemli bir bölümünün geliş sebebi, Necran hıristiyanları adına Medine'ye gelen heyetle Hz. Peygamber arasında geçen Allah inancı konusundaki tartışmalardır. Bu vesileyle nazil olan ayetlerin sayısı ve s\u00fbrenin iniş zamanı hakkında farklı görüşler vardır. Necran heyetiyle ilgili rivayetten sonra bunlara yer verilecektir. 

 Coğraf\u00ee kaynaklar Yemen'de, K\u00fbfe civarında ve Havran'da Necran adını taşıyan birden fazla yerleşim biriminin bulunduğunu kaydeder. Burada söz konusu olan kişiler, Yemen Necranı'ndan heyet halinde gelen hıristiyanlardır. Hıristiyanlık asl\u00ee şekliyle Arap yarımadasının önce bu kasabasında yayılmış ve başlangıçta Yemen hükümdarlarının sert tepkileriyle karşılaşmıştır. Daha sonra burası Hıristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Nitekim tarih kaynakları burada inşa edilen ve Kabe-i Muazzama'ya karşılık olmak üzere "Kabe-i Necran" adıyla anılan görkemli kilisede çok sayıda piskoposun görev yaptığını belirtmektedirler. 

Aralarında bu kiliseye mensup din adamlarının da bulunduğu altmış kişilik bir Necran heyeti (aşağıda açıklanacağı üzere hicretin 9. yılında veya daha önceki bir tarihte) Medine'ye bir ziyarette bulunmuştu. Bu heyet içinde on dört kişi temsilci konumundaydı. Bunlardan üçü heyetin en yetkilileri idi: Başkan Abdülmes\u00eeh (el-\u00c2kıb), başkan yardımcısı Eyhem (es-Seyyid) ve piskopos Eb\u00fb Harise b. Alkame.

Bir gün ikindi namazını müteakip süslü ve ihtişamlı elbiseler içinde mescide gelip Hz. Peygamber'in huzuruna çıkan bu heyet mensupları, kendi ibadet vakitleri geldiğinde doğuya doğru dönüp hıristiyan usulüne göre ayin yapmak istediler. Res\u00fblullah onlara müsaade etti. Heyet birkaç gün Medine'de kaldı ve müslümanlar tarafından ağırlandı. Bu süre içinde heyetin ileri gelenleriyle Hz. Peygamber arasında Allah inancı ve Hz. \u00cesa'nın durumuna dair önemli tartışmalar cereyan etti. Heyet mensupları arasında tam bir inanç birliği olmadığı gibi, sorulan sorulara verdikleri cevaplar da tutarlı değildi. Hz. \u00cesa için bazan "Allah" bazan "Allah'ın oğlu" bazan da "üçün üçüncüsü" diyorlardı.

Hz. Peygamber onların iddialarını çürüttükten sonra, kendilerini bağlayacak sorular yöneltti. Sonunda sük\u00fbt etmek zorunda kaldılar. Bunun üzerine Res\u00fblullah onları İslam'a davet etti. Bu teklife karşı direnme yollarını denediler:

 \u2013 "Ey Muhammed! Sen \u00cesa'nın, Allah'ın kelimesi ve O'ndan bir ruh olduğunu söylemiyor musun?" dediler. Res\u00fblullah:

\u2013 "Evet" deyince: 

 \u2013 "İşte bu bize yeter" dediler. Allah Teala resulüne onları "mübahele"ye (açık biçimde lanetleşme) davet etmesini vahyetti (bu konuda ayrıntılı açıklamaya 61. ayetin tefsirinde yer verilecektir). Res\u00fbl-i Ekrem bu çağrıyı yapınca bir gün süre istediler.

 

 Bu konuda ne yönde bir karar alabileceklerini kendi aralarında müzakere ederlerken içlerinden biri şöyle dedi: "\u00cesa efendimizle ilgili çekişmeyi çözüme bağlayışından anlaşılmış oldu ki Muhammed gerçekten Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. Bilirsiniz ki bir toplum peygamberle lanetleşmeye kalkışırsa Allah, büyüğüyle küçüğüyle onları mahveder. Dinimizde kalmaya kararlıysanız, bu zatla lanetleşmeye girmeyiniz ve iyilikle ayrılınız." 

 

 Sonunda Hz. Peygamber'e gelip şöyle dediler: "Ey Ebü'l-Kasım! Seninle lanetleşmeye girmemeye, seni dininle baş başa bırakıp kendi dinimiz üzere kalmaya karar verdik. Fakat biz senden hoşnuduz ve sana güveniyoruz. Ashabından uygun birini aramızdaki mal\u00ee ihtilafları çözmek üzere bize gönder."

 

 Res\u00fblullah bu talep üzerine Eb\u00fb Ubeyde b. Cerrah'ı bu iş için görevlendirdi. Rivayete göre Hz. Ömer, hiçbir zaman yöneticilikten hoşlanmadığı halde, Hz. Peygamber'in söz konusu görev için karar verdiği gün, hayatında ilk defa içinde bu arzuyu duyduğunu ve kendisinin tayin edileceğini umduğunu ifade etmiştir (bk. İbn Hişam, es-S\u00eeretü'n-Nebeviyye, II, 222 vd.; İbn Atıyye, I, 396-397; Raz\u00ee, VII, 154-155; Elmalılı, II, 1011-1015; Necran'la ilgili bilgi için bk. A. Moberg, "Necran", İA, IX, 165-167). 

 

Necran heyetiyle yapılan tartışmalar vesilesiyle nazil olan bölümün1-61, 1-82 ve 1-84. ayetler olduğu yönünde görüşler vardır (bk. Şevkan\u00ee, I, 345; İbn \u00c2ş\u00fbr, III, 143-144; Elmalılı, II, 1011). Necran heyetinin Medine'ye hicretin 9. yılında gelmiş olduğu yönündeki yaygın bilgiye mukabil, İbn Hişam'ın bu heyet hakkındaki bilgileri tarih vermeksizin aktarması, \u00c2l-i İmran s\u00fbresinin Medine'de inen ilk s\u00fbrelerden olduğu hususunda alimler arasında görüş birliğinin bulunması ve s\u00fbrenin içerik ve üsl\u00fbbu bazı müellifleri bu s\u00fbresinin ne zaman nazil olduğu konusunda farklı değerlendirmeler yapmaya sevketmiştir.

 

 İbn \u00c2ş\u00fbr'un bu konudaki açıklamalarını şöyle özetlemek mümkündür (III, 143-144, 146): \u00c2l-i İmran s\u00fbresinin Medine'de inen ilk s\u00fbrelerden olduğu ve bazı ayetlerinde Uhud Savaşı'ndan söz edildiği hususunda alimler arasında görüş birliği vardır. Enfal s\u00fbresinden önce veya sonra indiği konusu ise ihtilaflıdır. Fakat \u00c2l-i İmran s\u00fbresinin, Bedir Savaşı sırasında indiği ittifakla kabul edilen Enfal s\u00fbresinden de önce nazil olduğuna dair rivayetin kabulü halinde, bu s\u00fbrede Uhud Savaşı'ndan söz edildiğini ve Bedir'de müslümanların kazandığı zaferin hatırlatıldığını söylemek mümkün olmayacaktır. Daha önce açıklandığı üzere aynı süre içinde birden fazla s\u00fbrenin inmesi mümkündür ve tefsir kitaplarında yer alan "Bu s\u00fbre filan s\u00fbreden sonra inmiştir" şeklindeki ifadeler, "Bu iki s\u00fbreden ilki tamamlanıp sonra diğeri inmeye başladı" anlamında değil, "Birincinin nüz\u00fblü diğerinin nüz\u00fblünden önce başlamıştır" anlamındadır. Necran heyetiyle ilgili bölümün iniş zamanının da bu ölçüye göre değerlendirilmesi uygun olur. Şu var ki, bu bölümün hicretin 9. yılında inmiş olduğuna dair ifadelerin, bu yılın "senetü'l-vüf\u00fbd" (elçiler yılı) olarak tanınmasından kaynaklandığı ve \u00c2l-i İmran s\u00fbresinin Medine'de inen ilk s\u00fbrelerden olduğu dikkate alınınca, Necran heyetinin sözü edilen elçiler yılından önce (muhtemelen hicretin 3. yılında) gelmiş olduğu söylenebilir.

 

 Derveze, Necran heyetinin, müslümanların Bedir Savaşı'nda Kureyş müşriklerine karşı zafer kazandıkları haberini yerinde tahkik etmek için\u2013Uhud Savaşı öncesinde\u2013 Medine'ye gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durur. Aynı müfessir, Eb\u00fb Süfyan'ın \u2013Mekke'nin fethinden sonraki bir zamanda\u2013 Hz. Peygamber'in Necran hıristiyanları için yazılı bir belge düzenlediğine tanıklığı ile ilgili haberin doğru olması halinde ise hicretin 9. yılında başka bir Necran heyetinin daha gelmiş olmasını muhtemel görür (VIII, 70-71). Abdülham\u00eed Mahm\u00fbd Tahmaz ise bunu zorlanmış bir yaklaşım olarak değerlendirir ve bir s\u00fbrenin ayetlerindeki sıralamanın daima nüz\u00fbl sebebi ve sırasına göre olmadığı noktasından hareketle burada Necran heyeti hakkında hicretin 9. yılında inen baş kısmın Uhud Savaşı hakkındaki orta kısımdan sonra inmiş olduğunu düşünmeye bir engelin bulunmadığını savunur (et-Tevrat ve'l-İnc\u00eel ve'l-Kur'an f\u00ee s\u00fbreti \u00c2li İmran, s. 9-10).

 

 \u00c2l-i İmran s\u00fbresinin baştan 120. ayetine kadar olan bölümün hicretin ilk yıllarında nazil olduğunu gösteren bir içeriğe sahip bulunduğuna işaretle, s\u00fbrenin ilk seksen küsur ayetinin Bedir Savaşı'ndan bile önce nazil olduğu, muhtemelen Hz. Peygamber'in daha önce inen \u00c2l-i İmran ayetlerini Necran heyetine okuduğu için bunu duyan bazı kişilerin bu ayetlerin o zaman (hicretin 9. yılı) indiğini zannettikleri de ileri sürülmüştür. Fakat bu görüşün sahibi olan Süleyman Ateş'in konuya ilişkin açıklamaları kendi içinde tutarlı görünmemektedir. Zira Ateş "hicr\u00ee 5. yıldan sonra Medine'de yahudi kalmadığı" noktasından hareketle "bu s\u00fbrede yahudilerin yerinin bulunmadığı" tarzında ve kendisinin başka ifadeleriyle bağdaşmayan kesin bir kanaat de ortaya koymaktadır (krş. II, 6, 33, 60, 61, 65, 69, 70, 71, 84, 85; II, 48, 61, 62; II, 29-30; II, 63). 

 

 Öte yandan bazı ayetlerin içeriği ile tarih\u00ee bilgiler arasında uyum arama çabasıyla, mesela 64. ayetin bir Hudeybiye Antlaşması'ndan önce, bir de Mekke fethinden sonra olmak üzere iki defa inmiş olmasına ihtimal veren müfessirler de vardır (bk. İbn Kes\u00eer, II, 46).  

 

Kanaatimize göre \u00c2l-i İmran s\u00fbresinde "Ehl-i kitap" olumlu ve olumsuz yönleriyle geniş bir biçimde ele alınmış, inanç esasları bakımından hıristiyanlara ağırlık verilmekle beraber birçok yerde yahudilere de atıfta bulunulmuştur. Özellikle Hz. İbrahim hakkındaki tartışmaya gönderme yapan ayetler (65-68) bunun açık bir kanıtıdır. Hatta 64. ayetin tefsirinde açıklanacağı üzere Ehl-i kitaba yapılan diyalog çağrısını, asl\u00ee şekliyle tevhid inancına dayalı din mensuplarına yapılmış genel bir davet biçiminde anlamak mümkündür. Şevkan\u00ee'nin de belirttiği üzere, bu s\u00fbrede geçen Ehl-i kitap ifadelerinin sadece hıristiyanlar hakkında olduğuna dair bazı ilk dönem bilginlerinden nakledilen rivayeti mutlak biçimde doğru saymak mümkün değildir (I, 391); bu rivayeti, Bakara s\u00fbresiyle karşılaştırıldığında burada hıristiyanlara ağırlık verilmiştir şeklinde anlamak daha uygun olur. \u00c2yetlerin sıralaması konusunda yukarıda işaret edilen bilgiler dikkate alındığında, daima nüz\u00fbl sırasına ilişkin rivayetlerden hareketle zaman tesbiti yapmanın isabetli olmayacağı açıktır. \u00c2yetlerin anlaşılmasında tarih\u00ee bilgiler ve nüz\u00fbl bilgileri önemli bir yardımcı role sahip olmakla beraber, yorumu bu bilgiler içine hapsetmeksizin ve öncelikle Kur'an'ın içerdiği mesajlar üzerinde dikkatle durulduğu takdirde yorumun ufkunu genişletme ve sağlıklı sonuçlara ulaşma ihtimali artar. Tabii ki, bu yorumların da kesinlik taşıyan verilerle çatışmamasına özen gösterilmesi gerekir. Buna göre, s\u00fbrede geçen ifadelerin de kimlere uygun düştüğü noktasının esas alınması, kesinlik kazanmamış rivayet veya ihtimaller dolayısıyla yoruma kesin bir üsl\u00fbp katılmaması uygun olur.

 

 Sonuç olarak s\u00fbrenin nüz\u00fblü hakkında şu söylenebilir: Bakara ve Enfal s\u00fbrelerinin ardından hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra nazil olmaya başlayan s\u00fbrenin tamamlanması muhtemelen hicretin 9. yılına kadar sürmüştür (Emin Işık, "\u00c2l-i İmran S\u00fbresi", DİA, II, 307).

 

Al-i İmran Konusu

Başlangıcında yüce Allah'ın "hay" ve "kayy\u00fbm" olduğu hatırlatılan ve Kur'an-ı Ker\u00eem'in önceki ilah\u00ee kitapları onaylama özelliğinden söz edilen bu s\u00fbrede, vahye dayalı dinler arasındaki tekamül ilişkisine işaret edilmekte, Allah katında yegane geçerli dinin İslam olduğu vurgulanmakta, İslam'ın inanç esasları (özellikle ul\u00fbhiyyet ve nübüvvet) ile (birr ve takva gibi) bazı temel ahlak kavramları üzerinde durulmakta, Mekke'deki kutsal evden (Kabe) söz edilmekte, hac vec\u00eebesine ve başka bazı amel\u00ee görevlere değinilmektedir. S\u00fbrede özellikle, hıristiyanların Hz. \u00cesa'yı tanrılaştırmaları, yahudilerin de ona iftira ve karalamalarda bulunmaları, bu suretle her iki din mensuplarının da onun hakkında aşırılıklara sapmaları karşısında İslam ümmetinin gerçekten ayrılmayan ve orta yolu gösteren bir hakem görevi üstlenmiş olacağı ima edilmekte; Bakara s\u00fbresinde Ehl-i kitap'tan yahudilere ağırlık verildiği gibi burada da hıristiyanlara ağırlık verilmekte, bu din mensupları ortak bir ilkeyi (Allah'tan başkasına kulluk etmeme ve hiçbir şeyi O'na ortak görmeme ilkesini) kabulden hareketle yürütülebilecek bir diyaloga davet edilmektedir. Diğer taraftan müslümanlara da yüce Allah'ın lutfettiği nimetler hatırlatılıp, düşmanların tuzaklarına düşmemeleri ve üstlendikleri misyonun bilincinde olmaları gerektiği hatırlatılmaktadır. Bu temalar işlenirken Hz. Meryem, Zekeriyya, Yahya, \u00cesa ve Hz. İbrahim'in hayatlarından ve İslam tebliği açısından önemli bir dönüm noktası olan Uhud Savaşı'ndan kesitler verilmektedir. Bu arada Uhud Savaşı sırasında ve sonrasında müslümanların, münafıkların ve müşriklerin davranışları tahlil edilip değerlendirilmektedir.

 

 Bu s\u00fbre ile önceki s\u00fbre (Bakara s\u00fbresi) arasındaki bağlantı konusu üzerinde duran müfessirler özellikle şu noktalara değinmişlerdir: a) Her ikisinin başlangıcında "kitab"ın anılıp insanların "iman edenler ve etmeyenler" şeklindeki tasnifine yer verilmiş olması (birincisinde iman edenlere öncelik verildiği halde, ikincisinde \u2013artık İslam'a çağrının yayılmış olması sebebiyle\u2013 kalplerinde eğrilik bulunanlar önce zikredilmiştir), b) Her ikisinin Ehl-i kitabın bazı inanç ve tutumlarını tartışmaya ağırlık vermesi (birincisinde yahudilere geniş yer verilip hıristiyanlara kısaca değinildiği halde, ikincisinde \u2013hıristiyanlar gerek tarih sahnesindeki varlıkları gerekse İslam mesajına muhatap olmaları itibariyle yahudilerden sonra geldiklerinden\u2013 hıristiyanlara geniş yer ayrılmıştır), c) Her ikisinin, önceki bir yaratma kanununa göre olmaksızın gerçekleşen iki olaya (Hz. \u00c2dem ve \u00cesa'nın yaratılışına) \u2013sırasına uygun olarak\u2013 yer verip, bu açıdan ikincinin birinciye benzerliğini hatırlatması, d) Her ikisinin \u2013dikkatli bir karşılaştırma yapan kişinin öncelik-sonralık uygunluğunu farkedebileceği şekilde\u2013 aynı türden (mesela savaş ahkamı gibi) hükümlere yer vermiş olması, e) Birincinin başlarken müttakilerin kurtuluşa ermiş olduklarını haber vermesine uygun olarak, ikincinin takvayı öğütleyerek son bulması (Reş\u00eed Rıza, III, 153).

Al-i İmran Fazileti

         Bu s\u00fbrenin ve bazı ayetlerinin faziletleri hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Bakara ile \u00c2l-i İmran s\u00fbrelerinin önemine değinen hadisler sebebiyle İslam bilginleri bu iki s\u00fbrenin tefsirine ayrı bir ilgi göstermişler ve bunları konu edinen özel tefsirler kaleme almışlardır. Bir had\u00ees-i şerifte Res\u00fblullah, Bakara ve \u00c2l-i İmran s\u00fbrelerini iyi bilip gereğince davrananlara bu s\u00fbrelerin kıyamet gününde şefaatçi olacağını haber vermiş (Müslim, "Salatü'l-müsafir\u00een", 42; Tirmiz\u00ee, "Fezailü'lKur'an", 4), bir başka hadiste de yüce Allah'ın "ism-i a'zam"ının Bakara s\u00fbresinin 163. ayeti ile \u00c2l-i İmran'ın başında bulunduğunu belirtmiştir (Tirmiz\u00ee, "Daavat", 64; Eb\u00fb Dav\u00fbd, "Salat", 352).

Al-i İmran Suresi'nin Türkçe okunuşu:

1.Elif lam mim

2.Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum

3.Nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incıl

4.Min kablü hüdel lin nasi ve enzelel fürkan* innellezıne keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedıd* vallahü azızün züntikam

5.İnnellahe la yahfa aleyhi şey'üm fil erdı ve la fis sema'

6.Hüvellezı yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa'* la ilahe illa hüvel azızül hakım

7.Hüvellezı enzele aleykel kitabe minhü ayatüm muhkematün hünne ümmül kitabi ve üharu müteşabihat* fe emmellezıne fi kulubihim zeyğun fe yettebiune ma teşabehe minhübtiğael fitneti vebtiğae te'vılih* ve ma ya'lemü te'vılehu illellah* ver rasihune fil ılmi yekulune amenna bihı küllüm min ındi rabbina* ve ma yezzekkeru illa ülül elbab

8.Rabbena la tüzığ kulubena ba'de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab

9.Rabbena inneke camiun nasi li yevmil la raybe fıh* innellahe la yuhlifül mıad

10.İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey'a* ve ülaike hüm vekudün nar

11.Kede'bi ali fir'avne vellezıne min kablihim* kezzebu bi ayatina fe ehazehümüllahü bi zünubihim* vallahü şedıdül ıkab

12.Kul lillezıne keferu setuğlebune ve tuhşerune ila cehennem* ve bi'sel mihad

13.Kad kane leküm ayetün fı fieteynil tekata* fietün tükatilü fı sebılillahi ve uhra kafiratüy yeravnehüm misleyhim ra'yel ayn* vallahü yüeyyidü bi nasrihı mey yeşa'* inne fı zalike le ıbratel li ülil ebsar

14.Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benıne vel kanatıyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en'ami vel hars* zalike metaul hayatid dünya* vallahü ındehu husnül meab

15.Kul e ünebbiüküm bi hayrim min zaliküm* lillezınettekav ınde rabbihim cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve ezvacüm mütahheratüv ve rıdvanüm minellah* vallahü basıyrum bil ıbad

16.Ellezıne yekulune rabbena innena amenna fağfir lena zünubena vekına azaben nar

17.Essabirıne ves sadikıyne vel kanitıne vel münfikıyne vel müstağfirıne bil eshar

18.Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım

19.İnned dıne indellahil islam* ve mahtelefellezıne utül kitabe illa mem ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm* ve mey yekfür bi ayatillahi fe innellahe serıul hısab

20.Fe in haccuke fe kul eslemtü vechiye lillahi ve menittebean* ve kul lillezıne utül kitabe vel ümmiyyıne e eslemtüm* fe in eslemu fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema aleykel belağ* vallahü besıyrum bil ıbad

21.İnnellezıne yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayri hakkıv ve yaktülunellezıne ye'mürune bil kıstı minen nasi fe beşşirhüm bi azabin elım

22.Ülaikellezıne habitat a'malühüm fid dünya vel ahırah* e ma lehüm min nasırın

23.E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yüd'avne ila kitabillahi li yahküme beynehüm sümme yetevella ferıkum minhüm ve hüm mu'ridun

24.Zalike bi ennehüm kalu len temessenen naru illa eyyamem ma'dudat* ve ğarrahüm fı dınihim ma kanu yefterun

25.Fe keyfe iza cema'nahüm li yevmil la raybe fıhi ve vüffiyet küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yüzlemun

26.Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa'* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa'* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey'in kadır

27.Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab

28.La yettehızil mü'minunel kafirıne evliyae min dunil mü'minın* ve mey yef'al zalike fe leyse minallahi fı şey'in illa en tetteku minhüm tükah* ve yühazzirukümüllahü nefseh* ve ilellahil masıyr

29.Kul in tuhfu ma fı suduriküm ev tübduhü ya'lemhüllah* ve ya'lemü ma fis semavati ve ma fil ard* vallahü ala külli şey'in kadır

30.Yevme tecidü küllü nefsim ma amilet min hayrim muhdarav ve ma amilet min su'* teveddü lev enne beyneha ve beynehu emedem beıyda* ve yühazzirukümüllahü nefseh* vallahü raufüm bil ıbad

31.Kul in küntüm tühıbbünellahe fettebiunı yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm* vallahü ğafurur rahıym

32.Kul etıy'ullahe ver rasul* fe in tevellev fe innellahe le yühıbbül kafirın

33.İnnellahestafa ademe ve nuhav ve ale ibrahıme ve ale ımrane alel alemın

34.Zürriyyetem ba'duha mim ba'd* vallahü semıun alım

35.İz kaletimraetü ımrane rabbi innı nezertü leke ma fı batnı muharranan fe tekabbel minnı* inneke entes semıul alım

36.Fe lemma vedaatha kalet rabbi innı veda'tüha ünsa* vallahü a'lemü bi ma vedaat* ve leysez zekeru kel ünsa* ve innı semmeytüha meryeme ve innı üıyzüha bike ve zürriyyeteha mineş şeytanir racım

37.Fe tekabbeleha rabbüha bi kabulin haseniv ve embeteha nebaten hasenev ve keffeleha zekeriyya* küllema dehale aleyha zekeriyyel mıhrabe vecede ındeha rizka* kale ya meryemü enna leki haza* kalet hüve min ındillah* innellahe yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab

38.Hünalike dea zekeriyya rabbeh* kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh* inneke semıud düa'

39.Fe nadethül melaiketü ve hüve kaimüy yüsallı fil mıhrabi ennellahe yübeşşiruke bi yahya müsaddikam bi kelimetim minellahi ve seyyidev ve hasurav ve nebiyyem mines salihıyn

40.Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kad beleğaniyel kiberu vemraetı akır* kale kezalikellahü yef'alü ma yeşa'

41.Kale rabbic'al lı ayeh* kale ayetüke ella tükellimen nase selasete eyyamin illa ramza* vezkür rabbeke kesırav ve sebbıh bil aşiyyi vel ibkar

42.Ve iz kaletil melaiketü ya meryemü innellahestafaki ve tahheraki vastafaki ala nisail alemın

43.Ya meryemuknütı li rabbiki vescüdı verkeıy mear rakiıyn

44.Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk* ve ma künte ledeyhim iz yülkune aklamehüm eyyühüm yekfülü meryeme ve ma künte ledeyhim iz yahtesımun

45.İz kaletil melaiketü ya meryemü innellahe yübeşşiruki bi kelimetim minhüm ismühül mesıhu ıysebnü meryeme vecıhen fid dünya vel ahırati ve minel mükarrabın

46.Ve yükellimün nase fil mehdi ve kehlev ve mines salihıyn

47.Kalet rabbi enna yekunü lı veledüv ve lem yemsesnı beşer* kale kezalikillahü yahlüku ma yeşa'* iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun

48.Ve yüallimühül kitabe vel hıkmete vet tevrate vel incıl

49.Ve rasulen illa benı israıle ennı kad ci'tüküm bi ayetim mir rabbiküm ennı ahlüku leküm minet tıyni ke hey'etit tayri fe enfühu fıhi fe yekunü tayram bi iznillah* ve übriül ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevta bi iznillah* ve ünebbiüküm bi ma te'külune ve ma teddehırune fı büyutikum* innefı zalike le ayetel leküm in küntüm mü'minın

50.Ve müsaddikal lima beyne yedeyye minet tevrati ve li ühılle leküm ba'dallezı hurrime aleyküm ve ci'tüküm bi ayetim mir rabbiküm fettekullahe ve etıy'un

51.İnnellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh* haza sıratüm müstekıym

52.Fe lemma ehasse ıysa minhümül küfra kale men ensarı ilellah* kalel havariyyune nahnü ensarullah* amenna billah* veşhed bi enna müslimun

53.Rabbena amenna bi ma enzelte vetteba'ner rasüle fektübna meaş şahidın

54.Ve mekeru ve mekerallah* vallahü hayrul makirın

55.İz kalellahü ya ıysa innı müteveffıke ve rafiuke ileyye ve mütahhiruke minellezıne keferu ve caılüllezınettebeuke fevkallezıne keferu ila yevmil kıyameh* sümme ileyye merciuküm fe ahkümü beyneküm fıma küntüm fıhi tahtelifun

56.Fe emmellezıne keferu fe üazzibühüm azaben şedıden fid dünya vel ahırah* ve ma lehüm min nasıriyn

57.Ve emmellezıne amenu ve amilus salihati fe yüveffıhim ücurahüm* vallahü la yühıbbüz zalimın

58.Zalike netluhü aleyke minel ayati vez zikril hakım

59.İnne mesele ıysa ındellahi ke meseli adem* halekahu min türabin sümme kale lehu kün fe yekun

60.Elhakku mir rabbike fe la teküm minel mümterın

61.Fe me hacceke fıhi mim ba'di ma caeke minel ılmi fe kul tealev ned'u ebnaena ve ebnaeküm ve nisaena ve nisaeküm ve enfüsena ve enfüseküm sümme nebtehil fe nec'al la'netellahi alel kazibın

62.İnne haza lehüvel kasasul hakk* ve ma min ilahin illellah* ve innellahe le hüvel azızül hakım

63.Fe in tevellev fe innellahe alımüm bil müfsidın

64.Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beyneküm ella na'büde ilellahe ve la nüşrike bihı şey'ev ve la yettehıze ba'duna ba'dan erbabem min dunillah* fe in tevellev fe kulüşhedu bi enna müslimun

65.Ya ehlel kitabi lime tühaccune fı ibrahıme ve ma ünziletit tevratü vel incılü illa mim ba'dih* e fela ta'kılun

66.Ha entüm haülai hacectüm fima leküm bihı ılmün fe lime tühaccune fıma leyse leküm bihı ılm* vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun

67.Ma kane ibrahımü yehuddiyyev ve la nasraniyyev ve lakin kane hanıfem müslima* ve ma kane minel müşrikın

68.İnne evlen nasi bi ibrahıme lellezınettebeuhü ve hazen nebiyyü vellezıne amenu* vallahü veliyyül mü'minın

69.Veddet taifetüm min ehlil kitabi lev yüdılluneküm* ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun

70.Ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi ve entüm teşhedun

71.Ye ehlel kitabi lime telbisunel hakka bil batıli ve tektümunel hakka ve entüm ta'lemun

72.Ve kalet taifetüm min ehlil kitabi aminu billezı ünzile alellezıne amenu vechen nehari vekfüru ahırahu leallehüm yarciun

73.Ve la tü'minu illa li men tebia dıneküm* kul innel hüda hüdellahi ey yü'ta ehadüm misle ma utıtüm ev yühaccuküm ınde rabbiküm* kul innel fadle bi yedillah* yü'tıhi mey yeşa'* vallahü vasiun alım

74.Yahtessu bi rahmetihı mey yeşa'* vallahü zül fadlil azıym

75.Ve min ehlil kitabi men inte'menhü bi kıntariy yüeddihı ileyk* ve minhüm men in te'menhü bi dınaril la yüeddihı ileyke illa ma dümte aleyhi kaima* zalike bi ennehüm kalu leyse aleyna fil ümmiyyıne sebıl* ve yekulune alellahil kezibe ve hüm ya'lemun

76.Bela men evfa bi ahdihı vetteka fe innellahe yühıbbül müttekıyn

77.İnnellezıne yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen kalılen ülaike la halak lehüm fil ahırati ve la yükellimühümüllahü ve la yenzuru ileyhim yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün elım

78.Ve inne minhüm le ferıtkay yelvune elsinetehüm bil kitabi li tahsebuhü minel kitabi ve ma hüve minel kitab* ve yekulune hüve min ındillahi ve ma hüve min ındillah* ve yekulune alellahil kezibe ve hüm ya'lemun

79.Ma kane li beşerin ey yü'tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun

80.Ve la ye'müraküm en tettehızül melaikete ve nebiyyıne erbaba* e ye'müruküm bil küfri ba'de iz entüm müslimun

81.Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü'minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın

82.Fe men tevella ba'de zalike fe ülaike hümül fasikun

83.E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav'av ve kerhev ve ileyhi yürceun

84.Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile ala ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya'kube vel esbatı ve ma utiy musa ve ıysa ven nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun

85.Ve mey yebteğı ğayral islami dınen fe ley yukbele minh* ve hüve fil ahırati minel hasirın

86.Keyfe yehdillahü kavmen keferu ba'de ımanihim ve şehidu enner rasule hakkuv ve caehümül beyyinat* vallahü la yehdil kavmez zalimın

87.Ülaike cezaühüm enne aleyhim la'netellahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn

88.Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun

89.İllellezıne tabu mim ba'di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahıym

90.İnnellezıne keferu ba'de ımanihim sümmezdadu küfral len tukbele tevbetühüm* ve ülaike hümüd dallun

91.İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun fe ley yukbele min ehadihim mil'ül erdı zehebev ve levfteda bih* ülaike lehüm azabün elımüv ve ma lehüm min nasırın

92.Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühıbbun* ve ma tünfiku min şey'in fe innellahe bihı alım

93.Küllüt taami kane hıllel li benı israıle illa ma harrame israılü ala nefsihı min kabli en tünezzelet tevrah* kul fe'tu bit tevrati fetluha in küntüm sadikıyn

94.Fe meniftera alellahil kezibe mim ba'di zalike fe ülaike hümüz zalimun

95.Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

96.İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

97.Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

98.Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta'melun

99.Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda'* vemallahü bi ğafilin amma ta'melun

100.Ya eyyühellezıne amenu in tütıy'u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba'de ımaniküm kafirın

101.Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya'tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

102.Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun

103.Va'tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı'metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

104.Velteküm minküm ümmetüy yed'une ilel hayri ve ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun

105.Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba'di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıym

106.Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh* fe emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba'de ımaniküm fe zukul azabe bima küntüm tekfürun

107.Ve emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun

108.Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

109.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur

110.Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te'mürune bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü'minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü'minune ve ekseruhümül fasikun

111.Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

112.Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya'tedun

113.Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

114.Yü'minune billahi vel yevmil ahıri ve ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

115.Ve ma yef'alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn

116.İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey'a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

117.Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun

118.Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la ye'luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta'kılun

119.Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü'minune bil kitabi küllih* ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu bi ğayzıküm* innellahe alımüm bizatis sudur

120.İn temsesküm hasenetün tesü'hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha* ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey'a* innellahe bi ma ya'melune mühıyt

121.Ve iz ğadevte min ehlike tübevviül mü'minıne mekaıde lil kıtal* vallahü semıun alım

122.İz hemmet taifetani minküm en tefşela vallahü veliyyühüma* ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun

123.Ve le kad nesarekümüllahü bi bedriv ve entüm ezilleh* fettekullahe lealleküm teşkürun

124.İz tekulü lil mü'minıne eley yekfiyeküm ey yümiddeküm rabbüküm bi selaseti alafim minel melaiketi münzelın

125.Bela in tasbiru ve tetteku ve ye'tuküm min fevrihim haza yümdidküm rabbüküm bi hamseti alafim minel melaiketi müsevvimın

126.Ve ma cealehüllahü illa büşra leküm ve li tatmeinne kulubüküm bih* ve men nasru illa min ındillahil azızil hakım

127.Li yaktaa tarafem minellezıne keferu ev yekbitehüm fe yenkalibu haibın

128.Leyse leke minel emri şey'ün ev yetube aleyhim ev yüazzibehüm fe innehüm zalimun

129.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa'* vallahü ğafurur rahıym

130.Ya eyyühellezıne amenu la te'külür riba ad'afem müdaafetev vettekullahe lealleküm tüflihun

131.Vettekun naralletı üıddet lil kafirın

132.Ve etıy'ullahe ver rasule lealleküm türhamun

133.Ve sariu ila mağfiratim mir rabbiküm ve cennetin arduhes semavatü vel erdu üıddet lil müttekıyn

134.Ellezıne yünfikune fis serrai ved darrai vel kazımınel ğayza vel afıne anin nas* vallahü yühıbbül muhsinın

135.Vellezıne iza fealu fahışeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe festağferu li zünubihim* ve mey yağfiruz zünube illellah* ve lem yüsırru ala ma fealu ve hüm ya'lemun

136.Ülaike cezaühüm mağfiratüm mir rabbihim ve cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* ve nı'me ecrul amilın

137.Kad halet mim kabliküm sünenün fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın

138.Haza beyanül linnasi ve hüdev ve mev'ızatül lil müttekıyn

139.Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a'levne in küntüm mü'minın

140.İy yemsesküm karhun fe kad messel kavme karhum mislüh* ve tilkel eyyamü nüdavilüha beynen nas* ve li ya'lemellahüllezıne amenu ve yettehıze minküm şüheda'* vallahü la yühıbbüz zalimın

141.Ve li yümehhısallahüllezıne amenu ve yemhakal kafirın

142.Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya'lemillahüllezıne cahedu minküm ve ya'lemes sabirın

143.Ve le kad küntüm temennevnel mevte min kabli en telkavhü fe kad raeytümuhü ve entüm tenzurun

144.Ve ma muhammedün illa rasul* kad halet min kablihir rusül* e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a'kabiküm* ve mey yenkalib ala akıbeyhi fe ley yedurrallahe şey'a* ve seyeczillahüş şakirın

145.Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela* ve mey yürid sevabed dünya nü'tihı minha* ve mey yürid sevabel ahırati nü'tihı minha* ve senecziş şakirın

146.Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesır* fe ma vehenu li ma esabehüm fı sebılillahi ve ma daufu ve mestekanu* vallahü yühıbbüs sabirın

147.Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena ve israfena fı emrina ve sevvit akdamena vensurna alel kavmil kafirın

148.Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah* vallahü yühıbbül muhsinın

149.Ya eyyühellezıne amenu in tütıy'ullezıne keferu yerudduküm ala a'kabiküm fe tenkalibu hasirın

150.Belillahü mevlaküm* ve hüve hayrum nasırın

151.Senülkıy fı kulubillezıne keferur ru'be bi ma eşraku billahi ma lem yünezzil bihı sültana* ve me'vahümün nar* ve bi'se mesvez zalimın

152.Ve le kad sadekakümüllahü va'dehu iz tehussunehüm bi iznih* hatta iza feşiytüm ve tenaza'tüm fil emri ve asaytüm mim ba'di ma eraküm ma tühıbbun* minküm mey yürıdüd dünya ve minküm mey yürıdül ahırah* sümme sarafeküm anhüm li yebteliyeküm* ve le kad afa anküm* vallahü zu fadlin alel mü'minın

153.İz tus'ıdune ve la telvune ala ehadiv ver rasulü yed'uküm fı uhraküm fe esabeküm ğammem bi ğammil li keyla tahzenu ala ma fateküm ve la ma esabeküm* vallahü habırum bima ta'melun

154.Sümme enzele aleyküm mim ba'dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey'* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey'üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur

155.İnnellezıne tevellev minküm yevmel tekal cem'ani innemestezellehümüş şeytanü bi ba'dı ma kesebu* ve le kad afallahü anhüm* innellahe ğafurunhalım

156.Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne keferu ve kalu li ıhvanihim iza daru fil erdı ev kanu ğuzzel lev kanu ındena ma matu ve ma kutilu* li yec'alellahü zalike hasraten fı kulubihim* vallahü yuhyı ve yümıt* vallahü bi ma ta'melune basıyr

157.Ve lein kutiltüm fı sebılillahi ev müttüm le mağfiratüm minellahi ve rahmetün hayrum mimma yecmeun

158.Ve leim müttüm ev kutiltüm le ilellahi tuhşerun

159.Fe bi ma rahmetim minellahi linte lehüm* ve lev künte fezzan ğalızal kalbi lenfeddu min havlike fa'fü anhüm vestağfir lehüm ve şavirhüm fil emr* fe iza azemte fe tevekkel alellah* innellahe yühıbbül mütevekkilın

160.İy yensurkümüllahü fe la ğalibe leküm* ve iy yahzülküm fe min zellezı yensuruküm mim ba'dih* ve alellahi felyetevekkelil mü'minun

161.Ve ma kane li nebiyyin ey yeğull* ve mey yağlül ye'ti bi ma ğalle yevmel kıyameh* sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yuzlemun

162.E fe menittebea rıdvanellahi ke mem bae bi sehatım minellahi ve me'vahü cehennem* ve bi'sel mesıyr

163.Hüm deracatün ındellah* vallahü besıyrum bi ma ya'melun

164.Le kad mennellahü alel mü'minıne iz bease fıhim rasulem min enfüsihim yetlu aleyhim ayatihı ve yüzekkıhim ve yüallimühümül kitabe vel hıkmeh* ve in kanu min kablü le fı dalalim mübın

165.E ve lemma esabetküm müsıybetün kad esabtüm misleyha kultüm enna haza* kul hüve min ındi enfüsiküm* innellahe ala külli şey'in kadır

166.Ve ma esabeküm yevmeltekal cem'ani fe bi iznillahi ve li ya'lemel mü7minın

167.Ve li ya'lemellezıne nefeku* ve kıyle lehüm tealev katilu fı sebılillahi evidfeu* kalu lev na'lemü kıtalel letteba'naküm* hüm lil küfri yevmeizin akrabü minhüm lil ıman* yekulune bi efvahihim ma leyse fı kulubihim* vallahü a'lemü bima yektümun

168.Ellezıne kalu li ıhvanihim ve kaadu lev etauna ma kutilu* kul fedrau an enfüsekümül mevte in küntüm sadikıyn

169.Ve la tahsebennellezıne kutilu fı sebılillahi emvate bel ahyaün ınde rabbihim yürzekun

170.Ferihıyne bi ma atahümüllahü min fadlihı ve yestebşirune billezıne lem yelhaku bihim min halfihım ella havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

171.Yestebşirune bi nı'metim minellahi ve fadliv ve ennellahe la yüdıy'u ecral mü'minın

172.Ellezınestecabu lillahi ver rasuli mim ba'di ma esabehümül karhu lillezıne ahsenu minhüm vettekav ecrun azıym

173.Ellezıne kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm ımana* ve kalu hasbünellahü ve nı'mel vekıl

174.Fenkalebu bi nı'metim minellahi ve fadlil lem yemseshüm suüv vettebeu rıdvanellah* vallahü zu fadlin azıym

175.İnnema zalikümüş şeytanü yühavvifü evliyaehu fe la tehafuhüm ve hafuni in küntüm mü'minın

176.Ve la yahzünkellezıne yüsariune fil küfr* innehüm ley yedurullahe şey'a* yürıdüllahü ella yec'ale lehüm hazzan fil ahırah* ve le hüm azabün azıym

177.İnnellezıneşteravül küfra bil ımani ley yedururlahe şey'a* ve lehüm azabün elım

178.Ve la yahsebennelezıne keferu ennema nümlı lehüm hayrul li enfüsihimv innema nümlı lehüm li yezdadu isma* ve lehüm azabüm mühın

179.Ma kanellahü li yezeral mü'minıne ala ma entüm aleyhi hatta yemızel habıse minet tayyib* ve am kanellahü li yutliaküm alel ğaybi ve lakinnellahe yectebı mir rusülihı mey yeşaü fe aminu billahi ve rusülih* ve in tü'minu ve tetteku fe le küm ecrun azıym

180.Ve la yahsebennellezıne yebhalune bi ma atahümüllahü min fadlihı hüve hayral lehüm* bel hüve şerrul lehüm* seyütavvekune ma behılu bihı yevmel kıyameh* ve lillah mırasüs semavati vel ard* vallahü bi ma ta'melune habır

181.Le kad semiallahü kavlellezıne kalu innellahe fekıyruv ve nahnü ağniya'* senektübü ma kalu ve katlehümül embiyae bi ğayri hakkıv ve nekulü zuku azabel harıyk

182.Zalike bi ma kaddemet eydıküm ve ennellahe leyse bi zallamil lil abıd

183.Ellezıne kalu innellahe ahide ileyna ella nü'mine li rasulin hatta ye'tiyena bi kurbanin te'külühün nar* kul kad caeküm rusülüm min kablı bil beyyinati ve billezı kultüm fe lime kateltümuhüm in küntüm sadikıyn

184.Fe in kezzebuke fe kad küzzibe rusülüm min kablike cau bil beyyinati vez zübüri vel kitabil münır

185.Küllü nefsin zaikatül mevt* ve innema tüveffevne ücuraküm yevmel kıyameh* fe men zuhziha anin nari ve üdhılel cennete fe kad faz* ve mel hayatüd dünya illa metaul ğurur

186.Le tüblevünne fı emvaliküm ve enfüsiküm ve le tesmeunne minellezıne utül kitabe min kabliküm ve minellezıne eşraku ezen kesira* ve in tasbiru ve tetteku fe inne zalike min azmil ümur

187.Ve iz ehazellahü mısakallezıne utül kitabe le tübeyyinünnehu lin nasi ve la tektümuneh* fe nebezuhü verae zuhurihim veşterav bihı semenen kalıla* fe bi'se ma yeşterun

188.La tahsebennellezıne yefrahune bi ma etev ve yühıbbune ey yuhmedu bi ma lem yef'alu fe la tahsebennehüm bi mefazitem minel azab* ve lehüm azabün elım

189.Ve lillahi mülküs semavati vel ard* vallahü ala külli şey'in kadır

190.İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab

191.Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard* rabbena ma halakte haza batıla* sübhaneke fekına azaben nar

192.Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh* ve ma liz zalimıne min ensar

193.Rabbena innena semı'na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar

194.Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh* inneke la tuhlifül mıad

195.Festecabe lehüm rabbühüm ennı la üdıy'u amele amilim minküm min zekerin ev ünsa* ba'duküm min ba'd* fellezıne haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fı sebılı ve katelu ve kutilu le ükeffiranne anhüm seyyiatihim ve le üdhılennehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* sevabem min ındillah* vallahü ındehu husnüs sevab

196.La yeğurranneke tekallübüllezıne keferu fil bilad

197.Metaun kalılün sümme me'vahüm cehennem* ve bi'sel mihad

198.Lakinillezınettekav rabbehüm lehüm cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha nüzülem min ındillah* ve ma ındellahi hayrul lil ebrar

199.Ve inne min ehlil kitabi le mey yü'minü billahi ve ma ünzile ileyküm ve ma ünzile ileyhim haşiıyne lillahi la yeşterune bi ayatillahi semenen kalıla* ülaike lehüm ecruhüm ınde rabbihim* innellahe serıul hısab

200.Ya eyyühellezıne amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun

Al-i İmran Suresi'nin Arapça okunuşu:

 

 

Diriliş Ertuğrul 5. sezonda flaş gelişme!
İşte Orta Doğu'nun en güçlü ordusu
Bu işte bir terslik var diyeceğiniz kareler
ŞOK 10 EKİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu
WhatsApp bugün değişti! Kimse fark etmedi bile
ABD'nin kararına Rusya'dan misilleme
Firar eden asker AVM'de dehşet saçtı!
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni görüntüler!
Adnan Oktar operasyonunda ikinci dalga! 
ABD Meclisi'nden Suud'a soğuk duş
Bodrum'daki faciadan korkunç kareler!
Cinayetin ardından, Selman 'kurnazlığı'!
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Günün Ayeti, Hadisi, Duası
Merkel'den S. Arabistan'a rest!
Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin yeni açıklama
Bakandan İstanbul'a 'dev proje' müjdesi
ABD Senatör, Prens Selman'ı hedef aldı!
Kartal deplasmanda yıkıldı! 2-0
Teröristbaşına soğuk duş! İptal edildi

'Türkiye muz cumhuriyeti değildir'

Kuveyt Parlamento Başkanı Merzuk el Ghanim : “Buradan Türkiye'yi hedef almak isteyenlere sesleniyoruz. Başaramayacaksınız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir.”

Türkiye neden hedef?

Alev Alat'lı : “Türkiye kendisine biçilen rolü oynamıyor. Sadece oynamamakla kalmıyor, bir de seslendiriyor “oynamayacağım” diye. Mesele bu.”

Sanki bugünü anlatıyor...

"Milleti Osmaniye diyerek, Bizi Hintli, Özbek, Türkistanlı, Afrikalı Müslümanlarla bağımızı kesmek istiyorlar. Yani diyorlar ki. Siz hudutlarınızla sınırlısınız. Bunları diyenler maaşlarını Fransa'dan, İngiltere'den alıyorlar."

Polisten HDP'li vekile soğuk duş!

Beraberindeki grupla PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e güvenlik şube müdürünün tepkisini içeren görüntüler ortaya çıktı.

Balıkların kum kavgası!

İzlenme rekorları kıran sevimli balıkların kum kavgası.

Çok Okunanlar

Fetih Suresi anlamı, Arapça ve Türkçe okunuşu ile tefsiri

Fetih Suresi Müslümanlara çok büyük müjdelerle dolu olan surelerden biridir. Hz. Muhammed (sav) ve ashabına ve biz Müslümanlara zaferler müjdelemektedir. Cihada çıkan Müslümanlara da Fetih Suresi'nde uyarılar ve kolaylıklar yer alır. Özürlünün, hastanın ve âmâ için Fetih Suresinde kolaylıklar zikredilirken, özürsüz olarak cihaddan geri duranlara da azab müjdelenmektedir. Fetih Suresi gerçek iman sahipler için müjde, inanmış gibi yapanlar için korku vesilesidir.

Son vasiyeti yerine getirilecek mi ?

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi hadisesiyle ilgilenen aktivistler, yazarlar ve gazeteciler, herkesin merak ettiği, "Cesedi nerede?" sorusuna yanıt ararken gazetecinin vasiyetinin Medine'ye gömülmek olduğu ortaya çıktı

Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin yeni açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin açıklama yaptı.

Prens Selman Siyonizm'in emrinde

Milat'a konuşan Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Bülent Orakoğlu, Siyonizm'e adapte olan Suudi Prens Salman'a, yeni Filistin haritasına tüm Arap ülkelerini ikna etme görevi verildiğini belirterek “Kaşıkçı da bu projenin önünde engel görüldüğü için öldürüldü” dedi.

Günün Ayeti, Hadisi, Duası

Günün Ayetini, Hadis-i Şerifini ve Duasını sayfamızdan okuyabilirsiniz...

Bu kategorideki diğer haberler