Bakara Suresi 286 ayetten oluşan Kuran ı Kerim'in en uzun suresi. Adını, 67-73. ayetlerde yer alan ''bakara (sığır)'' kelimesinden alan sure İslam hukuku ile ilgili bir çok hususta hükümler içermektedir. Bakara s\u00fbresinin değerini anlatan birçok sahih hadisler vardır, o hadislerden biri şudur; ''Evlerinizi (içinde Kur'an okumayarak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara s\u00fbresi okunan evden ürker ve uzaklaşır'' (Müslim, ''Müsafi

Güncelleme: 10.08.2018 14:08

Bakara Suresi 286 ayetten oluşan Kuran ı Kerim'in en uzun suresi. Adını, 67-73. ayetlerde yer alan "bakara (sığır)" kelimesinden alan sure İslam hukuku ile ilgili bir çok hususta hükümler içermektedir. Bakara s\u00fbresinin değerini anlatan birçok sahih hadisler vardır, o hadislerden biri şudur; "Evlerinizi (içinde Kur'an okumayarak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara s\u00fbresi okunan evden ürker ve uzaklaşır" (Müslim, "Müsafi

Bakara Suresi 286 ayetten oluşan Kuran ı Kerim'in en uzun suresi. Adını, 67-73. ayetlerde yer alan "bakara (sığır)" kelimesinden alan sure İslam hukuku ile ilgili bir çok hususta hükümler içermektedir. Bakara s\u00fbresinin değerini  anlatan birçok sahih hadisler vardır, o hadislerden biri şudur; "Evlerinizi (içinde Kur'an okumayarak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara s\u00fbresi okunan evden ürker ve uzaklaşır" (Müslim, "Müsafir\u00een", 212)

Medine döneminde inen Bakara suresi,  Kabe'nin yapılışı ve kıble oluşuyla da ilgili konularda hükümler içermektedir. Faize karşı kulaklarımızı ne kadar tıkasak, gözlerimizi ne kadar kapatsak da hatta ve hatta yorumlarımızda "faize bulaşmamak mümkün değil" diyerek bu girdabı meşrulaştırmaya çalışsak da Bakara Suresinde faiz ile ilgili hükümler net ve kesindir. 

Bakara Suresinin nuzülü, meaili, tefsiri ve faziletine dair bir çok sorunun cevabı için yazımıza bakalım...

 

Bakara Suresi Hakkında

Medine döneminde inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun s\u00fbresi olup 286 ayettir. Adını, 67-73. ayetlerde yer alan "bakara (sığır)" kelimesinden alır. S\u00fbre, İslam hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.

Nuzül

Mushafta ikinci, nüz\u00fbl sıralamasında 87. s\u00fbredir, Medine'de nazil olmuştur. Kur'an'ın en uzun s\u00fbresidir. Tamamının bir nüz\u00fbl sebebi olmamakla birlikte birçok ayeti için özel iniş sebepleri vardır. O ayetler açıklanırken nüz\u00fbl sebepleri hakkında da bilgi verilecektir.

 Bakara Suresi Konusu

Kur'an-ı Ker\u00eem'in kendine mahsus tertip ve üsl\u00fbbu içinde şu ana konuları ihtiva etmektedir:İslam'ın getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeniyle ilgili temel bilgiler; münafıklar, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, insanın yaratılışı, kabiliyetleri, imtihanı; İsrailoğulları tarihinin önemli kesitleri, kamil bir din olan İslam'ın, daha önceki dinlerin evrensel kısmını ihtiva ettiği, buna karşılık onların \u2013değişmesi, ıslah edilmesi, düzeltilmesi gereken\u2013 hükümlerini de ıslah ettiği; Hz. İbrahim kıssası, Kabe'nin yapılışı ve kıble oluşu; yiyecekler, kısas, vasiyet, oruç, savaş, hac, nikah, boşama, dulluk, yetimlik, şarap, kumar, faiz, akidlerin yazılması, din ve vicdan hürriyeti, Allah-kul ilişkisi, örnek dualar vb. hususlarla ilgili hükümler ve irşadlar. Bakara s\u00fbresi daha ziyade Fatiha'nın, "doğru yolu bulanlarla ondan sapanlar"a işaret eden kısmının, örnekler ve tarih\u00ee vakıalarla açıklanması gibidir.

Bakara Suresi Fazileti

Bakara s\u00fbresinin değerini ve özelliklerini anlatan sahih hadisler vardır: "Evlerinizi (içinde Kur'an okumayarak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara s\u00fbresi okunan evden ürker ve uzaklaşır" (Müslim, "Müsafir\u00een", 212). "Kur'an'ı okuyunuz; çünkü o, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. İki nur yumağını, yani Bakara ve \u00c2l-i İmran s\u00fbrelerini okuyunuz; çünkü onlar, kıyamet gününde iki büyük bulut veya gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları savunacak ve koruyacaklardır. Bakara s\u00fbresini okuyunuz; çünkü ona sahip olmak bereket, terketmek ise hasret ve pişmanlık sebebidir; ona sihirbazların güçleri yetmez" (Müslim, "Müsafir\u00een", 252). "Bakara s\u00fbresinin sonundaki iki ayeti her kim gece vakti okursa bu iki ayet \u2013o gece\u2013 ona yeter" (Buhar\u00ee, "Fezail", 10).

Sahabeden Üseyd b. Hudayr bir gece hurma yığınının yanında Kur'an (Bakara s\u00fbresi) okurken atı birkaç kere ürküp heyecanlanmıştı. Üseyd atın, çocuğu Yahya b. Üseyd'i çiğnemesinden kaygılanarak kalktığında başının hizasında (gökte), ışıklarla donatılmış bir tavan gördü. Tavan gözünün alabildiğine, semanın derinliklerine doğru uzayıp gidiyordu. Üseyd, Res\u00fblullah'a gelerek durumu anlattı. Res\u00fblullah ondan Bakara s\u00fbresini okumaya devam etmesini istedi. Fakat çocuğuna bir şey olmasın diye okumaya ara verdi. Sabahleyin durumu Hz. Peygamber'e söyleyince şöyle buyurdular: "Onlar seni dinlemeye gelmiş meleklerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabah olunca onları herkes görecekti, kendilerini halktan gizlemeyeceklerdi" (Müslim, "Müsafir\u00een", 242). Rahman ve rah\u00eem olan Allah'ın adıyla... 1. Elif-lam-m\u00eem. 2. Bu kitap, hiç şüphe yok, sakınanlar için bir rehberdir. 3. (Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar; 4. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete kesin olarak inanırlar. 5. Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır.

Bakara Suresinin Arapça okunuşu

 

 

Bakara s\u00fbresinin Türkçe okunuşu

Medine'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) ayettir. Kur'an'ın en uzun s\u00fbresidir. Adını, 67-71. ayetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. ayeti Veda Haccında Mekke'de inmiştir. İnanca, ahlaka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu s\u00fbrede yer almıştır.

1.Elif, lam, mim.

2.Zalikel kitabu la reybe f\u00eeh(f\u00eehi), huden lil muttek\u00een(muttek\u00eene).

3.Ellez\u00eene yu'min\u00fbne bil gaybi ve yuk\u00eem\u00fbnes salate ve mimma razaknahum yunfik\u00fbn(yunfik\u00fbne).

4.Vellez\u00eene yu'min\u00fbne bi ma unzile ileyke ve ma unzile min kablik(kablike) ve bil ahireti hum y\u00fbkın\u00fbn(y\u00fbkın\u00fbne).

5.Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflih\u00fbn(muflih\u00fbne).

6.İnnellez\u00eene kefer\u00fb sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'min\u00fbn(yu'min\u00fbne).

7.Hatemallahu ala kul\u00fbbihim ve ala sem'ıhim, ve ala ebsarihim gışavetun, ve lehum azabun az\u00eem(az\u00eemun).

8.Ve minen nasi men yek\u00fblu amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hum bi mu'min\u00een(mu'min\u00eene).

9.Yuhadi\u00fbnallahe vellez\u00eene amen\u00fb, ve ma yahde\u00fbne illa enfusehum ve ma yeş'ur\u00fbn(yeş'ur\u00fbne).

10.F\u00ee kul\u00fbbihim maradun, fe zadehumullahu marada(maradan) ve lehum azabun el\u00eemun bi ma kan\u00fb yekzib\u00fbn(yekzib\u00fbne).

11.Ve iza k\u00eele lehum la tufsid\u00fb f\u00eel ardı, kal\u00fb innema nahnu muslih\u00fbn(muslih\u00fbne).

12.E la innehum humul mufsid\u00fbne ve lakin la yeş'ur\u00fbn(yeş'ur\u00fbne).

13.Ve iza k\u00eele lehum amin\u00fb kema amenen nasu kal\u00fb e nu'minu kema amenes sufehau, e la innehum humus sufehau ve lakin la ya'lem\u00fbn(ya'lem\u00fbne).

14.Ve iza lek\u00fbllez\u00eene amen\u00fb kal\u00fb amenna, ve iza halev ila şeyat\u00eenihim, kal\u00fb inna meakum, innema nahnu mustehzi\u00fbn(mustehzi\u00fbne).

15.Allahu yestehziu bihim ve yemudduhum f\u00ee tugyanihim ya'meh\u00fbn(ya'meh\u00fbne).

16.Ulaikellez\u00eeneşterev\u00fbd dalalete bil huda, fe ma rabihat ticaretuhum ve ma kan\u00fb muhted\u00een(muhted\u00eene).

17.Meseluhum ke meselillezistevkade nara(naren), fe lemma edaet ma havlehu zeheballahu bi n\u00fbrihim ve terekehum f\u00ee zulumatin la yubsir\u00fbn(yubsir\u00fbne).

18.Summun bukmun umyun fe hum la yerci\u00fbn(yerci\u00fbne).

19.Ev ke sayyibin mines semai f\u00eehi zulumatun ve ra'dun ve berk(berkun), yec'al\u00fbne esabiahum f\u00ee azanihim mines savaiki hazaral mevt(mevti), vallahu muh\u00eetun bil kafir\u00een(kafir\u00eene).

20.Yekadul berku yahtafu ebsarehum kullema edae lehum meşev f\u00eehi, ve iza azleme aleyhim kam\u00fb ve lev şaellahu le zehebe bi sem'ihim ve ebsarihim innallahe ala kulli şey'in kad\u00eer(kad\u00eerun).

21.Ya eyyuhen nasu'bud\u00fb rabbekumullez\u00ee halakakum vellez\u00eene min kablikum leallekum tettek\u00fbn(tettek\u00fbne).

22.Ellez\u00ee ceale lekumul arda firaşen ves semae binaa(binaen), ve enzele mines semai maen fe ahrece bih\u00ee mines semarati rızkan lekum, fe la tec'al\u00fb lillahi endaden ve entum ta'lem\u00fbn(ta'lemune).

23.Ve in kuntum f\u00ee reybin mimma nezzelna ala abdina fe't\u00fb bi s\u00fbretin min mislih\u00ee, ved'\u00fb şuhedaekum min d\u00fbnillahi in kuntum sadık\u00een(sadık\u00eene).

24.Fe in lem tef'al\u00fb ve len tef'al\u00fb fettek\u00fbn narellet\u00ee vak\u00fbduhan nasu vel hicaratu, uiddet lil kafir\u00een(kafir\u00eene).

25.Ve beşşirillez\u00eene amen\u00fb ve amil\u00fbs salihati enne lehum cennatin tecr\u00ee min tahtihel enhar(enharu), kullema ruzik\u00fb minha min semeretin rızkan kal\u00fb hazellez\u00ee ruzıkna min kabl(kablu) ve ut\u00fb bih\u00ee muteşabiha(muteşabihan), ve lehum f\u00eeha ezvacun mutahharatun ve hum f\u00eeha halid\u00fbn(halid\u00fbne).

26.İnnallahe la yestahy\u00ee en yadribe meselen ma be\u00fbdaten fe ma fevkaha fe emmellez\u00eene amen\u00fb fe ya'lem\u00fbne ennehul hakku min rabbihim, ve emmellez\u00eene kefer\u00fb fe yek\u00fbl\u00fbne maza eradallahu bi haza mesela(meselen), yudıllu bih\u00ee kes\u00eeran ve yehd\u00ee bih\u00ee kes\u00eera(kes\u00eeran) ve ma yudıllu bih\u00ee illel fasık\u00een(fasık\u00eene).

27.Ellez\u00eene yenkud\u00fbne ahdallahi min ba'di m\u00eesakıh(m\u00eesakıh\u00ee), ve yakta\u00fbne ma emerallahu bih\u00ee en y\u00fbsale ve yufsid\u00fbne f\u00eel ard(ardı) ulaike humul hasir\u00fbn(hasir\u00fbne).

28.Keyfe tekfur\u00fbne billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum, summe yum\u00eetukum summe yuhy\u00eekum summe ileyhi turce\u00fbn(turce\u00fbne).

29.Huvellez\u00ee halaka lekum ma f\u00eel ardı cem\u00eean summesteva iles semai fe sevvahunne seb'a semavat(semavatin), ve huve bi kulli şey'in al\u00eem(al\u00eemun).

30.Ve iz kale rabbuke lil melaiketi inn\u00ee cailun f\u00eel ardı hal\u00eefeten, kal\u00fb e tec'alu f\u00eeha men yufsidu f\u00eeha ve yesfikud dimae, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(leke), kale inn\u00ee a'lemu ma la ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

31.Ve alleme ademel esmae kulleha summe aradahum alel melaiketi fe kale enbi\u00fbn\u00ee bi esmai haulai in kuntum sadik\u00een(sadik\u00eene).

32.Kal\u00fb subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel al\u00eemul hak\u00eem(hak\u00eemu).

33.Kale ya ademu enbi'hum bi esmaihim, fe lemma enbeehum bi esmaihim, kale e lem ekul lekum inn\u00ee a'lemu gaybes semavati vel ardı ve a'lemu ma tubd\u00fbne ve ma kuntum tektum\u00fbn(tektum\u00fbne).

34.Ve iz kulna lil melaiketiscud\u00fb li ademe fe seced\u00fb illa ibl\u00ees(ibl\u00eese), eba vestekbere ve kane minel kafir\u00een(kafir\u00eene).

35.Ve kulna ya ademuskun ente ve zevcukel cennete ve kula minha ragaden haysu şi'tuma ve la takraba hazihiş şecerete fe tek\u00fbna minez zalim\u00een(zalim\u00eene).

36.Fe ezellehumaş şeytanu anha fe ahrecehuma mimma kana f\u00eeh(f\u00eehi), ve kulnahbit\u00fb ba'dukum li ba'din aduvv(aduvvun), ve lekum f\u00eel ardı mustekarrun ve metaun ila h\u00een(h\u00eenin).

37.Fe telekka ademu min rabbih\u00ee kelimatin fe tabe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvabur rah\u00eem(rah\u00eemu).

38.Kulnahbit\u00fb minha cem\u00eea(cem\u00eean), fe imma ye'tiyennekum minn\u00ee hudenfe men tebia hudaye fe la havfun aleyhim ve la hum yahzen\u00fbn(yahzen\u00fbne).

39.Vellez\u00eene kefer\u00fb ve kezzeb\u00fb bi ayatina ulaike ashabun nar(narı), hum f\u00eeha halid\u00fbn(halid\u00fbne).

40.Ya ben\u00ee isra\u00eelezkur\u00fb ni'metiyellet\u00ee en'amtu aleykum ve evf\u00fb bi ahd\u00ee \u00fbfi bi ahdikum ve iyyaye ferheb\u00fbn(ferheb\u00fbne).

41.Ve amin\u00fb bi ma enzeltu musaddikan li ma meakum ve la tek\u00fbn\u00fb evvele kafirin bih(b\u00eeh\u00ee), ve la teşter\u00fb bi ayat\u00ee semenen kal\u00eelen ve iyyaye fettek\u00fbni.

42.Ve la telbis\u00fbl hakka bil batılı ve tektum\u00fbl hakka ve entum ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

43.Ve ek\u00eem\u00fbs salate ve at\u00fbz zekate verke\u00fb mear raki\u00een(raki\u00eene).

44.E te'mur\u00fbnen nase bil birri ve tensevne enfusekum ve entum tetl\u00fbnel kitab(kitabe) e fe la ta'kıl\u00fbn(ta'kıl\u00fbne).

45.Veste\u00een\u00fb bis sabri ves salat(salati), ve inneha le keb\u00eeratun illa alal haşi\u00een(haşi\u00eene).

46.Ellez\u00eene yezunn\u00fbne ennehum mulak\u00fb rabbihim ve ennehum ileyhi raci\u00fbn(raci\u00fbne).

47.Ya ben\u00ee isra\u00eelezkur\u00fb ni'metiyellet\u00ee en'amtu aleykum ve enn\u00ee faddaltukum alel alem\u00een(alem\u00eene).

48.Vettek\u00fb yevmen la tecz\u00ee nefsun an nefsin şey'en ve la yukbelu minha şefaatun ve la yu'hazu minha adlun ve la hum yunsar\u00fbn(yunsar\u00fbne).

49.Ve iz necceynakum min ali fir'avne yes\u00fbm\u00fbnekum s\u00fbel azabi yuzebbih\u00fbne ebnaekum ve yestahy\u00fbne nisaekum ve f\u00ee zalikum belaun min rabbikum az\u00eem(az\u00eemun).

50.Ve iz farakna bikumul bahre fe enceynakum ve agrakna ale fir'avne ve entum tenzur\u00fbn(tenzur\u00fbne).

51.Ve iz vaadna m\u00fbsa erba\u00eene leyleten summettehaztumul icle min ba'dih\u00ee ve entum zalim\u00fbn(zalim\u00fbne).

52.Summe afevna ankum min ba'di zalike leallekum teşkur\u00fbn(teşkur\u00fbne).

53.Ve iz ateyna m\u00fbsal kitabe vel furkane leallekum tehted\u00fbn(tehted\u00fbne).

54.Ve iz kale m\u00fbsa li kavmih\u00ee ya kavmi innekum zalemtum enfusekum bittihazikumul icle fe t\u00fbb\u00fb ila bariikum faktul\u00fb enfusekum zalikum hayrun lekum inde bariikum fe tabe aleykum innehu huvet tevvabur rah\u00eem(rah\u00eemu).

55.Ve iz kultum ya m\u00fbsa len nu'mine leke hatta nerallahe cehreten fe ehazetkumus saikatu ve entum tenzur\u00fbn(tenzur\u00fbne).

56.Summe beasnakum min ba'di mevtikum leallekum teşkur\u00fbn(teşkur\u00fbne).

57.Ve zallelna aleykumul gamame ve enzelna aleykumul menne ves selva kul\u00fb min tayyibati ma razaknakum ve ma zalem\u00fbna ve lakin kan\u00fb enfusehum yazlim\u00fbn(yazlim\u00fbne).

58.Ve iz kulnadhul\u00fb hazihil karyete fe kul\u00fb minha haysu şi'tum ragaden vedhul\u00fbl babe succeden ve k\u00fbl\u00fb hıttatun nagfir lekum hatayakum ve senez\u00eedul muhsin\u00een(muhsin\u00eene).

59.Fe beddelellez\u00eene zalem\u00fb kavlen gayrellez\u00ee k\u00eele lehum fe enzelna alellez\u00eene zalem\u00fb riczen mines semai bima kan\u00fb yefsuk\u00fbn(yefsuk\u00fbne).

60.Ve izisteska m\u00fbsa li kavmih\u00ee fe kulnadrib bi asakel hacer(hacere) fenfeceret minhusneta aşrete ayna(aynen), kad alime kullu unasin meşrebehum kul\u00fb veşreb\u00fb min rızkıllahi ve la ta'sev f\u00eel ardı mufsid\u00een(mufsid\u00eene).

61.Ve iz kultum ya m\u00fbsa len nasbira ala taamin vahidin fed'u lena rabbeke yuhric lena mimma tunbitulardu min bakliha ve kıssaiha ve f\u00fbmiha ve adesiha ve basaliha, kale e testebdil\u00fbnellez\u00ee huve edna billez\u00ee huve hayr(hayrun), ihbit\u00fb mısran fe inne lekum ma seeltum ve duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu ve bau bi gadabin minallah(minallahi), zalike bi ennehum kan\u00fb yekfur\u00fbne bi ayatillahi ve yaktul\u00fbnen nebiyy\u00eene bi gayril hak(hakkı), zalike bi ma asav ve kan\u00fb ya'ted\u00fbn(ya'ted\u00fbne).

62.İnnellez\u00eene amen\u00fb vellez\u00eene had\u00fb ven nasara ves sabi\u00eene men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzen\u00fbn(yahzen\u00fbne).

63.Ve iz ehazna m\u00eesakakum ve refa'na fevkakumut t\u00fbr(t\u00fbra) huz\u00fb ma ateynakum bi kuvvetin vezkur\u00fb ma f\u00eehi leallekum tettek\u00fbn(tettek\u00fbne).

64.Summe tevelleytum min ba'di zalik(zalike), fe lev la fadlullahi aleykum ve rahmetuhu le kuntum minel hasir\u00een(hasir\u00eene).

65.Ve lekad alimtumullez\u00eene'tedev minkum f\u00ees sebti fe kulna lehum k\u00fbn\u00fb kıradeten hasi\u00een(hasi\u00eene).

66.Fe cealnaha nekalen li ma beyne yedeyha ve ma halfeha ve mev'ızaten lil muttak\u00een(muttak\u00eene).

67.Ve iz kale m\u00fbsa li kavmih\u00ee innallahe ye'murukum en tezbeh\u00fb bakarah(bakaraten), kal\u00fb e tettehızuna huzuva(huzuven), kale e\u00fbzu billahi en ek\u00fbne minel cahil\u00een(cahil\u00eene).

68.Kal\u00fbd'u lena rabbeke yubeyyin lena ma hiy(hiye), kale innehu yek\u00fblu inneha bakaratun la faridun ve la bikr(bikrun), avanun beyne zalik(zalike) fef'al\u00fb ma tu'mer\u00fbn(tu'merune).

69.Kal\u00fbd'u lena rabbeke yubeyyin lena ma levnuha, kale innehu yek\u00fblu inneha bakaratun safrau, fakiun levnuha tesurrun nazır\u00een(nazir\u00eene).

70.Kal\u00fbd'u lena rabbeke yubeyyin lena ma hiye, innel bakara teşabehe aleyna, ve inna in şaallahu le muhted\u00fbn(muhted\u00fbne).

71.Kale innehu yek\u00fblu inneha bakaratun la zel\u00fblun tus\u00eerul arda ve la teskıl hars(harse), musellemetun la şiyete f\u00eeha kal\u00fbl'ane ci'te bil hakk(hakkı), fe zebeh\u00fbha ve ma kad\u00fb yef'al\u00fbn(yef'al\u00fbne).

72.Ve iz kateltum nefsen feddare'tum f\u00eeha vallahu muhricun ma kuntum tektum\u00fbn(tektum\u00fbne).

73.Fe kulnadrib\u00fbhu bi ba'dıha kezalike yuhy\u00eellahul mevta ve yur\u00eekum ayatih\u00ee leallekum ta'kıl\u00fbn(ta'kıl\u00fbne).

74.Summe kaset kul\u00fbbukum min ba'di zalike fe hiye kel hıcareti ev eşeddu kasveh(kasveten), ve inne minel hıcareti lema yetefecceru minhul enhar(enharu), ve inne minha lema yeşşakkaku fe yahrucu minhul mau, ve inne minha lemayehbitu min haşyetillah(haşyetillahi), ve mallahu bi gafilin amma ta'mel\u00fbn(ta'mel\u00fbne).

75.E fe tatme\u00fbne en yu'min\u00fb lekum ve kad kane fer\u00eekun minhum yesme\u00fbne kelamallahi summe yuharrif\u00fbnehu min ba'di ma akal\u00fbhu ve hum ya'lem\u00fbn(ya'lem\u00fbne).

76.Ve iza lek\u00fbllez\u00eene amen\u00fb kal\u00fb amenna, ve iza hala ba'duhum ila ba'din kal\u00fb e tuhaddis\u00fbnehum bi ma fetehallahu aleykum li yuhacc\u00fbkum bih\u00ee inde rabbikum e fe la ta'kıl\u00fbn(ta'kıl\u00fbne).

77.E ve la ya'lem\u00fbne ennallahe ya'lemu ma yusirr\u00fbne ve ma yu'lin\u00fbn(yu'lin\u00fbne).

78.Ve minhum ummiyy\u00fbne la ya'lem\u00fbnel kitabe illa emaniyye ve in hum illa yezunn\u00fbn(yezunn\u00fbne).

79.Fe veylun lillez\u00eene yektub\u00fbnel kitabe bi eyd\u00eehim summe yek\u00fbl\u00fbne haza min indillahi li yeşter\u00fb bih\u00ee semenen kal\u00eela(kal\u00eelen), fe veylun lehum mimma ketebet eyd\u00eehim ve veylun lehum mimma yeksib\u00fbn(yeksib\u00fbne).

80.Ve kal\u00fb len temessenen naru illa eyyamen ma'd\u00fbdeh(ma'd\u00fbdete), kul ettehaztum indallahi ahden fe len yuhlifallahu ahdehu(ahdeh\u00fb) em tek\u00fbl\u00fbne alallahi ma la ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

81.Bela men kesebe seyyieten ve ehatat bih\u00ee hat\u00eeetuhu fe ulaike ashabun nar(nari), hum f\u00eeha halid\u00fbn(halid\u00fbne).

82.Vellez\u00eene amen\u00fb ve amil\u00fbs salihati ulaike ashabul cenneh(cenneti), hum f\u00eeha halid\u00fbn(halid\u00fbne).

83.Ve iz ehazna m\u00eesaka ben\u00ee isra\u00eele la ta'bud\u00fbne illallahe ve bil valideyni ihsanen ve zil kurbavel yetama vel mesak\u00eeni ve k\u00fbl\u00fb lin nasi husnen ve ek\u00eem\u00fbs salate ve at\u00fbz zekat(zekate), summe tevelleytum illa kal\u00eelen minkum ve entum mu'rid\u00fbn(mu'rid\u00fbne).

84.Ve iz ehazna m\u00eesakakum la tesfik\u00fbne dimaekum ve la tuhric\u00fbne enfusekum min diyarikum summe ekrartum ve entum teşhed\u00fbn(teşhed\u00fbne).

85.Summe entum haulai taktul\u00fbne enfusekum ve tuhric\u00fbne fer\u00eekan minkummin diyarihim, tezahar\u00fbne aleyhim bil ismi vel udvan(udvani), ve in ye't\u00fbkum usara tufad\u00fbhum ve huve muharremun aleykum ihracuhum e fe tu'min\u00fbne bi ba'dil kitabive tekfur\u00fbne bi ba'd(ba'dın), fe ma cezau men yef'alu zalike minkum illa hızyun f\u00eel hayatid dunya, ve yevmel kıyameti yuredd\u00fbne ila eşeddil azab(azabi), ve mallahu bi gafilin amma ta'mel\u00fbn(ta'mel\u00fbne).

86.Ulaikellez\u00eeneşteravul hayated dunya bil ahirati, fe la yuhaffefu anhumul azabu ve la hum yunsar\u00fbn(yunsar\u00fbne).

87.Ve lekad ateyna m\u00fbsal kitabe ve kaffeyna min ba'dih\u00ee bir rusuli ve ateyna \u00eesabne meryemel beyyinati ve eyyednahu bi r\u00fbhil kudus(kudusi), e fe kullema caekum res\u00fblun bima la tehva enfusukumustekbertum, fe fer\u00eekan kezzebtum ve fer\u00eekan taktul\u00fbn(taktul\u00fbne).

88.Ve kal\u00fb kul\u00fbbuna gulf(gulfun), bel leanehumullahu bi kufrihim fe kal\u00eelen ma yu'minun(yu'min\u00fbne).

89.Ve lemma caehum kitabun min indillahi musaddikun lima meahum, ve kan\u00fb min kablu yesteftih\u00fbne alellez\u00eene kefer\u00fb, fe lemma caehum ma araf\u00fb kefer\u00fb bih\u00ee, fe la'netullahi alel kafir\u00een(kafir\u00eene).

90.Bi'semeşterav bih\u00ee enfusehum en yekfur\u00fb bi ma enzelallahu bagyen en yunezzilallahu min fadlih\u00ee ala men yeşau min ibadih(ibadih\u00ee), fe ba\u00fb bi gadabin ala gadab(gadabin), ve lil kafir\u00eene azabun muh\u00een(muh\u00eenun).

91.Ve iza k\u00eele lehum amin\u00fb bi ma enzelallahu kal\u00fb nu'minu bi ma unzile aleyna ve yekfur\u00fbne bi ma veraehu ve huvel hakku musaddikan lima meahum kul fe lime taktul\u00fbne enbiyaallahi min kablu in kuntum mu'min\u00een(mu'min\u00eene).

92.Ve lekad caekum m\u00fbsa bil beyyinati summettehaztumul icle min ba'dih\u00ee ve entum zalim\u00fbn(zalim\u00fbne).

93.Ve iz ehazna m\u00eesakakum ve refa'na fevkakumut t\u00fbr(t\u00fbra), huz\u00fb ma ateynakum bi kuvvetin vesme\u00fb kal\u00fb semi'na ve aseyna ve uşrib\u00fb f\u00ee kul\u00fbbihimul icle bi kufrihim kul bi'se ma ye'murukum bih\u00ee \u00eemanukum in kuntum mu'min\u00een(mu'min\u00eene).

94.Kul in kanet lekumud darul ahiretu indallahi halisaten min d\u00fbnin nasi fe temennev\u00fbl mevte in kuntum sadik\u00een(sadik\u00eene).

95.Ve len yetemennevhu ebeden bima kaddemet eyd\u00eehim vallahu al\u00eemun biz zalim\u00een(zalim\u00eene).

96.Ve le tecidennehum ahrasan nasi ala hayatin, ve minellez\u00eene eşrak\u00fb yeveddu ehaduhum lev yuammeru elfe seneh(senetin), ve ma huve bi muzahzihıh\u00ee minel azabi en yuammer(yuammere), vallahu bas\u00eerun bima ya'mel\u00fbn(ya'mel\u00fbne).

97.Kul men kane aduvven li cibr\u00eele fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi musaddikan lima beyne yedeyhi ve huden ve buşra lil mu'min\u00een(mu'min\u00eene).

98.Men kane aduvven lillahi ve melaiketih\u00ee ve rusulih\u00ee ve cibr\u00eele ve m\u00eekale fe innallahe aduvvun lil kafir\u00een(kafir\u00eene).

99.Ve lekad enzelna ileyke ayatin beyyinat(beyyinatin), ve ma yekfuru biha illel fasik\u00fbn(fasik\u00fbne).

100.E ve kullema ahed\u00fb ahden nebezehu fer\u00eekun minhum bel ekseruhum la yu'min\u00fbn(yu'min\u00fbne).

101.Ve lemma caehum res\u00fblun min indillahi musaddikun lima meahum nebeze fer\u00eekun minellez\u00eene \u00fbt\u00fbl kitab(kitabe), kitaballahi verae zuh\u00fbrihim ke ennehum la ya'lem\u00fbn(ya'lem\u00fbne).

102.Vettebe\u00fb ma tetl\u00fbş şeyat\u00eenu ala mulki suleyman(suleymane) ve ma kefere suleymanu ve lakinneş şeyat\u00eene kefer\u00fb yuallim\u00fbnen nases sihra, ve ma unzile alal melekeyni bi babile har\u00fbte ve mar\u00fbt(mar\u00fbte), ve ma yuallimani min ehadin hatta yek\u00fbla innema nahnu fitnetun fe la tekfur fe yeteallem\u00fbne minhuma ma yuferrik\u00fbne bih\u00ee beynel mer'i ve zevcih\u00ee, ve ma hum bi darr\u00eene bih\u00ee min ehadin illa bi iznillah(iznillahi), ve yeteallem\u00fbne ma yadurruhum ve la yenfeuhum ve lekad alim\u00fb le menişterahu ma lehu f\u00eel ahirati min halakın, ve le bi'se ma şerav bih\u00ee enfusehum lev kan\u00fb ya'lem\u00fbn(ya'lem\u00fbne).

103.Ve lev ennehum amen\u00fb vettekav le mes\u00fbbetun min indillahi hayr(hayrun), lev kan\u00fb ya'lem\u00fbn(ya'lem\u00fbne).

104.Ya eyyuhallez\u00eene amen\u00fb la tek\u00fbl\u00fb raina ve k\u00fbl\u00fbnzurna vesme\u00fb ve lil kafir\u00eene azabun el\u00eem(el\u00eemun).

105.Ma yeveddullez\u00eene kefer\u00fb min ehlil kitabi ve lel muşrik\u00eene en yunezzele aleykum min hayrin min rabbikum vallahu yahtassu bi rahmetih\u00ee men yeşau, vallahu zul fadlil az\u00eem(az\u00eemi).

106.Ma nensah min ayetin ev nunsiha ne'ti bi hayrin minha ev misliha e lem ta'lem ennallahe ala kulli şey'in kad\u00eer(kad\u00eerun).

107.E lem ta'lem ennellahe lehu mulkus semavati vel ard(ardı), ve ma lekum min d\u00fbnillahi min veliyyin ve la nas\u00eer(nas\u00eerin).

108.Em tur\u00eed\u00fbne en tes'el\u00fb res\u00fblekum kema suile m\u00fbsa min kabl(kablu), ve men yetebeddelil kufra bil \u00eemani fe kad dalle sevaes seb\u00eel(seb\u00eeli).

109.Vedde kes\u00eerun min ehlil kitabi lev yerudd\u00fbnekum min ba'di \u00eemanikum kuffara(kuffaran), haseden min indi enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hakk(hakku), fa'f\u00fb vasfeh\u00fb hatta ye'tiyallahu bi emrih(emrih\u00ee), innallahe ala kulli şey'in kad\u00eer(kad\u00eerun).

110.Ve ek\u00eemus salate ve at\u00fbz zekat(zekate), ve ma tukaddim\u00fb li enfusikum min hayrin tecid\u00fbhu indallah(indallahi) innallahe bi ma ta'mel\u00fbne bas\u00eer(bas\u00eerun).

111.Ve kal\u00fb len yedhulel cennete illa men kane h\u00fbden ev nasar(nasara), tilke emaniyyuhum kul hat\u00fb burhanekum in kuntum sadik\u00een(sadik\u00eene).

112.Bela men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun fe leh\u00fb ecruhu inde rabbih\u00ee, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzen\u00fbn(yahzen\u00fbne).

113.Ve kaletil yah\u00fbdu leysetin nasara ala şey'(şey'in) ve kaletin nasara leysetil yah\u00fbdu ala şey'in ve hum yetl\u00fbnel kitab(kitabe), kezalike kalellezine la ya'lem\u00fbne misle kavlihim, fallahu yahkumu beynehum yevmel kıyameti f\u00eema kan\u00fb f\u00eehi yahtelif\u00fbn(yahtelif\u00fbne).

114.Ve men azlemu mimmen menea mesacidallahi en yuzkere f\u00eehesmuhu ve sea f\u00ee harabiha ulaike ma kane lehum en yedhul\u00fbha illa haif\u00een(haif\u00eene) lehum f\u00eed dunya hızyun ve lehum f\u00eel ahireti azabun az\u00eem(az\u00eemun).

115.Ve lillahil meşriku vel magribu fe eynema tuvell\u00fb fe semme vechullah(vechullahi) innallahe vasiun al\u00eem(al\u00eemun).

116.Ve kal\u00fbttehazellahu veleden, subhaneh(subhanehu), bel lehu ma f\u00ees semavati vel ard(ardı), kullun lehu kanit\u00fbn(kanit\u00fbne).

117.Bed\u00eeus semavati vel ard(ardı), ve iza kada emren fe innema yek\u00fblu lehu kun fe yek\u00fbn(yek\u00fbnu).

118.Ve kalellez\u00eene la ya'lem\u00fbne lev la yukellimunallahu ev te't\u00eena ayeh(ayetun), kezalike kalellez\u00eene min kablihim misle kavlihim, teşabehet kul\u00fbbuhum, kad beyyennal ayati li kavmin y\u00fbkın\u00fbn(y\u00fbkın\u00fbne).

119.İnna erselnake bil hakkı beş\u00eeren ve nez\u00eeren, ve la tus'elu an ashabil cah\u00eem(cah\u00eemi).

120.Ve len terda ankel yah\u00fbdu ve len nasara hatta tettebia milletehum kul inne hudallahi huvel huda ve le initteba'te ehvaehum ba'dellez\u00ee caeke minel ilmi, ma leke minallahi min veliyyin ve la nas\u00eer(nas\u00eerin).

121.Ellez\u00eene ateynahumul kitabe yetl\u00fbnehu hakka tilavetih(tilavetih\u00ee) ulaike yu'min\u00fbne bih(bih\u00ee), ve men yekfur bih\u00ee fe ulaike humul hasir\u00fbn(hasir\u00fbne).

122.Ya ben\u00ee isra\u00eelezkur\u00fb ni'metiyellet\u00ee en'amtu aleykum ve enn\u00ee faddaltukum alel alem\u00een(alem\u00eene).

123.Vettek\u00fb yevmen la tecz\u00ee nefsun an nefsin şey'en ve la yukbelu minha adlun ve la tenfeuha şefaatun ve la hum yunsar\u00fbn(yunsar\u00fbne).

124.Ve izibtela ibrah\u00eeme rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun(etemmehunne), kale inn\u00ee cailuke lin nasi imama(imamen), kale ve min zurriyyet\u00ee kale la yenalu ahdiz zalim\u00een(zalim\u00eene).

125.Ve iz cealnal beyte mesabeten lin nasi ve emna(emnen), vettehiz\u00fb min makamı ibrah\u00eeme musalla(musallen) ve ahidna ila ibrah\u00eeme ve isma\u00eele en tahhira beytiye lit taif\u00eene vel akif\u00eene ver rukkais suc\u00fbd(suc\u00fbdi).

126.Ve iz kale ibrah\u00eemu rabbic'al haza beleden aminen verzuk ehlehu mines semerati men amene minhum billahi vel yevmil ahir(ahiri), kale ve men kefere fe umettiuhu kal\u00eelen summe adtarruhu ila azabin nar(nari), ve bi'sel mas\u00eer(mas\u00eeru).

127.Ve iz yerfeu ibrah\u00eemul kavaide minel beyti veisma\u00eel(isma\u00eelu) rabbena tekabbel minna inneke entes sem\u00eeul al\u00eem(al\u00eemu).

128.Rabbena vec'alna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna, inneke entet tevvabur rah\u00eem(rah\u00eemu).

129.Rabbena veb'as f\u00eehim res\u00fblen minhum yetl\u00fb aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekk\u00eehim inneke entel az\u00eezul hak\u00eem(hak\u00eemu).

130.Ve men yergabu an milleti ibrah\u00eeme illa men sefihe nefseh(nefsehu), ve lekadistafeynahuf\u00eed dunya, ve innehu f\u00eelahireti le mines salih\u00een(salih\u00eene).

131.İz kale leh\u00fb rabbuh\u00fb eslim kale eslemtu li rabbil alem\u00een(alem\u00eene).

132.Ve vassa biha ibrah\u00eemu ben\u00eehi ve ya'k\u00fbb(ya'k\u00fbbu), ya beniyye innallahestafa lekumud d\u00eene fe la tem\u00fbtunne illa ve entum muslim\u00fbn(muslim\u00fbne).

133.Em kuntum şuhedae iz hadara ya'k\u00fbbel mevtu, iz kale li ben\u00eehi ma ta'bud\u00fbne min ba'd\u00ee kal\u00fb na'budu ilaheke ve ilahe abaike ibrah\u00eeme ve isma\u00eele ve ishaka ilahen vahida(vahiden) ve nahnu lehu muslim\u00fbn(muslim\u00fbne).

134.Tilke ummetun kad halet, leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum, ve la tus'el\u00fbne amma kan\u00fb ya'mel\u00fbn(ya'mel\u00fbne).

135.Ve kal\u00fb k\u00fbn\u00fb h\u00fbden ev nasara tehted\u00fb kul bel millete ibrah\u00eeme han\u00eefa(han\u00eefen), ve ma kane minel muşrik\u00een(muşrik\u00eene).

136.K\u00fbl\u00fb amenna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila ibrah\u00eeme ve isma\u00eele ve ishaka ve ya'k\u00fbbe vel esbatı ve ma \u00fbtiye m\u00fbsa ve \u00eesa ve ma \u00fbtiyen nebiyy\u00fbne min rabbihim, la nuferriku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu muslim\u00fbn(muslim\u00fbne).

 

137.Fe in amen\u00fb bi misli ma amentum bih\u00ee fe kadihtedev ve in tevellev fe innema hum f\u00ee şikak(şikakın) fe se yekf\u00eeke humullah(humullahu), ve huves sem\u00eeul al\u00eem(al\u00eemu).

138.Sıbgatallah(sıbgatallahi) ve men ahsenu minallahi sıbgaten, ve nahnu lehu abid\u00fbn(abid\u00fbne).

139.Kul e tuhacc\u00fbnena f\u00eellahi ve huve rabbuna ve rabbukum, ve lena a'maluna ve lekum a'malukum ve nahnu lehu muhlis\u00fbn(muhlis\u00fbne).

140.Em tek\u00fbl\u00fbne inne ibrah\u00eeme ve isma\u00eele ve ishaka ve ya'k\u00fbbe vel esbata kan\u00fb h\u00fbden ev nasara kul e entum a'lemu emillah(emillahu), ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah(minallahi), ve mallahu bi gafilin amma ta'mel\u00fbn(ta'mel\u00fbne).

141.Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tus'el\u00fbne amma kan\u00fb ya'mel\u00fbn(ya'mel\u00fbne).

142.Se yek\u00fblus sufehau minen nasi ma vellahum an kıbletihimullet\u00ee kan\u00fb aleyha kul lillahil meşrıku vel magrıb(magrıbu), yehd\u00ee men yeşau ila sıratın mustak\u00eem(mustak\u00eemin).

143.Ve kezalike cealnakum ummeten vasatan li tek\u00fbn\u00fb şuhedae alen nasi ve yek\u00fbner res\u00fblu aleykum şeh\u00eeda(şeh\u00eeden), ve ma cealnal kıbletellet\u00ee kunte aleyha illa li na'leme men yettebiur res\u00fble mimmen yenkalibu ala akibeyh(akibeyhi), ve in kanet le keb\u00eereten illa alellez\u00eene hedallah(hedallahu) ve ma kanallahu li yud\u00eea \u00eemanekum innallahe bin nasi le ra\u00fbfun rah\u00eem(rah\u00eemun).

144.Kad nera tekallube vechike f\u00ees semai, fe le nuvelliyenneke kıbleten terdaha, fe velli vecheke şatral mescidil haram(harami), ve haysu ma kuntum fe vell\u00fb vuc\u00fbhekum şatrah(şatrahu), ve innellez\u00eene \u00fbt\u00fbl kitabe le ya'lem\u00fbne ennehul hakku min rabbihim ve mallahu bi gafilin amma ya'mel\u00fbn(ya'mel\u00fbne).

145.Ve le in eteytellez\u00eene \u00fbt\u00fbl kitabe bi kulli ayetin ma tebi\u00fb kıbletek(kıbleteke) ve ma ente bi tab\u00eeın kıbletehum, ve ma ba'duhum bi tab\u00eeın kıblete ba'd(ba'dın), ve le initteba'te ehvaehum min ba'di ma caeke minel ilmi inneke izen le minez zalim\u00een(zalim\u00eene).

146.Ellez\u00eene ateynahumul kitabe ya'rif\u00fbnehu kema ya'rif\u00fbne ebnaehum ve inne fer\u00eekan minhum le yektum\u00fbnel hakka ve hum ya'lem\u00fbn(ya'lem\u00fbne).

147.El hakku min rabbike fe la tek\u00fbnenne minel mumter\u00een(mumter\u00eene).

148.Ve li kullin vichetun huve muvell\u00eeha festebik\u00fbl hayrat(hayrati), eyne ma tek\u00fbn\u00fb ye'ti bikumullahu cem\u00eea(cem\u00eean), innallahe ala kulli şey'in kad\u00eer(kad\u00eerun).

149.Ve min haysu harecte fe velli vecheke şatral mescidil haram(harami), ve innehu lel hakku min rabbik(rabbike), ve mallahu bi gafilin amma ta'mel\u00fbn(ta'mel\u00fbne).

150.Ve min haysu haracte fe velli vecheke şatral mescidil haram(harami), ve haysu ma kuntum fe vell\u00fb vuc\u00fbhekum şatrahu li ella yek\u00fbne lin nasi aleykum huccetun, illallez\u00eene zalem\u00fb minhum fe la tahşevhum vahşevn\u00ee ve li utimme ni'met\u00ee aleykum ve leallekum tehted\u00fbn(tehted\u00fbne).

151.Kema erselna f\u00eekum res\u00fblen minkum yetl\u00fb aleykum ayatina ve yuzekk\u00eekum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tek\u00fbn\u00fb ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

152.Fezkur\u00fbn\u00ee ezkurkum veşkur\u00fb l\u00ee ve la tekfur\u00fbn(tekfur\u00fbni).

153.Ya eyyuhallez\u00eene amenustain\u00fb bis sabri ves salat(salati), innallahe meas sabir\u00een(sabir\u00eene).

154.Ve la tek\u00fbl\u00fb li men yuktelu f\u00ee seb\u00eelillahi emvat(emvatun), bel ahyaun ve lakin la teş'ur\u00fbn(teş'ur\u00fbne).

155.Ve le nebluvennekum bi şey'in minel havfi vel c\u00fbi ve naksın minel emvali vel enfusi ves semerat(semerati), ve beşşiris sabir\u00een(sabir\u00eene).

156.Ellez\u00eene iza esabethum mus\u00eebetun, kal\u00fb inna lillahi ve inna ileyhi raci\u00fbn(raci\u00fbne).

157.Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul muhted\u00fbn(muhted\u00fbne).

158.İnnes safa vel mervete min şeairillah(şeairillahi), fe men haccel beyte evı'temera fe la cunaha aleyhi en yettavvefe bi hima ve men tetavvaa hayran, fe innallahe şakirun al\u00eem(al\u00eemun).

159.İnnellez\u00eene yektum\u00fbne ma enzelna minel beyyinati vel huda min ba'di ma beyyennahu lin nasi f\u00eel kitabi, ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul lain\u00fbn(lain\u00fbne).

160.İllellez\u00eene tab\u00fb ve aslah\u00fb ve beyyen\u00fb fe ulaike et\u00fbbu aleyhim, ve enet tevvabur rah\u00eem(rah\u00eemu).

161.İnnellez\u00eene kefer\u00fb ve mat\u00fb ve hum kuffarun ulaike aleyhim la'netullahi vel melaiketi ven nasi ecma\u00een(ecma\u00eene).

162.Halid\u00eene f\u00eeha, la yuhaffefu anhumul azabu ve la hum yunzar\u00fbn(yunzar\u00fbne).

163.Ve ilahukum ilahun vahid(vahidun), la ilahe illa huver rahmanur rah\u00eem(rah\u00eemu).

164.İnne f\u00ee halkıs semavati vel ardı vahtilafil leyli ven nehari vel fulkillet\u00ee tecr\u00ee f\u00eel bahri bima yenfeun nase ve ma enzelallahu mines semai min main fe ahya bihil arda ba'de mevtiha ve besse f\u00eeha min kulli dabbe(dabbetin), ve tasr\u00eefir riyahı ves sehabil musahhari beynes semai vel ardı le ayatin li kavmin ya'kıl\u00fbn(ya'kıl\u00fbne).

165.Ve minen nasi men yettehızu min d\u00fbnillahi endaden yuhıbb\u00fbnehum ke hubbillah(hubbillahi), vellez\u00eene amen\u00fb eşeddu hubben lillah(lillahi), ve lev yerallez\u00eene zalem\u00fb iz yeravnel azabe, ennel kuvvete lillahi cem\u00eean, ve ennellahe şed\u00eedul azab(azabi).

166.İz teberreellez\u00eenettubi\u00fb minellez\u00eenettebe\u00fb ve reav\u00fbl azabe ve takattaat bihimul esbab(esbabu).

167.Ve kalellez\u00eenettebe\u00fb lev enne lena kerraten fe neteberrae minhum kema teberra\u00fb minna kezalike yur\u00eehimullahu a'malehum haseratin aleyhim ve ma hum bi haric\u00eene minen nar(nari).

168.Ya eyyuhen nasu kul\u00fb mimma f\u00eel ardı halalen tayyiben, ve la tettebi\u00fb hutuvatiş şeytan(şeytani), innehu lekum aduvvun mub\u00een(mub\u00eenun).

169.İnnema ye'murukum bis s\u00fbi vel fahşai ve en tek\u00fbl\u00fb alallahi ma la ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

170.Ve iza k\u00eele lehumuttebi\u00fb ma enzelallahu kal\u00fb bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena e ve lev kane abauhum la ya'kıl\u00fbne şey'en ve la yehted\u00fbn(yehted\u00fbne).

171.Ve meselullez\u00eene kefer\u00fb ke meselillez\u00ee yen'ıku bi ma la yesme\u00fb illa duaen ve nidaa(nidaen), summun bukmun umyun fe hum la ya'kıl\u00fbn(ya'kıl\u00fbne).

172.Ya eyyuhallez\u00eene amen\u00fb kul\u00fb min tayyibati ma razaknakum veşkur\u00fb lillahi in kuntum iyyahu ta'bud\u00fbn(ta'bud\u00fbne).

173.İnnema harrame aleykumul meytete ved deme ve lahmel hınz\u00eeri ve ma uhille bih\u00ee li gayrillah(gayrillahi), fe menidturra gayra bagin ve la adin fe la isme aleyh(aleyhi), innallahe gaf\u00fbrun rah\u00eem(rah\u00eemun).

174.İnnellez\u00eene yektum\u00fbne ma enzelallahu minel kitab\u00ee ve yeşter\u00fbne bih\u00ee semenen kal\u00eelen, ulaike ma ye'kul\u00fbne f\u00ee but\u00fbnihim illen nare ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yuzekk\u00eehim, ve lehum azabun el\u00eem(el\u00eemun).

175.Ulaikellez\u00eeneşteravud dalalete bil huda vel azabe bil magfireh(magfireti), fe ma asberehum alen nar(nari).

176.Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk(hakkı), ve innellez\u00eenahtelef\u00fb f\u00eel kitabi le f\u00ee şikakin ba\u00eed(ba\u00eedin).

177.Leysel birre en tuvell\u00fb vuc\u00fbhekum kıbelel maşrıkı vel magrıbi ve lakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahırı vel melaiketi vel kitabi ven nebiyy\u00een(nebiyy\u00eene), ve atel male ala hubbih\u00ee zevil kurba vel yetama vel mesak\u00eene vebnes seb\u00eeli, ves sail\u00eene ve f\u00eer rıkab(rıkabi), ve ekames salate ve atez zekat(zekate), vel m\u00fbf\u00fbne bi ahdihim iza ahed(ahed\u00fb), ves sabir\u00eene f\u00eel be'sai ved darrai ve h\u00eenel be'si ulaikellez\u00eene sadak\u00fb, ve ulaike humul muttek\u00fbn(muttek\u00fbne).

178.Ya eyyuhallez\u00eene amen\u00fb kutibe aleykumul kısasu f\u00eel katla el hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsa bil unsa fe men ufiye lehu min ah\u00eehi şey'un fettibaun bil ma'r\u00fbfi ve edaun ileyhi bi ihsan(ihsanin), zalike tahf\u00eefun min rabbikum ve rahmetun, fe meni'teda ba'de zalike fe lehu azabun el\u00eem(el\u00eemun).

179.Ve lekum f\u00eel kısası hayatun ya ul\u00eel elbabi leallekum tettek\u00fbn(tettek\u00fbne).

180.Kutibe aleykum iza hadara ehadekumul mevtu in tereke hayra(hayran), el vasiyyetu lil valideyni vel akrab\u00eene bil ma'r\u00fbf(ma'r\u00fbfi), hakkan alel muttek\u00een(muttek\u00eene).

181.Fe men beddelehu ba'de ma semiahu fe innema ismuhu alellez\u00eene yubeddil\u00fbneh(yubeddil\u00fbnehu), innallahe sem\u00eeun al\u00eem(al\u00eemun).

182.Fe men hafe min m\u00fbsın cenefen ev ismen fe aslaha beynehum fe la isme aleyh(aleyhi), innallahe gaf\u00fbrun rah\u00eem(rah\u00eemun).

183.Ya eyyuhallez\u00eene amen\u00fb kutibe aleykumus sıyamu kema kutibe alellez\u00eene min kablikum leallekum tettek\u00fbn(tettek\u00fbne).

184.Eyyamen ma'd\u00fbdat(ma'd\u00fbdatin), fe men kane minkum mar\u00eedan ev ala seferin fe iddetun min eyyamin uhar(uhara) ve alellez\u00eene yut\u00eek\u00fbnehu fidyetun taamu misk\u00een(misk\u00eenin), fe men tatavvaa hayran fe huve hayrun leh(lehu), ve en tes\u00fbm\u00fb hayrun lekum in kuntum ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

185.Şehru ramadanellez\u00ee unzile f\u00eehil kur'anu huden lin nasi ve beyyinatin minel huda vel furkan(furkani), fe men şehide minkumuş şehra fel yesumh(yesumhu), ve men kane mar\u00eedan ev ala seferin fe iddetun min eyyamin uhar(uhara) yur\u00eedullahu bikumul yusra ve la yur\u00eedu bikumul usra, ve li tukmil\u00fbl iddete ve li tukebbir\u00fbllahe ala ma hedakum ve leallekum teşkur\u00fbn(teşkur\u00fbne).

186.Ve iza seeleke ıbad\u00ee ann\u00ee fe inn\u00ee kar\u00eeb(kar\u00eebun) uc\u00eebu da'veted dai iza deani, felyestec\u00eeb\u00fb l\u00ee velyu'min\u00fb b\u00ee leallehum yerşud\u00fbn(yerşud\u00fbne).

187.Uhılle lekum leyletes sıyamir refesu ila nisaikum hunne libasun lekum ve entum libasun lehun(lehunne) al\u00eemallahu ennekum kuntum tahtan\u00fbne enfusekum fe tabe aleykum ve afa ankum, fel ane başir\u00fbhunne vebteg\u00fb ma keteballahu lekum, ve kul\u00fb veşrab\u00fb hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecri, summe etimmus sıyame ilel leyli, ve la tubaşir\u00fbhunne ve entum akif\u00fbne f\u00eel mesacid(mesacidi), tilke hud\u00fbdullahi fe la takrab\u00fbha kezalike yubeyyinullahu ayatih\u00ee lin nasi leallehum yettek\u00fbn(yettek\u00fbne).

188.Ve la te'kul\u00fb emvalekum beynekum bil batılı ve tudl\u00fb biha ilel hukkami li te'kul\u00fb fer\u00eekan min emvalin nasi bil ismi ve entum ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

189.Yes'el\u00fbneke anil ehilleh(ehilleti), kul hiye mevak\u00eetu lin nasi vel hacc(haccı), ve leysel birru bi en te't\u00fbl buy\u00fbte min zuh\u00fbriha ve lakinnel birre menitteka, ve't\u00fbl buy\u00fbte min ebvabiha, vettek\u00fbllahe leallekum tuflih\u00fbn(tuflih\u00fbne).

190.Ve katil\u00fb f\u00ee seb\u00eelillahillez\u00eene yukatil\u00fbnekum ve la ta'ted\u00fb innallahe la yuhıbbul mu'ted\u00een(mu'ted\u00eene).

191.Vaktul\u00fbhum haysu sekıftum\u00fbhum ve ahric\u00fbhum min haysu ahrac\u00fbkum vel fitnetu eşeddu minel katli, ve la tukatil\u00fbhum indel mescidil harami hatta yukatil\u00fbkum f\u00eeh(f\u00eeh\u00ee), fe in katel\u00fbkum faktul\u00fbhum kezalike cezaul kafir\u00een(kafir\u00eene).

192.Fe inintehev fe innallahe gaf\u00fbrun rah\u00eem(rah\u00eemun).

193.Ve katil\u00fbhum hatta la tek\u00fbne fitnetun ve yek\u00fbned d\u00eenu lillah(lillahi), fe inintehev fe la udvane illa alez zalim\u00een(zalim\u00eene).

194.Eş şehrul haramu biş şehril harami vel hurumatu kısas(kısasun), fe meni'teda aleykum fa'ted\u00fb aleyhi bi misli ma'teda aleykum, vettek\u00fbllahe va'lem\u00fb ennellahe meal muttek\u00een(muttek\u00eene).

195.Ve enfik\u00fb f\u00ee seb\u00eelillahi ve la tulk\u00fb bi eyd\u00eekum ilet tehluketi, ve ahsin\u00fb, innallahe yuhıbbul muhsin\u00een(muhsin\u00eene).

196.Ve etimm\u00fbl hacce vel umrete lillah(lillahi), fe in uhsirtum fe mesteysera minel hedyi ve la tahlik\u00fb ru\u00fbsekum hatta yeblugal hedyu mahilleh(mahillehu), fe men kane minkum mar\u00eedan ev bih\u00ee ezen min ra'sih\u00ee fe fidyetun min sıyamin ev sadakatin ev nusuk(nusukin) fe iza emintum, fe men temettea bil umreti ilel haccı fe mesteysera minel hedyi, fe men lem yecid fe sıyamu selaseti eyyamin f\u00eel haccı ve seb'atin iza reca'tum tilke aşaratun kamileh(kamiletun), zalike li men lem yekun ehluhu hadırıl mescidil haram(harami), vettek\u00fbllahe va'lem\u00fb ennellahe şed\u00eedul ikab(ikabi).

197.El haccu eşhurun ma'l\u00fbmat(ma'l\u00fbmatun), fe men farada f\u00eehinnel hacca fe la refese ve la fus\u00fbka ve la cidale f\u00eel hacc(haccı), ve ma tef'al\u00fb min hayrın ya'lemhullah(ya'lemhullahu), ve tezevved\u00fb fe inne hayraz zadit takva, vettek\u00fbni ya ul\u00eel elbab(elbabi).

198.Leyse aleykum cunahun en tebteg\u00fb fadlan min rabbikum fe iza efadtum min arafatin fezkur\u00fbllahe indel meş'aril haram(harami), vezkur\u00fbhu kema hedakum, ve in kuntum min kablih\u00ee le mined dall\u00een(dall\u00eene).

199.Summe ef\u00eed\u00fb min haysu efadan nasu vestagfir\u00fbllah(vestagfir\u00fbllahe), innallahe gaf\u00fbrun rah\u00eem(rah\u00eemun).

200.Fe iza kadaytum menasikekum fezkur\u00fbllahe ke zikrikum abaekum ev eşedde zikra(zikren), fe minen nasi men yek\u00fblu rabbena atina f\u00eed dunya ve ma lehu f\u00eel ahirati min halak(halakın).

201.Ve minhum men yek\u00fblu rabbena atina f\u00eed dunya haseneten ve f\u00eel ahirati haseneten ve kına azaben nar(nari).

202.Ulaike lehum nas\u00eebun mimma keseb\u00fb vallahu ser\u00eeul hısab(hısabi).

203.Vezkur\u00fbllahe f\u00ee eyyamin ma'd\u00fbdat(ma'd\u00fbdatin), fe men teaccele f\u00ee yevmeyni fe la isme aleyh(aleyhi), ve men teahhara fe la isme aleyhi, li menitteka vettek\u00fbllahe va'lem\u00fb ennekum ileyhi tuhşer\u00fbn(tuhşer\u00fbne).

204.Ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu f\u00eel hayatid dunya ve yuşhidullahe ala ma f\u00ee kalbih\u00ee, ve huve eleddul hısam(hısami).

205.Ve iza tevella sea f\u00eel ardı li yufside f\u00eeha ve yuhlikel harse ven nesl(nesle), vallahu la yuhıbbul fesad(fesada).

206.Ve iza k\u00eele lehuttekıllahe ehazethul izzetu bil ismi fe hasbuhu cehennem(cehennemu), ve le bi'sel mihad(mihadu).

207.Ve minen nasi men yeşr\u00ee nefsehubtigae mardatillah(mardatillahi), vallahu ra\u00fbfun bil ıbad(ıbadi).

208.Ya eyyuhallez\u00eene amen\u00fbdhul\u00fb f\u00ees silmi kaffeh(kaffeten), ve la tettebi\u00fb hutuvatiş şeytan(şeytani), innehu lekum aduvvun mub\u00een(mub\u00eenun).

209.Fe in zeleltum min ba'di ma caetkumul beyyinatu fa'lem\u00fb ennallahe az\u00eezun hak\u00eem(hak\u00eemun).

210.Hel yenzur\u00fbne illa en ye'tiyehumullahu f\u00ee zulelin minel gamami vel melaiketu ve kudiyel emr(emru), ve ilallahi turceul um\u00fbr(um\u00fbru).

211.Sel ben\u00ee isra\u00eele kem ateynahum min ayetin beyyineh(beyyinetin), ve men yubeddil ni'metallahi min ba'di ma caethu fe innallahe şed\u00eedul ikab(ikabi).

212.Zuyyine lillez\u00eene kefer\u00fbl hayatud dunya ve yeshar\u00fbne minellez\u00eene amen\u00fb, vellez\u00eenettekav fevkahum yevmel kıyameh(kıyameti), vallahu yerzuku men yeşau bi gayrihisab(hisabin).

213.Kanen nasu ummeten vahıdeten fe beasallahun nebiyy\u00eene mubeşşir\u00eene ve munzir\u00eene, ve enzele meahumul kitabe bil hakkı li yahkume beynen nasi f\u00ee mahtelef\u00fb f\u00eehi, ve mahtelefe f\u00eehi illallez\u00eene \u00fbt\u00fbhu min ba'di ma caethumul beyyinatu bagyen beynehum, fe hedallahullez\u00eene amen\u00fb li mahtelef\u00fb f\u00eehi minel hakkı bi iznih\u00ee, vallahu yehd\u00ee men yeşau ila sıratın mustak\u00eem(mustak\u00eemin).

214.Em hasibtum en tedhul\u00fbl cennete ve lemma ye'tikum meselullez\u00eene halev min kablikum messethumul be'sau ved darrau ve zulzil\u00fb hatta yek\u00fbler res\u00fblu vellez\u00eene amen\u00fb meahu meta nasrullah(nasrullahi), e la inne nasrallahi kar\u00eeb(kar\u00eebun).

215.Yes'el\u00fbneke maza yunfik\u00fbn(yunfik\u00fbne), kul ma enfaktum min hayrin fe lil valideyni vel akrab\u00eene vel yetama vel mesak\u00eeni vebnis seb\u00eel(seb\u00eeli), ve ma tef'al\u00fb min hayrin fe innallahe bih\u00ee al\u00eem(al\u00eemun).

216.Kutibe aleykumul kitalu ve huve kurhun lekum, ve asa en tekrah\u00fb şey'en ve huve hayrun lekum, ve asa en tuhıbb\u00fb şey'en ve huve şerrun lekum vallahu ya'lemu ve entum la ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

217.Yes'el\u00fbneke aniş şehril harami kıtalin f\u00eehi, kul kıtalun f\u00eehi keb\u00eer(keb\u00eerun), ve saddun an seb\u00eelillahi ve kufrun bih\u00ee vel mescidil harami ve ihracu ehlih\u00ee minhu ekberu indallah(indallahi), vel fitnetu ekberu minel katl(katli), ve la yezal\u00fbne yukatil\u00fbnekum hatta yerudd\u00fbkum an d\u00eenikum inisteta\u00fb ve men yertedid minkum an d\u00eenih\u00ee fe yemut ve huve kafirun fe ulaike habitat a'maluhum f\u00eed dunya vel ahirati, ve ulaike ashabun nar(nari), hum f\u00eeha halid\u00fbn(halid\u00fbne).

218.İnnellez\u00eene amen\u00fb vellez\u00eene hacer\u00fb ve cahed\u00fb f\u00ee seb\u00eelillahi, ulaike yerc\u00fbne rahmetallah(rahmetallahi), vallahu gaf\u00fbrun rah\u00eem(rah\u00eemun).

219.Yes'el\u00fbneke anil hamri vel meysir(meysiri), kul f\u00eehima ismun keb\u00eerun ve menafiu lin nasi, ve ismuhuma ekberu min nef'ihima ve yes'el\u00fbneke maza yunfik\u00fbn(yunfik\u00fbne) kulil afve, kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekker\u00fbn(tetefekker\u00fbne).

220.F\u00eed dunya vel ahirah(ahirati) ve yes'el\u00fbneke anil yetama kul ıslahun lehum hayr(hayrun) ve in tuhalit\u00fbhum fe ıhvanukum vallahu ya'lemul mufside minel muslih(muslihi) ve lev şaallahu le a'netekum innallahe az\u00eezun hak\u00eem(hak\u00eemun).

221.Ve la tenkih\u00fbl muşrikati hatta yu'minn(yu'minne), ve le emetun mu'minetun hayrun min muşriketin ve lev a'cebetkum, ve la tunkih\u00fbl muşrik\u00eene hatta yu'min\u00fb ve le abdun mu'minun hayrun min muşrikin ve lev a'cebekum, ulaike yed'\u00fbne ilen nar(nari), vallahu yed'\u00fb ilel cenneti vel magfireti bi iznih(iznihi), ve yubeyyinu ayatih\u00ee lin nasi leallehum yetezekker\u00fbn(yetezekker\u00fbne).

222.Ve yes'el\u00fbneke anil mah\u00eed(mah\u00eedi), kul huve ezen, fa'tezil\u00fbn nisae f\u00eel mah\u00eedi, ve la takrab\u00fbhunne hatta yathurn(yathurne) fe iza tetahherne fe't\u00fbhunne min haysu emerekumullah(emerekumullahu) innallahe yuhıbbut tevvab\u00eene ve yuhibbul mutetahhir\u00een(mutetahhir\u00eene).

223.Nisaukum harsun lekum, fe't\u00fb harsekum enna şi'tum ve kaddim\u00fb li enfusikum vettek\u00fbllahe va'lem\u00fb ennekum mulak\u00fbh(mulak\u00fbhu), ve beşşiril mu'min\u00een(mu'min\u00eene).

224.Ve la tec'al\u00fbllahe urdaten li eymanikum en teberr\u00fb ve tettek\u00fb ve tuslih\u00fb beynen nas(nasi), vallahu sem\u00eeun al\u00eem(al\u00eemun).

225.La yuahızukumullahu bil lagvi f\u00ee eymanikum ve lakin yuahızukum bi ma kesebet kul\u00fbbukum vallahu gaf\u00fbrun hal\u00eem(hal\u00eemun).

226.Lillez\u00eene yu'l\u00fbne min nisaihim terabbusu erbaati eşhur(eşhurin), fe in fa\u00fb fe innallahe gaf\u00fbrun rah\u00eem(rah\u00eemun).

227.Ve in azem\u00fbt talaka fe innallahe sem\u00eeun al\u00eem(al\u00eemun).

228.Vel mutallakatu yeterabbasne bi enfusihinne selasete kur\u00fbin, ve la yahıllu lehunne en yektumne ma halakallahu f\u00ee erhamihinne in kunne yu'minne billahi vel yevmil ahır(ahıri), ve bu\u00fbletuhunne ehakku bi reddihinne f\u00ee zalike in erad\u00fb ıslaha(ıslahan), ve lehunne mislullez\u00ee aleyhinne bil ma'r\u00fbf(ma'r\u00fbfi), ve lir ricali aleyhinne dereceh(derecetun), vallahu az\u00eezun hak\u00eem(hak\u00eemun).

229.Et talaku merratan(merratani), fe imsakun bi ma'r\u00fbfin ev tesr\u00eehun bi ihsan(ihsanin), ve la yahıllu lekum en te'huz\u00fb mimma ateytum\u00fbhunne şey'en illa en yehafa ella yuk\u00eema hud\u00fbdallah(hud\u00fbdallahi), fe in hıftum ella yuk\u00eema hud\u00fbdallahi, fe la cunaha aleyhima f\u00ee meftedet bih(bih\u00ee), tilke hud\u00fbdullahi fe la ta'ted\u00fbha, ve men yeteadde hud\u00fbdallahi fe ulaike humuz zalim\u00fbn(zalim\u00fbne).

230.Fe in tallakaha fe la tahıllu lehu min ba'du hatta tenkiha zevcen gayrah(gayrahu), fe in tallakaha fe la cunaha aleyhima en yeteracea in zanna en yuk\u00eema hud\u00fbdallah(hud\u00fbdallahi), ve tilke hud\u00fbdullahi yubeyyinuha li kavmin ya'lem\u00fbn(ya'lem\u00fbne).

231.Ve iza tallaktumun nisae fe belagne ecelehunne fe emsik\u00fbhunne bi ma'r\u00fbfin ev serrih\u00fbhunne bi ma'r\u00fbf(ma'r\u00fbfin), ve la tumsik\u00fbhunne dıraran li ta'ted\u00fb, ve men yef'al zalike fe kad zaleme nefseh(nefsehu), ve la tettehız\u00fb ayatillahi huzuva(huzuven), vezkur\u00fb ni'metallahi aleykum ve ma enzele aleykum minel kitabi vel hikmeti yeızukum bih(bih\u00ee), vettek\u00fbllahe va'lem\u00fb ennallahe bi kulli şey'in al\u00eem(al\u00eemun).

232.Ve iza tallaktumun nisae fe belagne ecelehunne fe la ta'dul\u00fbhunne en yenkıhne ezvacehunne iza teradav beynehum bil ma'r\u00fbf(ma'r\u00fbfi), zalike y\u00fbazu bih\u00ee men kane minkum yu'minu billahi vel yevmil ahır(ahıri), zalikum ezka lekum ve ather(atheru), vallahu ya'lemu ve entum la ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

233.Vel validatu yurdı'ne evladehunne havleyni kamileyni li men erade en yutimmer radaah(radaate), ve alel mevl\u00fbdi lehu rızkuhunne ve kisvetuhunne bil ma'r\u00fbf(ma'r\u00fbfi), la tukellefu nefsun illa vus'aha, la tudarra validetun bi velediha ve la mevl\u00fbdun lehu bi veledih\u00ee ve alel varisi mislu zalik(zalike), fe in erada fısalen an teradın min huma ve teşavurin fe la cunaha aleyhima ve in eradtum en testerdı\u00fb evladekum fe la cunaha aleykum iza sellemtum ma ateytum bil ma'r\u00fbf(ma'r\u00fbfi), vettekullahe va'lem\u00fb ennellahe bi ma ta'mel\u00fbne bas\u00eer(bas\u00eerun).

234.Vellez\u00eene yuteveffevne minkum ve yezer\u00fbne ezvacen yeterabbasne bi enfusihinne erbeate eşhurin ve aşra(aşran), fe iza belagne ecelehunne fe la cunahe aleykum f\u00ee ma fealne f\u00ee enfusihinne bil ma'r\u00fbf(ma'r\u00fbfi), vallahu bi ma ta'mel\u00fbne hab\u00eer(hab\u00eerun).

235.Ve la cunahe aleykum f\u00eema arradtum bih\u00ee min hitbetin nisai ev eknentum f\u00ee enfusikum, alimallahu ennekum se tezkur\u00fbnehunne ve lakin la tuvaıd\u00fbhunne sirran illa en tek\u00fbl\u00fb kavlen ma'r\u00fbfa(ma'r\u00fbfen), ve la ta'zim\u00fb ukdeten nikahı hatta yeblugal kitabu eceleh(ecelehu), va'lem\u00fb ennallahe ya'lemu ma f\u00ee enfusikum fahzer\u00fbh(fahzer\u00fbhu), va'lem\u00fb ennallahe gaf\u00fbrun hal\u00eem(hal\u00eemun).

236.La cunaha aleykum in tallaktumun nisae ma lem temess\u00fbhunne ev tefrid\u00fb lehunne far\u00eedah(far\u00eedaten) ve metti\u00fbhunne alel m\u00fbsiı kaderuhu ve alel muktiri kaderuh(kaderuhu) metaan bil ma'r\u00fbf(ma'r\u00fbfi), hakkan alel muhsin\u00een(muhsin\u00eene).

237.Ve in tallaktum\u00fbhunne min kabli en temess\u00fbhunne ve kadfaradtum lehunne far\u00eedaten fe nısfu ma faradtum illaen ya'f\u00fbne ev ya'fuvellez\u00ee bi yedih\u00ee ukdetun nikah(nikahı), ve en ta'f\u00fb akrabu lit takva ve la tensevul fadla beynekum innallahe bi ma ta'mel\u00fbne bas\u00eer(bas\u00eerun).

238.Hafiz\u00fb alas salavati ves salatil vusta ve k\u00fbm\u00fb lillahi kanit\u00een(kanit\u00eene).

239.Fe in hıftum fe ricalen ev rukbana(rukbanen), fe iza emintum, fezkur\u00fbllahe kema allemekum ma lem tek\u00fbn\u00fb ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

240.Vellez\u00eene yuteveffevne minkum ve yezer\u00fbne ezvaca(ezvacen), vasıyyeten li ezvacihim metaan ilel havli gayre ıhrac(ıhracın), fe in harecne fe la cunaha aleykum f\u00ee ma fealne f\u00ee enfusihinne min ma'r\u00fbf(ma'r\u00fbfin), vallahu az\u00eezun hak\u00eem(hak\u00eemun).

241.Ve lil mutallakati metaun bil ma'r\u00fbf(ma'r\u00fbfi) hakkan alel muttek\u00een(muttek\u00eene).

242.Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatih\u00ee leallekum ta'kıl\u00fbn(ta'kıl\u00fbne).

243.E lem tera ilellez\u00eene harac\u00fb min diyarihim ve hum ul\u00fbfun hazaral mevti, fe kale lehumullahu m\u00fbt\u00fb summe ahyahum innallahe le z\u00fb fadlin alen nasi ve lakinne ekseren nasi la yeşkur\u00fbn(yeşkur\u00fbne).

244.Ve katil\u00fb f\u00ee seb\u00eelillahi va'lem\u00fb ennallahe sem\u00eeun al\u00eem(al\u00eemun).

245.Menzellez\u00ee yukridullahe kardan hasenen fe yudaifehu leh\u00fb ed'afen kes\u00eerah(kes\u00eeraten), vallahu yakbidu ve yebsut(yebsutu) ve ileyhi turce\u00fbn(turce\u00fbne).

246.E lem tera ilel melei min ben\u00ee isra\u00eele min ba'di m\u00fbsa, iz kal\u00fb li nebiyyin lehumub'as lena meliken nukatil f\u00ee seb\u00eelillah(seb\u00eelillahi), kale hel aseytum in kutibe aleykumul kıtalu ella tukatil(tukatil\u00fb), kal\u00fb ve ma lena ella nukatile f\u00ee seb\u00eelillahi ve kad uhricna min diyarina ve ebnaina fe lemma kutibe aleyhimul kıtalu tevellev illa kal\u00eelen minhum vallahu al\u00eemun biz zalim\u00een(zalim\u00eene).

247.Ve kale lehum nebiyyuhum innallahe kad bease lekum tal\u00fbtemelika(meliken), kal\u00fb enna yek\u00fbnu lehul mulku aleyna ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu'te seaten minel mal(mali), kale innallahestafahu aleykum ve zadehu bestaten f\u00eel ilmi vel cism(cismi), vallahu yu't\u00ee mulkehu men yeşau, vallahu vasiun al\u00eem(al\u00eemun).

248.Ve kale lehum nebiyyuhum inne ayete mulkih\u00ee en ye'tiyekumut tab\u00fbtu f\u00eehi sek\u00eenetun min rabbikum ve bakiyyetun mimma terake alu m\u00fbsa ve alu har\u00fbne tahmiluhul melaikeh(melaiketu), inne f\u00ee zalike le ayeten lekum in kuntum mu'min\u00een(mu'min\u00eene).

249.Fe lemma fesale tal\u00fbtu bil cun\u00fbdi, kale innallahe mubtel\u00eekum bi neher(neherin), fe men şeribe minhu fe leyse minn\u00ee, ve men lem yat'amhu fe innehu minn\u00ee illa menigterafe gurfeten bi yedih(yedih\u00ee), fe şerib\u00fb minhu illa kal\u00eelen minhum fe lemma cavezehu huve vellez\u00eene amen\u00fb meahu, kal\u00fb la takate lenal yevme bi cal\u00fbte ve cun\u00fbdih(cun\u00fbdih\u00ee), kalellez\u00eene yezunn\u00fbne ennehum mulak\u00fbllahi, kem min fietin kal\u00eeletin galebet fieten kes\u00eeraten bi iznillah(iznillahi), vallahu meas sabir\u00een(sabir\u00eene).

250.Ve lemma beraz\u00fb li cal\u00fbte ve cun\u00fbdih\u00ee kal\u00fb rabbena efrig aleyna sabren ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafir\u00een(kafir\u00eene).

251.Fe hezem\u00fbhum bi iznillahi, ve katele davudu cal\u00fbte ve atahullahul mulke vel hikmete ve allemehu mimma yeşau, ve lev la def'ullahin nase, ba'dahum bi ba'din le fesedetil ardu ve lakinnallahe z\u00fb fadlin alel alem\u00een(alem\u00eene).

252.Tilke ayatullahi netl\u00fbha aleyke bil hakk(hakkı), ve inneke le minel mursel\u00een(mursel\u00eene).

253.Tilker rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd(ba'din), minhum men kellemallahu ve rafea ba'dahum derecat(derecatin), ve ateyna \u00eesabne meryemel beyyinati ve eyyednahu bi r\u00fbhıl kudus(r\u00fbhıl kudusi), ve lev şaallahu maktetelellez\u00eene min ba'dihim min ba'di ma caethumul beyyinatu ve lakinihtelef\u00fb fe minhum men amene ve minhum men kefer(kefere), ve lev şaallahu maktetel\u00fb ve lakinnallahe yef'alu ma yur\u00eed(yur\u00eedu).

254.Ya eyy\u00fbhellez\u00eene amen\u00fb enfik\u00fb mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un f\u00eehi ve la hulletun ve la şefaah(şefaatun), vel kafir\u00fbne humuz zalim\u00fbn(zalim\u00fbne).

255.Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayy\u00fbm(kayy\u00fbmu), la te'huzuhu sinetun ve la nevm(nevmun), lehu ma f\u00ees semavati ve ma fil ard(ardı), menzellez\u00ee yeşfeu indeh\u00fb illa bi iznih(iznih\u00ee) ya'lemu ma beyne eyd\u00eehim ve ma halfehum, ve la yuh\u00eet\u00fbne bi şey'in min ilmih\u00ee illa bi ma şae, vesia kursiyyuhus semavati vel ard(arda), ve la ye\u00fbduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul az\u00eem(az\u00eemu).

256.La ikrahe f\u00eed d\u00eeni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tag\u00fbti ve yu'min billahi fe kadistemseke bil urvetil vuska, lanfisame leha, vallahu sem\u00eeun al\u00eem(al\u00eemun).

257.Allahu vel\u00eeyyullez\u00eene amen\u00fb, yuhricuhum minez zulumati ilan n\u00fbr(n\u00fbri), vellez\u00eene kefer\u00fb evliyauhumut tag\u00fbtu yuhric\u00fbnehum minen n\u00fbri ilaz zulumat(zulumati), ulaike ashabun nar(nari), hum f\u00eeha halid\u00fbn(halid\u00fbne).

258.E lem tera ilellez\u00ee hacce ibrah\u00eeme f\u00ee rabbih\u00ee en atahullahul mulk(mulke), iz kale ibrah\u00eemu rabbiyellez\u00ee yuhy\u00ee ve yum\u00eetu, kale ene uhy\u00ee ve um\u00eet(um\u00eetu), kale ibrah\u00eemu fe innallahe ye't\u00ee biş şemsi minel maşrıkı fe'ti biha minel magribi fe buhitellez\u00ee kefer(kefere), vallahu la yehdil kavmez zalim\u00een(zalim\u00eene).

259.Ev kellez\u00ee merra ala karyetin ve hiye haviyetun ala ur\u00fbşiha, kale enna yuhy\u00ee hazihillahu ba'de mevtiha, fe ematehullahu miete amin summe beaseh(beasehu), kale kem lebist(lebiste), kale lebistu yevme ev ba'da yevm(yevmin), kale bel lebiste miete amin fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenneh, venzur ila hımarike ve li nec'aleke ayeten lin nasi venzur ilal izami keyfe nunşizuha summe neks\u00fbha lahma(lahmen), fe lemma tebeyyene lehu, kale a'lemu ennallahe ala kulli şey'in kad\u00eer(kad\u00eerun).

260.Ve iz kale ibrah\u00eemu rabb\u00ee erin\u00ee keyfe tuhyil mevta kale e ve lem tu'min kale bela ve lakin li yatmainne kalb\u00ee kale fe huz erbeaten minet tayri fe surhunne ileyke summec'al ala kulli cebelin minhunne cuz'en summed'uhunne ye't\u00eeneke sa'ya(sa'yen), va'lem ennallahe az\u00eezun hak\u00eem(hak\u00eemun).

261.Meselullez\u00eene yunfik\u00fbne emvalehum f\u00ee seb\u00eelillahi ke meseli habbetin enbetet seb'a senabile f\u00ee kulli sunbuletin mietu habbetin, vallahu yudaifu li men yeşau, vallahu vasiun al\u00eem(al\u00eemun).

262.Ellez\u00eene yunfik\u00fbne emvalehum f\u00ee seb\u00eelillahi summe la yutbi\u00fbne ma enfek\u00fb mennen ve la ezen lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzen\u00fbn(yahzen\u00fbne).

263.Kavlun ma'r\u00fbfun ve magfiretun, hayrun min sadakatin yetbeuha eza(ezen), vallahu ganiyyun hal\u00eem(hal\u00eemun).

264.Ya eyyuhallez\u00eene amen\u00fb la tubtıl\u00fb sadakatikum bil menni vel eza, kellez\u00ee yunfiku malehu riaen nasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahır(ahıri), fe meseluhu ke meseli safvanin aleyhi turabun fe esabehu vabilun fe terakehu salda(salden), la yakdir\u00fbne ala şey'in mimma keseb\u00fb vallahu la yehd\u00eel kavmel kafir\u00een(kafir\u00eene).

265.Ve meselullez\u00eene yunfik\u00fbne emvalehumubtigae mardatillahi ve tesb\u00eeten min enfusihim ke meseli cennetin bi rabvetin esabeha vabilun fe atet ukuleha dı'feyn(dı'feyni), fe in lem yusıbha vabilun fe tall(tallun), vallahu bima ta'mel\u00fbne bas\u00eer(bas\u00eerun).

266.E yeveddu ehadukum en tek\u00fbne lehu cennetun min nah\u00eelin ve a'nabin tecr\u00ee min tahtihel enharu, leh\u00fb f\u00eeha min kullis semarati ve esabehul kiberu ve lehu zurriyyetun duafau fe esabeha ı'sarun f\u00eehi narun fahterakat kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekker\u00fbn(tetefekker\u00fbne).

267.Ya eyyuhallez\u00eene amen\u00fb enfik\u00fb min tayyibati ma kesebtum ve mimma ahracna lekum minel ard(ardı), ve la teyemmem\u00fbl hab\u00eese minhu tunfik\u00fbne ve lestum bi ahız\u00eehı illa en tugmid\u00fb f\u00eeh(f\u00eeh\u00ee), va'lem\u00fb ennallahe ganiyyun ham\u00eed(ham\u00eedun).

268.Eş şeytanu yeidukumul fakra ve ye'murukumbil fahşai vallahu yeidukum magfireten minhuve fadla(fadlan), vallahu vasiun al\u00eem(al\u00eemun).

269.Yu'til hikmete men yeşau, ve men yu'tel hikmete fe kad \u00fbtiye hayran kes\u00eera(kes\u00eeren), ve ma yezzekkeru illa ul\u00fbl elbab(elbabi).

270.Ve ma enfaktum min nafakatin ev nezertum min nezrin fe innallahe ya'lemuh(ya'lemuhu), ve ma liz zalim\u00eene min ensar(ensarın).

271.İn tubd\u00fbs sadakati fe niimma hiy(hiye), ve in tuhf\u00fbha ve tu't\u00fbhal fukarae fe huve hayrun lekum ve yukeffiru ankum min seyyiatikum vallahu bi ma ta'mel\u00fbne hab\u00eer(hab\u00eerun).

272.Leyse aleyke hudahum ve lakinnallahe yehd\u00ee men yeşau, ve ma tunfik\u00fb min hayrin fe li enfusikum, ve ma tunfik\u00fbne illebtigae vechillah(vechillahi), ve ma tunfik\u00fb min hayrin yuveffe ileykum ve entum la tuzlem\u00fbn(tuzlem\u00fbne).

273.Lil fukaraillez\u00eene uhsir\u00fb f\u00ee seb\u00eelillahi la yestat\u00ee\u00fbne darben f\u00eel ardı, yahsebuhumul cahilu agniyae minet teaffuf(teaffufi), ta'rifuhum bi s\u00eemahum, la yes'el\u00fbnen nase ilhafa(ilhafen), ve ma tunfik\u00fb min hayrin fe innallahe bih\u00ee al\u00eem(al\u00eemun).

274.Ellez\u00eene yunfik\u00fbne emvalehum bil leyli ven nehari sirran ve alaniyeten fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzen\u00fbn(yahzen\u00fbne).

275.Ellez\u00eene ye'kul\u00fbner riba la yek\u00fbm\u00fbne illa kema yek\u00fbmullez\u00ee yetehabbetuhuş şeytanu minel mess(messi), zalike bi ennehum kal\u00fb innemal bey'u mislur riba, ve ehallallahul bey'a ve harramer riba fe men caehu mev'izatun min rabbih\u00ee fenteha fe lehu ma selef(selefe), ve emruh\u00fb ilallah(ilallahi), ve men ade fe ulaike ashabun nar(nari), hum f\u00eeha halid\u00fbn(halid\u00fbne).

276.Yemhakullahur riba ve yurb\u00ees sadakat(sadakati), vallahu la yuhıbbu kulle keffarin es\u00eem(es\u00eemin).

277.İnnellez\u00eene amen\u00fb ve amil\u00fbs salihati ve ekam\u00fbs salate ve atev\u00fbz zekate lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzen\u00fbn(yahzen\u00fbne).

278.Ya eyyuhallez\u00eene amen\u00fbttek\u00fbllahe ve zer\u00fb ma bakiye miner riba in kuntum mu'min\u00een(mu'min\u00eene).

279.Fe in lem tef'al\u00fb fe'zen\u00fb bi harbin minallahi ve res\u00fblih(res\u00fblih\u00ee), ve in tubtum fe lekum ru\u00fbsu emvalikum, la tazlim\u00fbne ve la tuzlem\u00fbn(tuzlem\u00fbne).

280.Ve in kane z\u00fb usratin fe naziratun ila meysereh(meyseretin) ve en tesaddek\u00fb hayrun lekum in kuntum ta'lem\u00fbn(ta'lem\u00fbne).

281.Vettek\u00fb yevmen turce\u00fbne f\u00eeh\u00ee ilallahi summe tuveffa kullu nefsin ma kesebet ve hum la yuzlem\u00fbn(yuzlem\u00fbne).

282.Ya eyyuhallez\u00eene amen\u00fb iza tedayentum bi deynin ila ecelin musemmen fektub\u00fbh(fektub\u00fbhu), velyektub beynekum katibun bil adl(adli), ve la ye'be katibun en yektube kema allemehullahu felyektub, velyumlilillez\u00ee aleyhil hakku velyettekıllahe rabbeh\u00fb ve la yebhas minhu şey'a(şey'en), fe in kanellez\u00ee aleyhil hakku sef\u00eehan ev da\u00eefen ev la yestat\u00eeu en yumille huve felyumlil veliyyuhu bil adl(adli), vesteşhid\u00fb şeh\u00eedeyni min ricalikum, fe in lem yek\u00fbna raculeyni fe raculun vemraetani mimmen terdavne mineş şuhedai en tedılle ıhdahuma fe tuzekkire ıhdahumal uhra ve la ye'beş şuhedau iza ma du\u00fb, ve la tes'em\u00fb en tektub\u00fbhu sag\u00eeran ev keb\u00eeran ila ecelih(ecelih\u00ee), zalikum aksatu indallahi ve akvemu liş şehadeti ve edna ella tertab\u00fb illa en tek\u00fbne ticareten hadıraten tud\u00eer\u00fbneha beynekum fe leyse aleykum cunahun ella tektub\u00fbha ve eşhid\u00fb iza tebaya'tum, ve la yudarra katibun ve la şeh\u00eed(şeh\u00eedun), ve in tef'al\u00fb fe innehu fus\u00fbkun bikum, vettek\u00fbllah(vettek\u00fbllahe), ve yuallimukumullah(yuallimukumullahu), vallahu bi kulli şey'in al\u00eem(al\u00eemun).

283.Ve in kuntum ala seferin ve lem tecid\u00fb katiben fe rihanun makb\u00fbdah(makb\u00fbdatun), fe in emine ba'dukum ba'dan felyueddillez\u00ee'tumine emanetehu velyettekıllahe rabbeh(rabbehu), ve la tektum\u00fbş şehadeh(şehadete), ve men yektumha fe inneh\u00fb asimun kalbuh(kalbuhu), vallahu bi ma ta'mel\u00fbne al\u00eem(al\u00eemun).

284.Lillahi ma f\u00ees semavati ve ma f\u00eel ard(ardı), ve in tubd\u00fb ma f\u00ee enfusikum ev tuhf\u00fbhu yuhasibkum bihillah(bihillahu), fe yagfiru limen yeşau ve yuazzibu men yeşau, vallahu ala kulli şey'in kad\u00eer(kad\u00eerun).

285.\u00c2mener res\u00fblu bima unzile ileyhi min rabbih\u00ee vel mu'min\u00fbn(mu'min\u00fbne), kullun amene billahi ve melaiketih\u00ee ve kutubih\u00ee ve rusulih(rusulih\u00ee), la nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulih\u00ee), ve kal\u00fb semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel mas\u00eer(mas\u00eeru).

286.La yukellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tuahızna in nes\u00eena ev ahta'na, rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellez\u00eene min kablina, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih(bih\u00ee), va'fu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kafir\u00een(kafir\u00eene).

Bu işte bir terslik var diyeceğiniz kareler
ŞOK 10 EKİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu
WhatsApp bugün değişti! Kimse fark etmedi bile
Acun zam yaptı! İşte O Ses Türkiye'de jürinin alacağı maaş
Daha zoru yok! Çok az kişi çözebildi
Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
BM'den Gazze uyarısı!
23 göçmenin hayatını kaybettiği olayda flaş gelişme
Rusya'da uçak düştü!
İP'te toplu istifa
Türkiye resti çekti! Devam edecek
Danıştay'dan 'andımız' kararı
Valilikten '29 Ekim' açıklaması
Emniyetten büyük başarı! Yakalandılar
Bu işte bir terslik var diyeceğiniz kareler
Yunanistan kaşınıyor! Engellendi
ABD tehdit etti! '72 saatiniz var'
Putin'den dünyayı ayağa kaldıran iddia
Sözcü bildiğiniz gibi! Yine yalan
Enflasyona karşı destek çığ oldu!

Gagauz Özerk Yeri'nde Erdoğan coşkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gagauz Özerk Yeri'nde halka hitabından önce kent meydanını dolduran çok sayıda Gagauz, sevgi gösterilerinde bulundu.

Nereye gitti şimdi bu?

Rakunlar bir şeyi yemeden önce yıkamak isterlermiş. Bu rakuna da pamuk şeker vermişler

Arıların savaşı!

30 eşek arısının 30.000 bal arısı bulunan bir kovanı işgali

Bir yabancının gözünden Türkiye

Leonardo Dalessandri'nin gözünden, Türkiye.

Bir madeni paradan daha fazlası..

Bir madeni paradan daha fazlası..

Çok Okunanlar

Fetih Suresi anlamı, Arapça ve Türkçe okunuşu ile tefsiri

Fetih Suresi Müslümanlara çok büyük müjdelerle dolu olan surelerden biridir. Hz. Muhammed (sav) ve ashabına ve biz Müslümanlara zaferler müjdelemektedir. Cihada çıkan Müslümanlara da Fetih Suresi'nde uyarılar ve kolaylıklar yer alır. Özürlünün, hastanın ve âmâ için Fetih Suresinde kolaylıklar zikredilirken, özürsüz olarak cihaddan geri duranlara da azab müjdelenmektedir. Fetih Suresi gerçek iman sahipler için müjde, inanmış gibi yapanlar için korku vesilesidir.

Tutuklanan sosyal medya fenomeninden rezil ifade

Sapkın videoların sahibi Gaga Bulut lakaplı şahıs, "İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var" dedi.

İşte yerli otomobil! Adeta su yakıyor

Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

Torba Yasa Meclis'te! İşte ayrıntılar

TBMM Genel Kurulu'nda, trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

Danıştay'dan 'andımız' kararı

Türk Eğitim-Sen tarafınan Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince 'öğrenci andı'nı yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Bu kategorideki diğer haberler