Felak Suresi sabah anlamına gelmektedir. Kuranı Kerim'in 113. suresi olan bu sure 5 ayetten oluşmaktadır. Nas suresi ile anlamsal ve fazilet olarak bütünlük gösteren bu suredeki buyruklar, büyücülerin, karanlığın, kötüye dair olan her şeyin şerrinden Allah'a sığınmak yönündedir. İhlas ve Nas sureleriyle birlikte okunması tavsiye edilen bu sure Medine'de nazil olmuştur. Birçok sırrı ve fazileti içinde taşıyan Felak Suresi nedir, nas

Güncelleme: 10.08.2018 16:57

Felak Suresi sabah anlamına gelmektedir. Kuranı Kerim'in 113. suresi olan bu sure 5 ayetten oluşmaktadır. Nas suresi ile anlamsal ve fazilet olarak bütünlük gösteren bu suredeki buyruklar, büyücülerin, karanlığın, kötüye dair olan her şeyin şerrinden Allah'a sığınmak yönündedir. İhlas ve Nas sureleriyle birlikte okunması tavsiye edilen bu sure Medine'de nazil olmuştur. Birçok sırrı ve fazileti içinde taşıyan Felak Suresi nedir, nas

Felak Suresi sabah anlamına gelmektedir. Kuranı Kerim'in 113. suresi olan bu sure 5 ayetten oluşmaktadır. Nas suresi ile anlamsal ve fazilet olarak bütünlük gösteren bu suredeki buyruklar, büyücülerin, karanlığın, kötüye dair olan her şeyin şerrinden Allah'a sığınmak yönündedir. İhlas ve Nas sureleriyle birlikte okunması tavsiye edilen bu sure Medine'de nazil olmuştur. Birçok sırrı ve fazileti içinde taşıyan Felak Suresi nedir, nasıl okunur gibi soruların cevabını bu yazımızda bulacak ve faydalanacaksınız İnşallah.

Okunuşu
Bismillahirrahmanirrah\u00eem.
1- Kul e'\u00fbzü birabbil felak
2- Min şerri ma halak
3- Ve min şerri ğasikın iza vekab
4- Ve min şerrinneffasati fil'ukad
5- Ve min şerri hasidin iza hased

Anlamı
Rahman ve Rah\u00eem olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, 
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabah aydınlığı demektir

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci s\u00fbredir. F\u00eel s\u00fbresinden sonra, Nas s\u00fbresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler varsa da (bk. Şevkan\u00ee, V, 615) üsl\u00fbp ve içeriği bakımından Mekk\u00ee s\u00fbrelere benzediği görülür.

Konusu

         S\u00fbrede bazı kötülüklerden dolayı Allah'a sığınılması öğütlenmektedir.

Fazileti

         Hz. Peygamber sahabeden Ukbe b. \u00c2mir'e şöyle buyurmuştur: "Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler indirildi: Kul e\u00fbzü bi-rabbi'l-felak ve Kul e\u00fbzü bi-rabbi'n-nas" (Müslim, "Müsafir\u00een", 264). Res\u00fblullah, Felak ve Nas s\u00fbrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Darim\u00ee, "Fezailü'l-Kur'an", 25. Bu iki s\u00fbrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbnKes\u00eer, VIII, 550-553).

Felak Suresi 1. Ayet Tefsiri

 

Tefsir 

"Sabah" diye çevirdiğimiz felak kelimesi "yarmak" anlamındaki felk masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada Allah'ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Ancak, bir sonraki ayetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin, "yokluktan yarılıp çıkan mahl\u00fbkat" şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna göre felak kelimesi kainatın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah'ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahl\u00fbkat felak kelimesinin kapsamına girer. Ayrıca \u2013Muhammed Esed'in de belirttiği gibi (III, 1324)\u2013 felak kelimesinin, "bir belirsizlikten (dönem) sonra hakikatin ortaya çıkışı" şeklindeki tanımı (Tacü'l-ar\u00fbs, "flk" md.) dikkate alındığında "sabahın rabbi" deyimiyle "Allah'ın, hakikatin her şekildeki idrakinin kaynağı olduğuna ve bir kimsenin ona sığınmasının, 'hakikatin ardından koşmak' ile eş anlamlı olduğuna" işaret edildiği de düşünülebilir. Eski tefsirlerde felak kelimesine, "cehennemin ismi, cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da kuyunun ismi" gibi \u2013bize göre isabetli olmayan\u2013 başka yorumlar da getirilmiştir (mesela bk. Taber\u00ee, XXX, 349-351; Şevkan\u00ee, V, 616-617).

\ufd3e2\ufd3f

 Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden;

Tefsir (Kur'an Yolu)

Bütün mahl\u00fbkatın şerrinden Allah'a sığınmanın gereği vurgulanmıştır. Bu ifade, madd\u00ee ve manev\u00ee, dünyev\u00ee ve uhrev\u00ee, dış alemde veya kişinin nefsinde, tabii ve ihtiyar\u00ee, her türlü şerri kapsamaktadır. Allah'ın yarattıklarının şerri, kötülüğü yaratma bakımından Allah'a ait olmakla beraber her yaratılanın bir hikmeti, bir faydası, ilah\u00ee plana uygun bir fonksiyonu vardır. Bu imtihan planında ve ortamında insana kötüyü isteyip istememe ve onu icra için iradesini harekete yöneltme yetisi verilmiştir. Öte yandan Allah'ın kötü olarak nitelemediklerini kötü sayan veya kötü kılanlar, bu sınava tabi olan şuurlu varlıklardır yani kötülük onların tavrı, tercihi, kullanma ve uygulama biçimi ve yeri ile ilgilidir.

\ufd3e3\ufd3f

 Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden;

Tefsir (Kur'an Yolu)

"Gece" diye çevirdiğimiz gasık kelimesine müfessirler "soğuk, Süreyya yıldızı, güneş, ay, yılan ve zarar veren her şey" manalarını da vermişlerdir (bk. Raz\u00ee, XXXII, 194-195; Şevkan\u00ee, V, 616). Buna göre bastırdığında soğuğun, battıklarında Süreyya yıldızı veya güneşin, tutulduğunda ayın, soktuğunda yılanın ve zarar veren her şeyin şerrinden Allah'a sığınmak gerekir. Ancak burada da müfessirlerin çoğunluğu bizim mealde verdiğimiz "gece" manasını tercih etmişlerdir. Çoğu zaman ve özellikle bu ayetlerin indiği devirlerin şartlarındaki insanlar için gece karanlığı korkutucu ve ürperticidir; faydaları yanında bazı sıkıntıları da vardır. Çünkü gece karanlığında insanın faaliyetleri zorlaşır, gündüzün yapılan işlerin bir kısmı gece yapılamaz, hatta bazan imkansız hale gelir; yolcu yolunu şaşırır, düşmana karşı korunmak güçleşir. Raz\u00ee şöyle der: "Geceleyin yırtıcı hayvanlar inlerinden, haşereler yerlerinden çıktığı, hırsızlar ve soyguncular hücuma geçtiği, yangınlar olduğu ve yardım imkanı azaldığı için gecenin şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiştir (bk. XXXII, 195). "Çöken karanlık" mecazi anlamda zulüm ve cehalet karanlığı, karanlık düşünceler ve insanın içine çöken, onun ruh dünyasını karartan kin, öfke, şehvet ve kıskançlık gibi kötü huylar yahut ölüm, ümitsizlik ve karamsarlık gibi insanı korkutup kaygılandıran haller şeklinde de yorumlanabilir.

 

4\ufd3f

 Düğümlere üfürenlerin şerrinden;

Tefsir (Kur'an Yolu)

"Üfürenler" diye çevirdiğimiz neffasat kelimesi hem erkek hem de kadın için kullanılır (bk. Abduh, s. 181). \u00c2yet metnindeki ukad ise "düğüm" anlamına gelen ukde kelimesinin çoğuludur. "Düğümlere üfürenler" diye tercüme ettiğimiz ifade, "kadın sihirbazlar, sihirbaz nefisler, sihirbaz gruplar" anlamlarında da yorumlanmıştır (bk. Zemahşer\u00ee, IV, 301). Zemahşer\u00ee, ayette Allah'a sığınılması emredilen asıl kötülüğün ne olduğu hususunda şu ihtimalleri sıralar: a) Sihirle uğraşanların yaptıkları işten ve bunun günahından; b) Sihirbaz kadınların, yaptıkları sihirle insanları fitneye düşürmelerinden ve batıl şeylerle insanları aldatmalarından; c) Sihirbazlar üfürdükleri zaman onların etkisiyle değil Allah'tan gelen bir musibetten Allah'a sığınmak emredilmiştir (bk. IV, 301). Raz\u00ee, neffasat kelimesini, "cinsel cazibeleriyle erkekleri adeta büyülercesine etkileyip türlü türlü işler yaptıran kadınlar" şeklinde özetleyebileceğimiz mecazi bir anlamda yorumlamanın uygun olacağını belirtmiştir (XXXII, 197). Bununla birlikte yaygın yoruma göre burada gerçek büyücü ve üfürükçüler kastedilmiş ve kadınıyla erkeğiyle büyü ile meşgul olan herkesin şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiştir. Cahiliye döneminde ipi düğümleyerek ve düğümlere bir şeyler okuyup üfleyerek büyü yapıldığı birçok kaynakta zikredilmiştir. \u00c2yette düğümlü ipe üflenerek yapılan büyünün etkisinden ve şerrinden değil, bunu yapanların kötülüğünden söz edilmiştir. Şu halde bu tür işlerle meşgul olanlar insanları aldatmakta, kafalarını karıştırmakta, onları bilhassa sıkıntılardan kurtulma hususunda gerçeklere yönelmekten ve bilime uygun tedbirlere başvurmaktan alıkoymakta, yanlış yollara ve davranışlara yönlendirmektedirler. \u00c2yet, müminlerin büyücü ve üfürükçülere itibar etmemeleri, onlardan uzak durmaları, onlara değer vermekten sakınmaları gerektiğini de ortaya koymaktadır. Nitekim Taber\u00ee'nin naklettiği bir rivayete göre Hasan-ı Basr\u00ee, bu ayet söz konusu olduğunda "Sihre bulaşanlardan sakının" demiştir (XXX, 353; bu konuda ayrıca bk. Bakara 2/102 ).

  Felak ve Nas s\u00fbrelerinin Medine'de indiğini söyleyen müfessirler burada bir yahudi tarafından Hz. Peygamber'e sihir yapıldığını, bu sebeple onun altı ay veya daha fazla bir süre rahatsızlanıp söylemediği bir sözü söylemiş ve yapmadığı bir şeyi yapmış gibi hayal ettiğini, bunun üzerine Felak ve Nas s\u00fbrelerinin indiğini ve Res\u00fblullah'ın bunları okuyarak şifa bulduğunu bildiren rivayetlere dayanmaktadırlar (bk. Kurtub\u00ee, XX, 253). Ancak diğer Mu'tezile alimleri gibi Zemahşer\u00ee de ayetle ilgili yorumunda, bu tür uygulamaların gerçekliğine ve etkilerine inanmayı kesinlikle reddeder (bk. IV, 301). Son dönem alim ve müfessirlerinden Muhammed Abduh, böyle bir olayın peygamberin ve vahyin sihir vb. beşer\u00ee etkilerden korunmuşluğunu ifade eden ayetlere (bk. Maide 5/67; Hicr 15/9) aykırı olduğunu ileri sürerek ilgili rivayetlerin kabul edilemeyeceğini söylemiştir (Tefs\u00eeru cüz'i Amme, s. 181-182). Benzer görüş Reş\u00eed Rıza tarafından \u2013mevcut psikolojik bulgulara da dayanılarak\u2013 daha ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir (bk. Menar, I, 398 vd.). Bizim kanaatimize göre bilgi ve inanç konularında mütevatir olmayan rivayetlerin dayanak olamayacağı birçok Sünn\u00ee alimin üzerinde birleştiği bir kural olup peygambere büyü yapıldığı iddiasının hem bilgi hem inançla ilgisi bulunduğundan bu konuda mütevatir olma değeri taşımayan rivayetlere itibar edilmemesi gerekir (ayrıca bk. Alaeddin es-Semerkand\u00ee, M\u00eezanü'lus\u00fbl, s. 434).

Tefsir (Kur'an Yolu)

"Kıskanç kişi" diye çevirdiğimiz hasid kelimesi "kıskanmak" anlamına gelen hased kökünden sıfat olup kıskançlık ve çekememezlik duygusunun etkisinde kalan kişiyi ifade eder. Bu duygunun etkisiyle "birinin sahip olduğu nimetin zevalini arzulama" anlamına gelen haset, İslam ahlak kaynaklarında başlıca kötülük kaynakları arasında gösterilmiştir. Bir tür ruh hastalığı kabul edilen hased duygusunun insan tabiatındaki bencillik eğiliminden, dolayısıyla başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesinden kaynaklandığı, bu durumun onu bir tür bunalıma soktuğu bildirilmektedir. Bu sebeple ayette, kıskançlığı tutan hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmanın önemine dikkat çekilmiştir (bu konuda bilgi için bk. Bakara 2/109).

 


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:722

 

 

A 101 indirimli ürünler listesi
ŞOK 10 EKİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu
WhatsApp bugün değişti! Kimse fark etmedi bile
Acun zam yaptı! İşte O Ses Türkiye'de jürinin alacağı maaş
Daha zoru yok! Çok az kişi çözebildi
Veliaht Prens cinayeti inkar etti
Ömer Çelik açıkladı! Erdoğan affetti
CNN'den tüyler ürperten iddia
Polis konsolosun konutuna girdi
Kaşıkçı suikastinde flaş gelişme
12 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme
4 üniversitede operasyon: 20 gözaltı
Külliye'de kritik görüşme
Trump'a tokat gibi 'DNA' cevabı!
Avustralya büyük 'Kudüs' hatasının eşiğinde!
Başkan Erdoğan'dan çok net 'af' mesajı
Trump'ın sözlerine Erdoğan'dan cevap!
Erken emeklilik tartışmalarına noktayı koydu
Suriye'de YPG ile sıcak çatışma!

Evde lunapark!

Süper babaların süper eğlenceli vakit geçiren çocukları olur

Droneların uçaklara çarptığındaki etkisi!

Ohio Üniversitesi'ndeki bilim insanları, droneların uçaklara çarptığındaki etkisini öğrenmek istediler ve çok fazla hasar bırakabileceklerini keşfettiler.

Türk mühendislerden otomotiv sektörüne 'Platooning' aşısı

Türk otomotiv mühendisleri ilk defa büyük dev firmaların yapmaya çalıştığı Platooning adı verilen özellikle tır ve kamyon gibi büyük araçların sürücüsüz şekilde konvoy gibi gidebilmesini sağlayan yüksek teknolojiyi içeren bir sistem üretti.

Ada görünümlü Pertek Kalesi göz kamaştırıyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Pertek Kalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Vatandaş satın aldığı ürünü 'cep'ten denetleyebilecek! İşte o uygulama

Ticaret Bakanı Pekcan, HKS uygulamasıyla vatandaşlarımız, satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebilecek." dedi.

Çok Okunanlar

Fetih Suresi anlamı, Arapça ve Türkçe okunuşu ile tefsiri

Fetih Suresi Müslümanlara çok büyük müjdelerle dolu olan surelerden biridir. Hz. Muhammed (sav) ve ashabına ve biz Müslümanlara zaferler müjdelemektedir. Cihada çıkan Müslümanlara da Fetih Suresi'nde uyarılar ve kolaylıklar yer alır. Özürlünün, hastanın ve âmâ için Fetih Suresinde kolaylıklar zikredilirken, özürsüz olarak cihaddan geri duranlara da azab müjdelenmektedir. Fetih Suresi gerçek iman sahipler için müjde, inanmış gibi yapanlar için korku vesilesidir.

Suudlardan ABD'ye tehdit gibi cevap

Kaşıkçı hadisesi nedeniyle Suudi Arabistan'a tepki göstermesi konusunda üzerinde yoğun baskı oluşan ABD Başkanı Trmup'ın tehdit dolu açıklamalarına Suudi Arabistan yönetiminden de aynı tonda bir cevap geldi. Riyad, ABD'nin Kaşıkçı konusunda atacağı adımlara aynı şekilde cevap verileceği bildirdi.

Yeni parti kuruyor! Tarih belli oldu

54. Hükümette Başbakanlık görevini üstlenmiş ve 28 Şubat Darbesinin hedefindeki isim olan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Muhammed Fatih Erbakan, yeni kuracağı partinin çalışmalarına hız verdi.

Türkiye karşılıksız kedi bile vermez! 

Ajan Brunson'ın iadesiyle geri adım atıldığını iddia edenlere tepki gösteren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Türkiye karşılıksız bir kedi bile vermez. Büyük devletler arasında al-ver diplomasileri olur. Türkiye'nin ne kazandığı yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır” dedi.

Yenilmezler karşı karşıya: Khabib'in karşısına çıkacak

İslam düşmanı rakibi Mcgregor'u yerle bir eden Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un meydan okuduğu 50 maçtır yenilmeyen boksör Floyd Mayweather kabul ederek yılın maçına çıkacaklar.

Bu kategorideki diğer haberler