Fil suresi nedir? Fil suresi nasıl okunur? Fil suresinin fazletleri nelerdir? Fil suresi kaç ayettir? Fil Suresinin meal ve tefsiri nelerdir? ve daha fazla sorunuz için yazımıza bakabilirsiniz...Fil Suresi ismini birinci ayetinde geçen "fil" sözcüğünden almıştır. Bu surede; Kabe'yi yıkmaya gelen ve fillerden oluşan Yemen ordusunun helak edilişi anlatılır. Fil suresi içinde bir çok sır ve hikmet barındırır. İçeriğine kuşlara ye

Güncelleme: 11.08.2018 14:19

Fil suresi nedir? Fil suresi nasıl okunur? Fil suresinin fazletleri nelerdir? Fil suresi kaç ayettir? Fil Suresinin meal ve tefsiri nelerdir? ve daha fazla sorunuz için yazımıza bakabilirsiniz... Fil Suresi ismini birinci ayetinde geçen "fil" sözcüğünden almıştır. Bu surede; Kabe'yi yıkmaya gelen ve fillerden oluşan Yemen ordusunun helak edilişi anlatılır. Fil suresi içinde bir çok sır ve hikmet barındırır. İçeriğine kuşlara ye

Fil suresi nedir? Fil suresi nasıl okunur? Fil suresinin fazletleri nelerdir? Fil suresi kaç ayettir? Fil Suresinin meal ve tefsiri nelerdir? ve daha fazla sorunuz için yazımıza bakabilirsiniz...

Fil Suresi ismini birinci ayetinde geçen "fil" sözcüğünden almışır. Bu surede; Kabe'yi yıkmaya gelen ve fillerden oluşan Yemen ordusunun helak edilişi anlatılır.  Fil suresi içinde bir çok sır ve hikmet barındırır. İçeriğine kuşlara yenilen güçlü fil ordusundan bahsedilir. Fil Suresi,  iman ile dünyaya ait yenemeyeceğimiz hiç bir gücün olmadığına işaret eder.  Üzerinde tefekkür edilmesi gereken bu sure Kuran ı Kerimin 105. suresidir. Mekke'de nazil olmuştur ve 5 ayetten oluşmaktadır.

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. S\u00fbre, fillerle donanmış ordusuylaKa'be'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu s\u00fbredir. Kafir\u00fbn s\u00fbresinden sonra, Felak s\u00fbresinden önce Mekke'de inmiştir.

Konusu

         S\u00fbrede fil ordusu kıssası anlatılmaktadır. Kabe'yi yıkmak isteyen Yemen'in genel valisi Ebrehe'nin fillerle Mekke'ye hücumunu, sonuçta yok olup gitmelerini (aş. bk.) konu edinmiştir.

Fazileti

 

F\u00eel Suresi 1. Ayet Tefsiri

 

Ayet

  • \u0627\u064e\u0644\u064e\u0645\u0652 \u062a\u064e\u0631\u064e \u0643\u064e\u064a\u0652\u0641\u064e \u0641\u064e\u0639\u064e\u0644\u064e \u0631\u064e\u0628\u0651\u064f\u0643\u064e \u0628\u0650\u0627\u064e\u0635\u0652\u062d\u064e\u0627\u0628\u0650 \u0627\u0644\u0652\u0641\u06ea\u064a\u0644\u0650\u06dc 

    \ufd3f\u0661\ufd3e

Meal (Kur'an Yolu)

\ufd3e1\ufd3f

 Rabbin filin yanındakilere neyi nasıl yaptı görmedin mi?

Tefsir (Kur'an Yolu)

Tefsir ve tarih kaynaklarında anlatıldığına göre o zaman Habeşistan'ın yönetiminde bulunan Yemen'in genel valisi Ebrehe her yıl Mekke'deki Kabe'yi ziyaret eden Arap hacılarını San'a'ya çekmek için burada Kulleys veya Kal\u00ees (kilise) denilen büyük bir katedral yaptırdı. Çeşitli bölgelere propagandacılar göndererek mabedi ziyaret etmeleri için halkı San'a'ya çağırdı. Ancak bu ümidi gerçekleşmeyince Kabe'yi yıkmaya karar verdi ve muhtemelen 570 yılında, içinde mahm\u00fbd (mamut) adlı filin de bulunduğu büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü (olayın tarihi ve sebepleriyle ilgili farklı görüşler için bk. Mustafa Fayda, "Fil Vak'ası", DİA, XIII, 70-71). Ebrehe,hareketini engellemek için karşısına çıkan bazı güçleri etkisiz hale getirerek yoluna devam etti. Gönderdiği bir müfreze, içinde Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'e ait 200 devenin de bulunduğu Mekkeliler'e ait çok sayıda deveyi ele geçirdi. Abdülmuttalib, Ebrehe'ye gelerek develerinin iadesini istedi; Ebrehe'nin Kabe ile ilgili bir sorusu üzerine Kabe'yi merak etmediğini, çünkü onu sahibinin koruyacağını söyledi. Ertesi gün Ebrehe, ordusuna Kabe yönünde hareket emri verdi. Fakat kaynaklarda belirtildiğine göre en öndeki fil (mamut) yerinden kımıldamadığı gibi askerler de üzerlerine taşlaşmış çamur yağdıran sürü sürü kuşlar tarafından \u2013ayetteki benzetmeyle\u2013 "yenilip çiğnenmiş ekin" gibi imha edildi. Bazı müfessirler "sürü sürü" şeklinde çevrilen ebab\u00eel kelimesinin bir kuş türünün adı olduğu kanaatindedir, buna göre 3. ayete "ebab\u00eel kuşlarını göndermedi mi?" şeklinde mana vermek gerekir; fakat\u2013konuya ilişkin rivayet ve tefsirler dikkate alındığında\u2013 bu görüş ikna edici görünmemektedir (bilgi için bk. Elmalılı, IX, 6102-6105). Yaygın inanışa göre bu olay Hz. Peygamber'in doğumundan elli-elli beş gün veya üç ay önce vuku bulmuştur. 

 

 S\u00fbrede Hz. Peygamber'e hitap edilerek 1-2. ayetlerde fil ordusunun başına gelen felaketin büyüklüğünden ve Kabe'yi yıkma planlarının boşa çıkarıldığından haberdar olduğu ifade edilmektedir. Hz. Peygamber olaya bizzat şahit olmadığı halde, ona yöneltilen "görmedin mi" şeklindeki hitap mecazi bir ifade olup olayı bizzat gözüyle görmese bile görenlerden işitmiş olduğunu ve görmüş gibi kendisine tasvir edildiğini gösterir. 3-5. ayetler ise felaketin nasıl cereyan ettiğini yani Allah tarafından gönderilen sürülerle kuşun fil ordusunun üzerine pişkin tuğla türü taşlar yağdırarak onları nasıl hayvanlar ve haşarat tarafından yenmiş ekin artığına çevirdiğini ifade eder. Raz\u00ee'ye göre Ebrehe ve askerlerinin besledikleri kötü emellerin s\u00fbrede keyd (plan, tuzak) kelimesiyle ifade edilmesi, onların sadece Kabe'yi yıkma amacı taşımadıklarını gösterir. Çünkü önceden açıkladıkları için Kabe'yi yıkma fikri artık "tuzak" olmaktan çıkmıştı. Şu halde keyd kelimesi burada Ebrehe tarafının Araplar'a karşı besledikleri başka sinsi planları dile getirmektedir (XXXII, 99; bu planlar ve tuzakların neler olabileceği konusunda bk. Fayda, gös. yer.). 

 

 Eski tefsirlerde bu fil olayı bütünüyle bir m\u00fbcize olarak değerlendirilir. Bazı tarihçi ve müfessirlerin, tabi\u00een alimlerinden İkrime'ye atfettikleri bir rivayette o, "Bu taşlar kime isabet ettiyse onda çiçek hastalığı görüldü" demiştir (İbn Hişam, es-S\u00eeretü'n-nebeviyye, I, 54-56; Taber\u00ee, XXX, 298-299, 303). Rivayete göre Hicaz bölgesinde çiçek ve kızamık hastalığı ilk defa bu olaydan sonra görülmüştür (bk. Taber\u00ee, XXX, 196). Muhammed Abduh, Fer\u00eed Vecd\u00ee, Cevad Ali, Muhammed Esed gibi bazı çağdaş araştırmacılar bu rivayetlere dayanarak olayı bulaşıcı hastalık salgını şeklinde yorumlamaya çalışmışlardır. Abduh'a göre s\u00fbrede sözü edilen kuşlardan maksat bir çeşit gerçek kuş olabileceği gibi sinek, sivrisinek gibi mikrop taşıyıcı canlılar da olabilir (bk. Tefs\u00eeru cüz'i Amme, s. 157-158). Ancak dönemin güçlü akımlarından pozitivizmin etkisi altında ortaya konduğu anlaşılan bu yoruma çağdaş müfessirlerin çoğu katılmamış, ona karşı ciddi tenkitler yöneltmişlerdir (mesela bk. Elmalılı, VIII, 6123-6144; Seyyid Kutub, F\u00ee Zılali'l-Kur'an, VI, 3976-3979). Sonuç olarak Allah'ın evini yıkmaya kalkışan saldırgan bir güç, bir m\u00fbcize neticesinde cezasını görmüş; hiçbir şekilde düşmana karşı koyma imkanı bulamayan ve şehri terkedip dağlara çekilen Mekke halkı da bu olaydan zarar görmeden kurtulmuştur.

 

 "Pişkin tuğla" diye çevirdiğimiz 4. ayetteki sicc\u00eel kelimesi "taşlaşmış çamur" demektir. Son ayetteki asf kelimesi ise "ekinin samanı ve buğday kapçığı gibi güve, böcek ve kurtçukların yediği, rüzgarın sağasola savurduğu kırıntılar" anlamına gelir. Müfessirler kuşların, ağızlarında ve ayaklarında bu tür taşlar götürüp Ebrehe ordusunun üzerine fırlattıklarını, sonuçta askerlerin birçoğunun bu taşların etkisiyle öldüğünü, Ebrehe'nin ise yaralı olarak San'a'ya döndükten sonra orada hayatını kaybettiğini ifade etmişlerdir (Taber\u00ee, XXX, 196; Raz\u00ee, XXXII, 96-97). "Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi" mealindeki son ayet, Ebrehe ve ordusunun nasıl büyük bir felakete maruz kaldığını ve sonuçta helak olduğunu gösterir. Bu olayın Mekkeliler için öneminden dolayı bu yıla "Fil yılı" denilmiş ve onlar olayı tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır.

 

Fil Suresi Türkçe okunuşu:


Bismillahirrahmanirrah\u00eem.
1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashabilf\u00eel
2- Elem yec'al keydehüm f\u00ee tadl\u00eel
3- Ve ersele aleyhim tayran ebab\u00eel
4- Term\u00eehim bihicaratin min sicc\u00eel
5- Fece'alehüm ke'asfin me'k\u00fbl

Fil Suresi Anlamı
Rahman ve Rah\u00eem olan Allah'ın ismiyle.
1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 
3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. 
4- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. 
5- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Fil Suresi Arapça okunuşu

A 101 indirimli ürünler listesi
ŞOK 10 EKİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu
WhatsApp bugün değişti! Kimse fark etmedi bile
Acun zam yaptı! İşte O Ses Türkiye'de jürinin alacağı maaş
Daha zoru yok! Çok az kişi çözebildi
Ukrayna'da patlama! Ölü ve yaralılar var
ABD'ye net mesaj: Saçma sapan işler
Erdoğan'dan flaş karar! Davayı geri çekti
Tamamen yerli! Artık TSK'nın hizmetinde
'Türkiye'nin en büyük yatırımcısıyız'
Soylu'dan Kaşıkçı açıklaması!
Erdoğan, Pompeo'yu kabul etti
FETÖ'ye dev operasyon
Dunford'dan Türkiye'yi oyalama taktiği
İşte Kaşıkçı'yı öldüren infaz timi
Ses kaydı gündeme bomba gibi düştü
Hatipoğlu başkan adayı olacak mı?
Yolcu otobüsü şarompole devrildi!
İsrail kaşla göz arasında vuruyor
IMF'den Suudi Arabistan'a soğuk duş

Baba güven demek!

Sakatlanan oğlunun kolundan tutup bitiş çizgisine ulaşmasını sağlayan baba. 1992 Olimpiyatları Derek Redmond

Bugatti hız testi

Bir Bugatti'nin motorunu test etmek istiyorsanız, yolu tamamen boşaltmanız gerekir.

Atla drift yapılır mı?

Atla drift yapan kovboy.

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Kayseri'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Savunma sanayinde üretim yapan firmalar ürünlerini sergiledi

"Nusret-2018 Davet Tatbikatı" kapsamında savunma sanayinde üretim yapan firmalar ürünlerini sergiledi.

Çok Okunanlar

Fetih Suresi anlamı, Arapça ve Türkçe okunuşu ile tefsiri

Fetih Suresi Müslümanlara çok büyük müjdelerle dolu olan surelerden biridir. Hz. Muhammed (sav) ve ashabına ve biz Müslümanlara zaferler müjdelemektedir. Cihada çıkan Müslümanlara da Fetih Suresi'nde uyarılar ve kolaylıklar yer alır. Özürlünün, hastanın ve âmâ için Fetih Suresinde kolaylıklar zikredilirken, özürsüz olarak cihaddan geri duranlara da azab müjdelenmektedir. Fetih Suresi gerçek iman sahipler için müjde, inanmış gibi yapanlar için korku vesilesidir.

Ben sana özgürlüğü veriyorum, sen de bana özgünlüğü ver çocuk!

Geleceğimizin mimarları olan öğretmenler ve onların kalpten verdikleri emek… Takdire şayan, idealist bir öğretmen olan Emel Arığ Işık ile Türkiye'de yaygınlığı her geçen sene artan okul öncesi eğitimi konuştuk. Meslekte çocukların basmakalıp etkinliklerle değil; hayal dünyasını harekete geçirecek faaliyetlere yönlendirilmesinin öneminden sıkça bahseden Emel Hanım, başarının sanattan ve bilimden geçtiğini ve en büyük datanın, verinin içimizde olduğunu söyledi.

Ses kaydı gündeme bomba gibi düştü

Cemal Kaşıkçı'nın işkenceyle öldürüldüğüne dair ses kayıtları ortaya cıktı. Ses kaydında Başkonsolos Muhammed Uteybi, “Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız” ve “Yaşamak istiyorsan sus!” gibi sözler söylüyor.

Erken emeklilik tartışmalarına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada erken emeklilik konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Olayı aydınlatacak ses kaydı ortaya çıktı!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayı ile ilgili Türk polisinin elinde 11 dakikalık ses kaydının olduğu iddia edildi. Ses kayıtlarını değerlendiren güvenlik kaynakları, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdikten kısa bir süre sonra saldırıya maruz kaldığını belirtiyor.

Bu kategorideki diğer haberler