İhlas Suresi Kuran-ı Kerim'de iniş sırasına göre 22. suredir. İhlas Suresi 4 ayettir. İhlas suresinin birçok ismi vardır. En çok bilinen ismi ihlas suresidir. Halk arasında ise "kul huve'' olarak bilinen bu sure fazilet yönünden çok mukaddestir. Peygamber efendimiz ''İhlas S\u00fbresi, Kur'an'ın üçte birine denktir.'' diyerek faziletine dikkat çekmiştir. Mekke döneminde inen İhlas Suresi mana kapsamında da Allah'ın doğmamış ve doğ

Güncelleme: 10.08.2018 17:29

İhlas Suresi Kuran-ı Kerim'de iniş sırasına göre 22. suredir. İhlas Suresi 4 ayettir. İhlas suresinin birçok ismi vardır. En çok bilinen ismi ihlas suresidir. Halk arasında ise "kul huve" olarak bilinen bu sure fazilet yönünden çok mukaddestir. Peygamber efendimiz "İhlas S\u00fbresi, Kur'an'ın üçte birine denktir." diyerek faziletine dikkat çekmiştir. Mekke döneminde inen İhlas Suresi mana kapsamında da Allah'ın doğmamış ve doğ

İhlas Suresi Kuran-ı Kerim'de iniş sırasına göre 22. suredir. İhlas Suresi 4 ayettir. İhlas suresinin birçok ismi vardır. En çok bilinen ismi ihlas suresidir. Halk arasında ise "kul huve" olarak bilinen bu sure fazilet yönünden çok mukaddestir. Peygamber efendimiz  "İhlas S\u00fbresi, Kur'an'ın üçte birine denktir."  diyerek faziletine dikkat çekmiştir. Mekke döneminde inen İhlas Suresi mana kapsamında da Allah'ın doğmamış ve doğurmamış olmasıyla ilgili, tevhid ve eşinin denginin olmadığına dair konular barındırır. Tefsir yönünden zengin bir dua olan İhlas suresinin birçok fazileti vardır. İhlas Suresi'nin fazileti için yazımıza bakabilirsiniz.

Okunuşu
Bismillahirrahmanirrah\u00eem.
1- Kul hüvellahü ehad
2- Allahüssamed
3- Lem yelid ve lem y\u00fbled
4- Ve lem yekün leh\u00fb küfüven ehad

Anlamı
Rahman ve Rah\u00eem olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir. 
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı 
4- O 'na bir denk de olmadı.

İhlas Suresi Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dine içtenliklebağlanmak demektir. Allah'a bu s\u00fbrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancınıtam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü'min olacağı için s\u00fbre bu adlaanılmaktadır.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci s\u00fbredir. Nas s\u00fbresinden sonra, Necm s\u00fbresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke'de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber'e gelerek "Bize rabbinin soyunu anlat" dediklerini, bunun üzerine bu s\u00fbrenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134). Medine'de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber'e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrail'in Hz. Peygamber'e gelip "Kul hüvellahü ehad" s\u00fbresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taber\u00ee, XXX, 221-222; Raz\u00ee, XXXII, 175). Ancak s\u00fbrenin üsl\u00fbp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

İhlas Suresi Konusu

         S\u00fbrede Allah Teala'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir

İhlas Suresi Fazileti

         Hz. Peygamber bu s\u00fbrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu s\u00fbre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhar\u00ee, "Tevh\u00eed", 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu s\u00fbreyi her namazda okuyan bir sahab\u00eeye, "Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmiz\u00ee, "Fezailü'l-Kur'an", 11, "Tefs\u00eer", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kes\u00eer, VIII, 539-546).

İhlas Suresi 1. Ayet Tefsiri

 

Ayet

  • \u0642\u064f\u0644\u0652 \u0647\u064f\u0648\u064e \u0627\u0644\u0644\u0651\u0670\u0647\u064f \u0627\u064e\u062d\u064e\u062f\u064c\u06da 

    \ufd3f\u0661\ufd3e

Meal (Kur'an Yolu)

\ufd3e1\ufd3f

 De ki: "O, Allah'tır, tektir.

Tefsir (Kur'an Yolu)

İhlas s\u00fbresi, İslam'ın esası olan tevhid (Allah'ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teala'yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur'an'ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kelamın akışı ve konunun Allah'ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soranlara verilen cevapla ilgili olması dikkate alındığında 1. ayetteki "O" diye çevirdiğimiz "hüve" zamirinin Allah'a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezel\u00ee, ebed\u00ee, zarur\u00ee ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen ve herşeye kadir olan... Yüce Mevla'nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

 

 Müfessirler bu s\u00fbrede ağırlıklı olarak Allah'ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan "samed" terimi üzerinde durmuşlardır. "Tektir" diye çevirdiğimiz "ahad" kelimesi, "birlik" anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Eb\u00fb Hayyan, VIII, 528); sıfat olarak Allah'a nisbet edildiğinde O'nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu s\u00fbrede doğrudan doğruya, Beled s\u00fbresinde (90/ 5, 7) dolaylı olarak Allah'a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzih\u00ee veya selb\u00ee (Allah'ın ne olmadığını belirten) sıfatları da içerir. Nitekim devamındaki ayetler de bu manadaki birliği vurgular. Bu sebeple "ahad" sıfatının bazı istisnalar dışında Allah'tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vahid ise "bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegane varlık" anlamında Allah'ın sıfatı olmakla birlikte Allah'tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçe'de de "bir" (vahid) ile "tek" (ahad) arasında fark vardır. Bir, genellikle "aynı türden birçok varlığın biri" anlamında da kullanılır. "Tek" ise "türdeşi olmayan, zatında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık" manasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vahid sıfatları arasındaki diğer farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah'ın zatı bakımından, vahid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahad ile vahidin her biri "ezeliyet ve ebediyet" manalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı alimler ahadı "ezeliyet", vahidi de "ebediyet" manasına tahsis etmişlerdir. Allah'ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir (bk. Buhar\u00ee, "Tefs\u00eer", 112; İbn Mace, "Dua", 10; Nesa\u00ee, "Cenaiz", 117; Müsned, IV, 103; geniş bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, "Ahad", DİA, I, 483; Emin Işık, "İhlas S\u00fbresi", DİA, XXI, 537).

eal (Kur'an Yolu)

\ufd3e2\ufd3f

 Allah sameddir.

Tefsir (Kur'an Yolu)

Samed kelimesi "herkesin kendisine ihtiyacını arzettiği, fakat kendisi kimseye muhtaç olmayan" anlamına gelir (Ragıb el-İsfahan\u00ee, Müfredatü'l-Kur'an, "smd" md.). S\u00fbredeki bağlamına göre samed, "var oluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlık ve devamını kendisine borçlu olduğu vacibü'l-vuc\u00fbd" demektir. Buna göre samed kelimesi doğrudan doğruya ahad isminin açıklamasıdır; daha sonra gelen "doğurmamış ve doğmamıştır" mealindeki ayet de samed isminin açıklamasıdır. Taber\u00ee, samedi, "kendisinden başkası ibadet edilmeye layık olmayan tek mabud" olarak tanımlamıştır (XXX, 222). Kur'an-ı Ker\u00eem'de sadece burada geçen samed ismi başta "esma-i hüsna" hadisi olmak üzere (bk. Tirmiz\u00ee, "Da'avat", 83) bazı hadislerde de yer almıştır (mesela bk. Buhar\u00ee, "Tefs\u00eer", 112; Tirmiz\u00ee, "Da'avat", 64).

yet

  • \u0644\u064e\u0645\u0652 \u064a\u064e\u0644\u0650\u062f\u0652 \u0648\u064e\u0644\u064e\u0645\u0652 \u064a\u064f\u0648\u0644\u064e\u062f\u0652\u06d9 

    \ufd3f\u0663\ufd3e

Meal (Kur'an Yolu)

\ufd3e3\ufd3f

 Doğurmamış ve doğmamıştır.

Tefsir (Kur'an Yolu)

Allah Teala'nın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade eden bu ayet, samed isminin açıklaması olup, Allah'a evlat nisbet edenleri ve soy kavramına giren her şeyi; mesela, "Mes\u00eeh Allah'ın oğludur" diyen hıristiyanların (Tevbe 9/30) ve meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söyleyen (En'am 6/100) müşriklerin bu iddialarını reddeder. Zira çocuk, eşin olmasını gerektirir; eş de çocuk da ihtiyacı karşılamak için istenilen varlıklardır; Allah ise ihtiyaçtan münezzehtir, ezel\u00ee ve ebed\u00eedir. Eşleri de çocukları da O yaratmıştır; yarattığı şeylere muhtaç olması ise imkansızdır (bk. En'am 6/101). \u00c2yetin, "O, doğmamıştır" mealindeki ikinci cümlesi Allah Teala'nın doğum veya sud\u00fbr yoluyla bir ana veya babadan, bir asıldan meydana gelmediğini ifade eder. Çünkü doğan her şey sonradan olur; oysa Allah kad\u00eem ve ezel\u00eedir, yani varlığının bir başlangıcı yoktur.

İhlas Suresi - 4 . Ayet Tefsiri

Ayet

  • \u0648\u064e\u0644\u064e\u0645\u0652 \u064a\u064e\u0643\u064f\u0646\u0652 \u0644\u064e\u0647\u064f \u0643\u064f\u0641\u064f\u0648\u0627\u064b \u0627\u064e\u062d\u064e\u062f\u064c 

    \ufd3f\u0664\ufd3e

Meal (Kur'an Yolu)

\ufd3e4\ufd3f

 O'nun hiçbir dengi yoktur."

Tefsir (Kur'an Yolu)

Bu ayet hem ilk ayetin açıklaması hem de bütünüyle s\u00fbrenin bir özeti mahiyetinde olup Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmadığını ifade eder. Kendisinden başka var olan her şeyi O yaratmıştır. Bu sebeple yarattıklarının O'na denk olması mümkün değildir. Nitekim bu durum muhtelif ayetlerde ifade buyurulmuştur (mesela bk. Nahl 16/17-22; Ş\u00fbra 42/11).

 

 İhlas s\u00fbresinin, Kur'an'ın üçte birine denk olduğuna dair yukarıda geçen hadisi yorumlayan alimlerden bir kısmı, bu denkliği s\u00fbreyi okumanın sevabı, bir kısmı da konusu ve manası yönünden değerlendirmişlerdir. İkinci görüşe göre s\u00fbre, Kur'an'ın üç temel konusundan ilki olan tevhidle alakalı olup bu s\u00fbrenin anlamını iyice kavrayan ve itikadını bu s\u00fbrenin öğretisi yönünde oluşturan bir kimse Kur'an'ın tevhid ve akaid bölümünü de kavrayıp benimsemiş olur. Gazzal\u00ee Cevahiru'l-Kur'an isimli eserinde (s. 47-48) özetle şu hususlara işaret eder: Kur'an'daki bilgiler ana hatlarıyla Allah hakkında bilgi (marifetullah), ahiret bilgisi ve doğru yol bilgisi olmak üzere üçe ayrılır. İhlas s\u00fbresi bunlardan ilkini, yani marifetullah ve tevhid konusunu ihtiva etmektedir. Kur'an'daki diğer hükümler bu s\u00fbredeki tevhid temeline dayandığı için s\u00fbre Kur'an'ın üçte birine denk görülmüştür. Belirtilen öneminden dolayı İhlas s\u00fbresi tefsir kitaplarında muhtelif yönleriyle ele alınıp incelendiği gibi felsefeden tasavvufa kadar çeşitli ilim dallarında da meşhur alimler tarafından s\u00fbre üzerinde pek çok müstakil tefsir vb. çalışmalar yapılmış; ayrıca s\u00fbre üzerine tezler de hazırlanmıştır (bilgi ve örnekler için bk. Emin Işık, "İhlas S\u00fbresi", DİA, XXI, 538).

 

A 101 indirimli ürünler listesi
ŞOK 10 EKİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu
WhatsApp bugün değişti! Kimse fark etmedi bile
Acun zam yaptı! İşte O Ses Türkiye'de jürinin alacağı maaş
Daha zoru yok! Çok az kişi çözebildi
CHP'nin anketinden de Muharrem çıktı!
Ünlü futbolculara FETÖ soruşturması
Darbeci Sisi'nin suç ortağı 'Fransa'!
Ara Güler hayatını kaybetti
Torba Yasa Meclis'te! İşte ayrıntılar
FETÖ'nün silah fabrikası hala faaliyette!
Siyonistler belgeseli bile hazmedemedi
CHP'de toplu istifa
Suudi Arabistan'a şok! ABD harekete geçti
Gri listedeki sözde sorumlu öldürüldü
Trump'tan Cemal Kaşıkçı çıkışı
Katil Esed mazlumun enkazına göz dikti!
Kilise savaşları büyüyor! Artık gidemeyecekler
Melanie Trump'a da yaptırım!
Pompeo'dan yaptırım açıklaması!

Trafiğin yoğunluğuna muhteşem çözüm

San Franciscoda Golden Gate köprüsünde, trafiğin yoğun olduğu vakitte şeritleri değiştiriyorlar...

Bilimin hayatımızdaki önemi

Parkinson hastası amcanın beyin pili kapalı ve açıkken kayıt edilen görüntüleri..Bilimin ne kadar müthiş bir şey olduğunu ve hayatımızda ne kadar büyük yeri olduğunun ispatı.

Baba güven demek!

Sakatlanan oğlunun kolundan tutup bitiş çizgisine ulaşmasını sağlayan baba. 1992 Olimpiyatları Derek Redmond

Bugatti hız testi

Bir Bugatti'nin motorunu test etmek istiyorsanız, yolu tamamen boşaltmanız gerekir.

Atla drift yapılır mı?

Atla drift yapan kovboy.

Çok Okunanlar

Fetih Suresi anlamı, Arapça ve Türkçe okunuşu ile tefsiri

Fetih Suresi Müslümanlara çok büyük müjdelerle dolu olan surelerden biridir. Hz. Muhammed (sav) ve ashabına ve biz Müslümanlara zaferler müjdelemektedir. Cihada çıkan Müslümanlara da Fetih Suresi'nde uyarılar ve kolaylıklar yer alır. Özürlünün, hastanın ve âmâ için Fetih Suresinde kolaylıklar zikredilirken, özürsüz olarak cihaddan geri duranlara da azab müjdelenmektedir. Fetih Suresi gerçek iman sahipler için müjde, inanmış gibi yapanlar için korku vesilesidir.

Ses kaydı gündeme bomba gibi düştü

Cemal Kaşıkçı'nın işkenceyle öldürüldüğüne dair ses kayıtları ortaya cıktı. Ses kaydında Başkonsolos Muhammed Uteybi, “Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız” ve “Yaşamak istiyorsan sus!” gibi sözler söylüyor.

Siyonistlerin yeni hizmetkarı!

Yahudilere yakınlığıyla bilinen Fas Kralı 6. Muhammed, bir hizmete daha imza attı. Kral, Nazilerin gerçekleştirdiği Yahudi soykırımı iddialarını içeren Holokost'un lise eğitim müfredatına eklenmesi için talimat verdiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'dan terör örgütü için 100 milyon dolar daha

Kışıkçı hadisesi üzerinden ABD ve Avrupa Suudi Arabistan'dan para koparmak için birbiriyle yarışırken, Suud'a ilk pençeyi ABD'nin attığı ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nın, Kaşıkçı olayı üzerinden menfaat sağlamak için Suud Arabistan'a ayak bastığı sırada, Suud yönetimi YPG için ABD'ye 100 milyon dolar vermiş.

Torba Yasa Meclis'te! İşte ayrıntılar

TBMM Genel Kurulu'nda, trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

Bu kategorideki diğer haberler