Kuran-ı Kerimin kalbi olarak bilinen Yasin Suresi'nin faziletleri nelerdir? Yasin Suresi nasıl okunur? Yasin Suresi'nin tefsiri ve meali nedir? Yasin Suresi ile ilgili bir çok sorunuza bu yazımızda cevap bulacaksınız. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: ''Her şeyin bir kalbi olduğu gibi Kuran'ın da bir kalbi vardır ve o Yasin Suresidir.'' Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim'in 36. suresidir. 83 ayet olan bu sure Mekke'de nazil ol

Güncelleme: 11.08.2018 12:46

Kuran-ı Kerimin kalbi olarak bilinen Yasin Suresi'nin faziletleri nelerdir? Yasin Suresi nasıl okunur? Yasin Suresi'nin tefsiri ve meali nedir? Yasin Suresi ile ilgili bir çok sorunuza bu yazımızda cevap bulacaksınız. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: "Her şeyin bir kalbi olduğu gibi Kuran'ın da bir kalbi vardır ve o Yasin Suresidir." Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim'in 36. suresidir. 83 ayet olan bu sure Mekke'de nazil ol

Kuran-ı Kerimin kalbi olarak bilinen Yasin Suresi'nin faziletleri nelerdir? Yasin Suresi nasıl okunur? Yasin Suresi'nin tefsiri ve meali nedir? Yasin Suresi ile ilgili bir çok sorunuza bu yazımızda cevap bulacaksınız. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: "Her şeyin bir kalbi olduğu gibi Kuran'ın da bir kalbi vardır ve o Yasin Suresidir." 

 Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim'in 36. suresidir. 83 ayet olan bu sure Mekke'de nazil olmuştur. İslam aleminde Hz. Muhammed (sav) sözleri referansı ile hastalara, borçlulara, büyük sıkıntısı olanlara okunması konusunda tavsiyeler vardır. İçeriğinde, Allah'ın ol demsiyle olmayacak hiç bir şeyin olmadığı mesajını veren bu sure, birçok hikmet ve sırrı içinde barındırmaktadır. Bu sureyi okumanın çok sevap olduğuna dikkat çeken Peygamber efendimiz, her gece uyumadan önce okumamız yönünde tavsiyede bulunmuştur. Yasin Suresini tefekkür ile okuyabilmek için meal ve tefsiri bu yazımızda paylaşacağız. Tefekkürümüzü geliştirebilmek duasıyla...

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 83 ayettir. S\u00fbre, adını ilk ayeti oluşturan "Ya-S\u00een" harflerinden almıştır. S\u00fbrede başlıca insanın ahlak\u00ee sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme,hesap ve ceza konu edilmektedir.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada otuz altıncı, iniş sırasına göre kırk birinci s\u00fbredir. Cin s\u00fbresinden sonra, Furkan s\u00fbresinden önce Mekke'de inmiştir. Yerinde açıklanacak bir sebeple 12. ayetin Medine'de indiğini ileri sürenler de olmuştur.

Konusu

        Hz. Muhammed aleyhisselamın hak peygamber olduğu ona indirilen Kur'an deliliyle desteklenerek açıklanır; başka peygamberlerin tevhid mücadelelerinden bir kesit verilerek bu uğurda büyük sıkıntılara katlanan Res\u00fbl-i Ekrem ve ona tabi olanlar teselli edilir. Allah Teala'nın birlik ve kudret delillerine ve evrendeki yaratılış sırlarına dikkat çekilerek öldükten sonra dirilme gerçeği ve bunun sonuçları üzerinde durulur. Raz\u00ee'nin belirttiği üzere bu s\u00fbrenin, İslam inançlarının üç temel umdesinin (Allah'ın birliği, peygamberlik ve ahiret) en güçlü delillerle işlenmesine hasredildiği söylenebilir. Şöyle ki: 3. ayette \u2013devamındaki delillerle teyit edilerek\u2013 peygamberlik müessesesi üzerinde durulmuş; müteakip ayetlerde Allah'ın birliği ve eşsiz gücü, öldükten sonra dirilmenin ve ilah\u00ee huzurda yargılanmanın kaçınılmazlığı ortaya konmuş, son ayette de yine bu iki nokta (vahdaniyet ve haşir) özetlenmiştir. Kur'an'dan bu ölçüde de olsa nasibini alan kimse artık kalbinin payı olan imanı elde etmiş demektir ki bunun tezahürleri de diline ve davranışlarına yansıyacaktır (XXVI, 113).

Fazileti

         Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'den Yas\u00een s\u00fbresinin faziletine dair nakledilmiş sözler yer alır. Bunlardan biri şöyledir: "Her şeyin bir kalbi vardır; Kur'an'ın kalbi de Yas\u00een'dir" (Tirmiz\u00ee, "Fezailü'lKur'an", 7; Darim\u00ee, "Fezailü'l-Kur'an", 21; krş. Müsned, V, 26. Diğer bazı rivayetler için bk. Şevkan\u00ee, IV, 410-411). İbn Abbas'ın da \u2013bu s\u00fbrenin son ayeti hakkında\u2013 "Yas\u00een'in ve onu okumanın niçin bu kadar faziletli olduğunu bilmiyordum; meğer bu ayetten dolayı imiş" dediği nakledilir (Zemahşer\u00ee, III, 294-295). Hadislerin sıhhat durumu tartışmalı olmakla beraber, öteden beri İslam alimleri Res\u00fblullah'ın bu s\u00fbreye özel bir ilgi gösterdiği kanaatini taşımışlar ve müslümanlar da Kur'an tilavetinde ona ayrı bir yer vermişlerdir. Bu sebeple Yas\u00een s\u00fbresi için özel tefsirler kaleme alınmıştır (Ölülere Yas\u00een okunmasıyla ilgili hadiste "ölmek üzere olanlar"ın kastedildiği kanaati hakim olmakla beraber, bunu öldükten sonra veya ölünün kabri başında okunacağı şeklinde anlayanlar da vardır, bk. Elmalılı, VI, 4004).

Yasin Suresi Türkçe okunuşu

 • (1) Yas\u00een
 • (2) VeI Kur'an-iI hak\u00eem
 • (3) İnneke IemineI mürseI\u00een
 • (4) AIa sıratın müstak\u00eem
 • (5) Tenz\u00eeIeI az\u00eezirrah\u00eem
 • (6) Litünzira kavmen ma ünzire abaühüm fehüm gafiI\u00fbn
 • (7) Lekad hakkaIkavIü aIa ekserihim fehüm Ia yü'min\u00fbn
 • (8) İnna ceaIna f\u00ee a'nakihim agIaIen fehiye iIeI ezkani fehüm mukmeh\u00fbn
 • (9) Ve ceaIna min beyni eyd\u00eehim sedden ve min haIfihim sedden feağşeynahüm fehüm Ia yübsir\u00fbn
 • (10) Ve sevaün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Ia yü'min\u00fbn
 • (11) innema tünzirü menittebazzikra ve haşiyerrahmane biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin ker\u00eem
 • (12) İnna nahnü nuhyiI mevta ve nektübü ma kaddem\u00fb ve asarehüm ve küIIe şey'in ahsaynahü f\u00ee imamin müb\u00een
 • (13) Vadrib Iehüm meseIen ashabeI karyeh. İz caeheI mürseI\u00fbn
 • (14) İz erseIna iIeyhi müsneyni fekezzeb\u00fbhüma fe azzezna bisaIisin fekaI\u00fb inna iIeyküm mürseI\u00fbn
 • (15) KaI\u00fb ma entüm iIIa beşerün misIüna vema enzeIerrahmanü min şey'in in entüm iIIa tekzib\u00fbn
 • (16) KaI\u00fb rabbüna ya'Iemü inna iIeyküm IemürseI\u00fbn
 • (17) Vema aIeyna iIIeI beIaguI müb\u00een
 • (18) KaI\u00fb inna tetayyerna biküm Iein Iem tenteh\u00fb Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minna azabün eI\u00eem
 • (19) KaI\u00fb tairüküm meaküm ein zukkirtum beI entüm kavmün müsrif\u00fbn
 • (20) Vecae min aksaImedineti racüIün yes'a kaIe ya kavmittebiuI mürseI\u00een
 • (21) İttebi\u00fb men Ia yeseIüküm ecran ve hüm muhted\u00fbn
 • (22) Vema Iiye Ia a'büdüIIez\u00ee fetaren\u00ee ve iIeyhi türce\u00fbn
 • (23) Eettehizü min d\u00fbnih\u00ee aIiheten in yüridnirrahmanü bi-durrin Ia tuğni ann\u00ee şefaatühüm şey'en veIa yünkiz\u00fbn
 • (24) İnn\u00ee izen Ief\u00ee daIaIin müb\u00een
 • (25) İnn\u00ee amentü birabbiküm fesme\u00fbn
 • (26) K\u00eeIedhuIiI cennete, kaIe yaIeyte kavm\u00ee ya'Iem\u00fbn
 • (27) Bima gafereI\u00ee rabb\u00ee ve ceaIen\u00ee mineI mükrem\u00een
 • (28) Vema enzeIna aIa kavmih\u00ee min badih\u00ee min cündin minessemai vema künna münziI\u00een
 • (29) İn kanet iIIa sayhaten vahideten feizahüm hamid\u00fbn
 • (30) Ya hasreten aIeI ibadi ma ye't\u00eehim min res\u00fbIin iIIa kan\u00fbbih\u00ee yestehzi\u00fbn
 • (31) EIem yerev kem ehIekna kabIehüm mineI kur\u00fbni ennehüm iIeyhim Ia yerci\u00fbn
 • (32) Ve in küIIün Iemma cem\u00ee'un Iedeyna muhdar\u00fbn
 • (33) Ve ayetün IehümüI arduI meytetü ahyeynaha ve ahrecna minha habben fe minhü ye'küI\u00fbn
 • (34) Ve ceaIna f\u00eeha cennatin min nah\u00eeIiv ve a'nabin ve feccerna f\u00eeha mineI uy\u00fbn
 • (35) Liye'küI\u00fb min semerih\u00ee vema amiIethü eyd\u00eehim efeIa yeşkür\u00fbn
 • (36) SübhanneIIez\u00ee haIekaI ezvace küIIeha mimma tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimma Ia ya'Iem\u00fbn
 • (37) Ve ayetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehare fe izahüm muzIim\u00fbn
 • (38) Veşşemsü tecr\u00ee Iimüstekarrin Ieha zaIike takd\u00eeruI az\u00eeziI aI\u00eem
 • (39) VeIkamere kaddernahü menaziIe hatta adekeI urc\u00fbniI kad\u00eem
 • (40) Leşşems\u00fb yenbeg\u00ee Ieha en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sabikunnehar ve küIIün f\u00ee feIekin yesbeh\u00fbn
 • (41) Ve ayetüI Iehüm enna hameIna zürriyyetehüm fiI füIkiI meşh\u00fbn
 • (42) Ve haIakna Iehüm min misIih\u00ee ma yarkeb\u00fbn
 • (43) Ve in neşe' nugrıkhüm feIa sar\u00eeha Iehüm veIahüm yünkaz\u00fbn
 • (44) İIIa rahmeten minna ve metaan iIa h\u00een
 • (45) Ve iza k\u00eeIe Iehümüttek\u00fb ma beyne eyd\u00eeküm vema haIfeküm IeaIIeküm türham\u00fbn
 • (46) Vema te't\u00eehim min ayetin min ayati rabbihim iIIa kan\u00fb anha mu'rid\u00een
 • (47) Ve iza k\u00eeIe Iehüm enfik\u00fb mim ma rezakakümüIIahü, kaIeIIez\u00eene kefer\u00fb, IiIIez\u00eene amen\u00fb enut'ımü menIev yeşauIIahü et'ameh, in entüm iIIa f\u00ee daIaIin müb\u00een
 • (48) Ve yek\u00fbI\u00fbne meta hazeI va'dü in küntüm sadik\u00een
 • (49) Ma yenzur\u00fbne iIIa sayhaten vahideten te'huzühüm vehüm yehissim\u00fbn
 • (50) FeIa yestet\u00ee\u00fbne tavsıyeten veIa iIa ehIihim yerci\u00fbn
 • (51) Ve nüfiha f\u00eess\u00fbri feizahüm mineI ecdasi iIa rabbihim yensiI\u00fbn
 • (52) KaI\u00fb ya veyIena men beasena min merkadina haza ma veaderrahmanü ve sadekaI mürseI\u00fbn
 • (53) İn kanet iIIa sayhaten vahideten feiza hüm cem\u00ee'un Iedeyna muhdar\u00fbn
 • (54) FeIyevme Ia tuzIemu nefsün şeyen veIa tüczevne iIIa ma küntüm ta'meI\u00fbn
 • (55) İnne ashabeI cennetiI yevme f\u00eeşüğuIin fakih\u00fbn
 • (56) Hüm ve ezvacühüm f\u00ee zıIaIin aIeI eraiki mütteki\u00fbn
 • (57) Lehüm f\u00eeha fakihetün ve Iehüm ma yedde\u00fbn
 • (58) SeIamün kavIen min rabbin rah\u00eem
 • (59) VemtazüI yevme eyyüheI mücrim\u00fbn
 • (60) EIem a'hed iIeyküm ya ben\u00ee ademe en Ia ta'buduşşeytan inneh\u00fb Ieküm adüvvün müb\u00een
 • (61) Ve en\u00ee'bud\u00fbn\u00ee, haza sıratun müstek\u00eem
 • (62) Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kes\u00eeran efeIem tek\u00fbn\u00fb ta'kıI\u00fbn
 • (63) Hazih\u00ee cehennemüIIet\u00ee küntüm t\u00fbad\u00fbn
 • (64) lsIevheI yevme bima küntüm tekfür\u00fbn
 • (65) EIyevme nahtimü aIa efvahihim ve tükeIIimüna eyd\u00eehim ve teşhedü ercüIühüm bima kan\u00fb yeksib\u00fbn
 • (66) VeIev neşaü Ietamesna aIa a'yunihim festebekus sırata fe enna yübsir\u00fbn
 • (67) VeIev neşaü Iemesahnahüm aIa mekanetihim femesteta\u00fb mudıyyev veIa yerci\u00fbn
 • (68) Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIa ya'kiI\u00fbn
 • (69) Ve ma aIIemnahüşşi'ra vema yenbeg\u00ee Ieh in hüve iIIa zikrün ve kur'anün müb\u00een
 • (70) Liyünzira men kane hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kafir\u00een
 • (71) EveIem yerav enna haIakna Iehüm mimma amiIet eyd\u00eena en amen fehüm Ieha maIik\u00fbn
 • (72) Ve zeIIeInaha Iehüm feminha rek\u00fbbühüm ve minha ye'küI\u00fbn
 • (73) Ve Iehüm f\u00eeha menafiu ve meşaribü efeIa yeşkür\u00fbn
 • (74) Vettehaz\u00fb min d\u00fbniIIahi aIiheten IeaIIehüm yünsar\u00fbn
 • (75) La yestet\u00ee\u00fbne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdar\u00fbn
 • (76) FeIa yahzünke kavIühüm. İnna na'Iemü ma yüsirr\u00fbne vema yu'Iin\u00fbn
 • (77) EveIem yeraI insanü enna haIaknahü min nutfetin feiza hüve has\u00eemün müb\u00een
 • (78) Ve darebe Iena meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izame ve hiye ram\u00eem
 • (79) KuI yuhyiheIIez\u00ee enşeeha evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aI\u00eem
 • (80) EIIez\u00ee ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari naren feiza entüm minhü t\u00fbkid\u00fbn
 • (81) EveIeyseIIez\u00ee haIakassemavati veI arda bikadirin aIa ey yahIüka misIehüm, beIa ve hüveI haIIakuI aI\u00eem
 • (82) İnnema emrüh\u00fb iza erade şey'en en yek\u00fbIe Ieh\u00fb kün, feyek\u00fbn
 • (83) FesübhaneIIez\u00ee biyedih\u00ee meIek\u00fbtü küIIi şey'in ve iIeyhi türce\u00fbn.

Yasin Suresi meali

1.Yasin2.Hikmetli Ku'ran'ın hakkı için!3.Emin ol ki sen, o elçilikle gönderilen peygamberlerdensin!4.Bir dosdoğru yol üzerindesin.5.Güçlü ve çok merhametli Allah'ın peyderpey indirdiği vahyi ile.6.Babaları uyarılmamış olup gaflet içinde olan bir topluluğu uyarasın (vehameti haber veresin) diye.7.Andolsun ki, pek çoklarına karşı söz hak olmuştur da artık onlar imana gelmezler.8.Çünkü Biz, onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz de onlar, çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar.9.Hem önlerinden bir set, hem arkalarından bir set çekmişiz ve kendilerini sarmışızdır; artık baksalar da görmezler.10.Onları uyarsan da uyarmasan da farketmez, inanmazlar.11.Sen ancak Kur'an'a uyan ve Rahman'dan gıyabında saygı besleyen kimseyi sakındırırsın; İşte onu, hem bir bağışlama hem de değerli bir mükafatla müjdele!12.Gerçekten Biz Biziz, ölüleri diriltiriz; önden gönderdiklerim ve bıraktıktan eserleri kitaba geçiririz. Zaten herşeyi açık bir kütükte "İmam-ı Mübin" de de ihsa (sayıp tesbit) etmişizdir.13.Ve onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya o gönderilen elçiler varmıştı.14.Hani onlara o iki elçiyi göndermiştik de onları yalanladılar; Biz de bir üçüncüsüyle onları güçlendirdik, varıp: "Haberiniz olsun, biz sizlere gönderilmiş elçileriz." dediler.15."Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman hiç birşey indirmedi; siz sırf yalan söylüyorsunuz!" dediler.16.Elçiler: " Rabbimiz biliyor ki, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.17.Açık bir tebliğden ötesi ise bizim üstümüze (vazife) değildir!" dediler.18.Onlar: "Doğrusu, biz sizi uğursuzluk nedeni saydık. Yemin ederiz ki, vazgeçmezseniz sizi hiç tınmadan taşlarız ve kesinlikle size bizden acıklı bir azap dokunur." dediler.19.Elçiler: "Sizin uğursuzluk kuşunuz beraberinizdedir. Size öğüt verilse de öyle mi? Doğrusu siz israfı adet etmiş bir topluluksunuz." dediler.20.o sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey hemşerilerim, uyun o gönderilen elçilere!21.Uyun sizden bir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar doğru yola ermişlerdir.22.Hem neden kulluk etmeyeyim ben o beni yaratana, hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz!23.Ben hiç O'ndan başka tanrılar mı edinirim? Eğer o Rahman, bana bir keder irade buyurursa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar.24.Şüphesiz ben, o takdirde açık bir sapıklık içindeyimdir.25.Haberiniz olsun ki, ben Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni!"26.Denildi ki: "Haydi. gir cennete!" O: "Ah ne olurdu, kavmim bilseydi27.Rabbimin beni bağışlamasın) ve beni ikram olunan kullarından kıldığım."28.Arkasından kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.29.O sadece bir sayha (gürültü) oldu; hemen sönüverdiler.30.Yazıklar olsun o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.31.Baksalar ya kendilerinden önce nice nesiller helak etmişiz. Onlar, hiç onlara dönüp gelmiyorlar (dünyaya bir daha dönmüyorlar).32.Ancak hepsi toplanıp, bizim huzurumuza celbedilmişlerdir.33.-Hem ölü toprak onlara bir delildir. Biz ona hayat verdik ve onda taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.34.Orada cennetler yaptık; hurma bahçeleri, üzüm bağları (daha neler) neler! İçlerinde pınarlar akıttık.35.Ürününden ve kendi elleriyle elde ettikleri mamüllerinden yesinler diye; hala şükretmeyecekler mi?36.Yüce ve münezzehtir o ki, herşeyden çiftler meydana getiriyor; yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyecekleri neler, nelerden!37.Gece de onlara bir delildir. Ondan gündüzü soyarız (çekip alırız), bir de bakarlar ki, karanlığa dalmışlar.38.Güneş de, (bir delildir ki) kendisine mahsus bir karargah için akıp gidiyor, işte bu, güçlü ve herşeyi bilen (Allah) ın takdiridir.39.Aya da; ona da bir takım menziller tayin etmişizdir, nihayet dönmüş (dolanmış) eğri bir hurma dalı gibi olmuştur.40.Ne güneşin Aya (yetişip) çatması kendisine (çarpması) yaraşır, ne de gece gündüzü geçer; herbiri birer felekte (yörüngede) yüzerler.41.Onlara bir delil de o dolu gemide zürriyetlerini taşımamız;42.ve kendilerine o gibisinden binecek şeyler yaratmamızdır.43.Ödersek onları (suda) boğarız da o zaman onlara ne feryatçı vardır ne de onlar kurtarılırlar.44.Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka.45.Durum böyle iken onlara : "Önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete erişeniz." denildiği zaman;46.kendilerine Rablerinin ayetlerinden her hangi bir ayet de gelse, mutlaka ondan yüz çevire geldiler.47.Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" denildiği zaman, o kafirler, iman edenler için şöyle dediler: "Allah'ın, dileseydi yiyecek verebileceği kimseyi biz hiç yedirir miyiz, siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?"48.Ve:"Ne zaman bu tehdit , (gerçekleşek eğer) doğru (sözlü) iseniz." diyorlar.49.(Ondan) sadece bir tek sayhaya bakıyorlar, bir sayha ki, onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverir.50.o zaman bir tavsiyede bile bulunamazlar; ailelerine de dönemezler.51.Sur üfrülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar.52."Eyvah başımıza gelenlere! Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? O Rahmin' in va'd buyurduğu işte buymuş. Gönderilen peygamberler doğru söylemişler" derler.53.Başka değil, sadece bir sayha olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir.54.Artık bugün hiç kimseye zerrece zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.55.Gerçekten cennetlikler bugün bir eğlence içinde zevk etmektedirler.56.Kendileri ve eşleri gölgelikler içinde koltuklar üzerinde kurulmuşlardır.57.Onlara orada bir meyve vardır. Onlara orada ne isterlerse vardır.58.Merhametli Rabbin kelamı bir " Selam " olacak.59.Haydin ayrılın bugün ey suçlular!60.Ey Adem oğulları, Ben size şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır, diye and vermedim mi?61.Bana kulluk edin, doğru yol budur, diye.62.Böyle, iken yüceliğime karşı o içinizden bir çok nesilleri yoldan çıkardı. O zaman sizin akıllarınız yok muydu?63.İşte bu va'd olunup durduğunuz cehennem.64.Bugün yaslanın bakalım ona inkar ettiğiniz için.65.Bugün ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayaklar şahitlik eder.66.Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecek- ler.67.Yine dilesek kendilerini oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de dönebilirlerdi.68.Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak yaratılışta onu tersine çeviri(p güçten düşürü)yoruz. Hala akıllanmayacaklar mı?69.Biz ona şiir öğretmedik, ona yakışmaz da; o sadece bir öğüt ve parlak bir Kur'an'dır.70.Diri olanı uyandırmak, nankörlere de o azap sözünün gerekmesi için.71.Şunu da görmediler mi: Biz onlar için ellerimizin yaptıklarından bir takım yumuşak hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar.72.Onları kendilerine zebun etmişiz de hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.73.Onlarda daha bir çok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hala şükretmeyecekler mi?74.Tuttular bir de Allah'tan başka bir takım ilahlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.75.Onların onlara yardıma güçleri yetmez; onlar ise onlar (tanrılar) için celbolunan askerlerdir.76.O halde onların lakırdıları seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz dışlarını da.77.İnsan görmüyor mu ki, Biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen kesildi.78.Yaratılışını unutarak Bize bir de mesel (örnek) fırlattı: "Çürümüşken o kemikleri kim diriltir?" dedi.79.De ki:"Onları ilk defa yaratan diriltir ve o yaratmanın her türlüsünü bilir."80.O ki size yeşil ağaçtan bir ateş çıkarmasını sağladı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.81.Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Yaratan O, her şeyi bilen O!82.O'nun emri, birşeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da oluverir.83.Artık tesbih edilmez mi öyle herşeyin hükümranlığı elinde bulunan yüce Allah! Hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

 

Yasin Suresi Arapça okunuşu

A 101 indirimli ürünler listesi
ŞOK 10 EKİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu
WhatsApp bugün değişti! Kimse fark etmedi bile
Acun zam yaptı! İşte O Ses Türkiye'de jürinin alacağı maaş
Daha zoru yok! Çok az kişi çözebildi
Dikkat çeken mesaj: 15 Temmuz'da...
Hulusi Akar'dan flaş Münbiç açıklaması
Kaşıkçı'nın 2 şifresi de kırılamıyor
Türkiye'de üretildi: Kaçması imkansız
İttifak görüşmesinin saati belli oldu
Türk heyet Konsolosluk'ta arama yapıyor
Başkan Erdoğan sert çıktı: Hurafeci, cahil...
Trump'tan Cemal Kaşıkçı hamlesi!
Yeni parti kuruyor! Tarih belli oldu
Kral Selman'dan 'Kaşıkçı' talimatı
Putin'in en korktuğu isim serbest!
Muhtarlara yönelik dev operasyon!
Erdoğan gördükten sonra infilak edecek
Hükümet düğmeye bastı! Ucuzlayacak
Son 1 haftada teröre ağır darbe!

Evde lunapark!

Süper babaların süper eğlenceli vakit geçiren çocukları olur

Droneların uçaklara çarptığındaki etkisi!

Ohio Üniversitesi'ndeki bilim insanları, droneların uçaklara çarptığındaki etkisini öğrenmek istediler ve çok fazla hasar bırakabileceklerini keşfettiler.

Türk mühendislerden otomotiv sektörüne 'Platooning' aşısı

Türk otomotiv mühendisleri ilk defa büyük dev firmaların yapmaya çalıştığı Platooning adı verilen özellikle tır ve kamyon gibi büyük araçların sürücüsüz şekilde konvoy gibi gidebilmesini sağlayan yüksek teknolojiyi içeren bir sistem üretti.

Ada görünümlü Pertek Kalesi göz kamaştırıyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Pertek Kalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Vatandaş satın aldığı ürünü 'cep'ten denetleyebilecek! İşte o uygulama

Ticaret Bakanı Pekcan, HKS uygulamasıyla vatandaşlarımız, satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebilecek." dedi.

Çok Okunanlar

Fetih Suresi anlamı, Arapça ve Türkçe okunuşu ile tefsiri

Fetih Suresi Müslümanlara çok büyük müjdelerle dolu olan surelerden biridir. Hz. Muhammed (sav) ve ashabına ve biz Müslümanlara zaferler müjdelemektedir. Cihada çıkan Müslümanlara da Fetih Suresi'nde uyarılar ve kolaylıklar yer alır. Özürlünün, hastanın ve âmâ için Fetih Suresinde kolaylıklar zikredilirken, özürsüz olarak cihaddan geri duranlara da azab müjdelenmektedir. Fetih Suresi gerçek iman sahipler için müjde, inanmış gibi yapanlar için korku vesilesidir.

Suudlardan ABD'ye tehdit gibi cevap

Kaşıkçı hadisesi nedeniyle Suudi Arabistan'a tepki göstermesi konusunda üzerinde yoğun baskı oluşan ABD Başkanı Trmup'ın tehdit dolu açıklamalarına Suudi Arabistan yönetiminden de aynı tonda bir cevap geldi. Riyad, ABD'nin Kaşıkçı konusunda atacağı adımlara aynı şekilde cevap verileceği bildirdi.

Yeni parti kuruyor! Tarih belli oldu

54. Hükümette Başbakanlık görevini üstlenmiş ve 28 Şubat Darbesinin hedefindeki isim olan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Muhammed Fatih Erbakan, yeni kuracağı partinin çalışmalarına hız verdi.

Türkiye karşılıksız kedi bile vermez! 

Ajan Brunson'ın iadesiyle geri adım atıldığını iddia edenlere tepki gösteren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Türkiye karşılıksız bir kedi bile vermez. Büyük devletler arasında al-ver diplomasileri olur. Türkiye'nin ne kazandığı yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır” dedi.

Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi açıklandı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi ''Diriliş Ertuğrul'' yeni sezonunun başlama tarihi gecikince dizinin hayranları tarafından yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. ''Diriliş Ertuğrul'' dizisi ile ilgili her hafta yeni haber gelişirken, İnternette aramalarda liste başı yeni bölüm fragmanı oldu. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularının cevabı bu haberde.

Bu kategorideki diğer haberler