​ T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

03 Mart 2024 00:00:00

“İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Esenler Belediyesine Ait Muhtelif Alanlara Menkul Mecralar Oluşturulması ve Bu Menkul Mecralardaki Tasarımlarına Göre İçerisine Telekomünikasyon Cihazları (GSM Baz İstasyonları, Tanıtım Cihazları vb.) Kurulabilmesi ve Bu Menkul Mecraların İşletilmesi İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c. Maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

İhale ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin

a) Adresi

:

T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 -8 ESENLER / İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

0212 444 00 73

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

 1. İhale konusu kiralama işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Esenler Belediyesine ait muhtelif alanlara Menkul mecralar oluşturulması ve bu menkul mecralardaki tasarımlarına göre içerisine telekomünikasyon cihazları (GSM baz istasyonları, tanıtım cihazları vb.) kurulabilmesi ve bu menkul mecraların işletilmesi işi. 20 Adet

b) Yapılacağı yer ve pafta ada parseli

:

İstanbul İli Esenler İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Sonradan kurulacaklar dahil, tüm mecralar için kira süresinin bitimi aynı tarih olup, sözleşme süresi bitiminde tüm mecralar tahliye edilerek idareye teslim edilecektir.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 3 (üç) yıl.

 1. İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1. KAT BAŞKAN YARDIMCISI ODASI
BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6- ESENLER / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

14.03.2024 Saat:12:00

c) Muhammen Bedel Adet/Yıllık : 40.000,00 TL ( Kırk Bin Türklirası)+ KDV

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edilecek belgeleri,
 4. Teklif mektubu.
 5. 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 72.000,00 TL (Yetmiş İki Bin Türk Lirası) kadarını vermek zorundadır.
 1. İhale konusu kiralanan yer, alt kiraya verilebilir.
 2. Katılımcıların teklif dosyalarında daha önce bizzat yüklenici-kiracı olarak yerine getirmek şartı ile en az 3 (üç) yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait baz istasyonu yeri işletmiş olduğuna dair, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan onaylı iş deneyim belgesi sunması zorunludur.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) karşılığı T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 – 8 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 4. Teklifler, ihale saatinden bir saat öncesine kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 - 8 ESENLER / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini adet/yıllık kira bedeli olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Kira sözleşmesi imzalanacaktır.
 6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi sunulması gerekmektedir.
 7. Yüklenici 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; kesin teminat olarak sözleşme bedelinin %6 sı kadarını vermek zorundadır.

Not: Verilen teklifler uygun görülmediği takdirde ihalenin iptali, idarenin takdirin de olup, idareyi hiçbir yükümlük altına sokmaz.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01993563