27-02-2013 Basın İlan: 10445

27-02-2013 Basın İlan: 10445

27 Şubat 2013 06:18:00

ADİ TASFİYE İLANI - MERSİN 4. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Müflisin Hüviyeti ve İkameti; Sadullah Ceviz Gıda San.ve Paz.A.Ş. - MERSİN

İflasın Açıldığı Tarih; 28.12.2012 günü saat 14.00

Dosya Numarası; 2012/1 İflas.

Mersin 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/670 Esas, 2012/570 Karar sayılı kararı ile iflasına karar verilen Mersin Ticaret Sicil Memurluğunun 9712 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ismi yazılı bulunan Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan; I-Müflis'den alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet,Defter,HUlasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,2-Müflis'e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,3- MUflis'in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire' si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri

bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 4- 09.04.2013 Salı günü saat

14.00'de Mersin 4. İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri

veya yetkili bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 18.02.2013

(+) Pek uzak yerlerde veya yabancı Ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.