5 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

08 Aralık 2023 00:00:00


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


5 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1399370

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

b) Adresi

:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa-FATİH/İSTANBUL FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

02124142434 - 02124142025

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

5 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2024 tarihine kadar ilgili birimin isteği doğrultusunda belirli aralıklarla , sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren , sipariş verilen ürünleri 15 (onbeş) gün içinde teslim etmek zorundadır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.12.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. kat İhale Salonu Çapa-Fatih/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler,
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı odaborsa tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

Firmanın Bayi, Ana bayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgesi

İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)' dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den Firmanın Bayi, Ana bayi ya da Tedarikçi kodunu gösterir belgesini sunmalıdır.

Ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belge

İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgesini sunmalıdır

SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı

İstekliler ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı sunmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; 35.2.1. maddesine rağmen fiyat eşitliği söz konusu ise İşin/malın özelliği göz önünde bulundurularak; a) İşletme ve bakım maliyeti b) Maliyet etkinliği c) Verimlilik d) Kalite ve teknik değer gibi unsurlar dikkate alınacaktır.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01946717