AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

10 Haziran 2023 00:00:00

İLAN


Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, katı, niteliği, bağımsız bölüm numarası, arsa payı, alanı, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı yazılı 14 (ondört) adet arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile 21/06/2023 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıda belirtilen sıra ve saatler takip edilerek satılacaktır.

S.
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN
(m²)

VASFI

İHALE SAATİ

MUHAMMEN
BEDELİ - ₺

GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI - ₺

1-

AKÇİN

286

1

511,90-

Arsa

14.00

2.815.450,00-

84.463,50-

2-

AKÇİN

286

2

511,80-

Arsa

14.10

2.559.000,00-

76.770,00-

3-

AKÇİN

286

3

511,92-

Arsa

14.20

2.559.600,00-

76.788,00-

4-

AKÇİN

286

4

511,86-

Arsa

14.30

2.559.300,00-

76.779,00-

5-

AKÇİN

286

5

511,57-

Arsa

14.40

2.557.850,00-

76.735,50-

6-

AKÇİN

286

6

511,72-

Arsa

14.50

2.558.600,00-

76.758,00-

7-

AKÇİN

286

7

511,62-

Arsa

15.00

3.069.720,00-

92.091,60-

8-

AKÇİN

286

8

511,18-

Arsa

15.10

3.067.080,00-

92.012,40-

9-

AKÇİN

286

9

522,74-

Arsa

15.20

2.613.700,00-

78.411,00-

10-

AKÇİN

286

10

517,96-

Arsa

15.30

2.589.800,00-

77.694,00-

11-

AKÇİN

286

11

513,75-

Arsa

15.40

2.568.750,00-

77.062,50-

12-

AKÇİN

286

12

509,71-

Arsa

15.50

2.548.550,00-

76.456,50-

13-

AKÇİN

286

13

505,45-

Arsa

16.00

2.527.250,00-

75.817,50-

14-

AKÇİN

286

14

501,61-

Arsa

16.10

2.758.855,00-

82.765,65-

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 21/06/2023 saat:10.00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Satışa çıkan gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı
imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı
imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  • Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01837556