​Ankara Batı 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

23 May 2024 00:00:00

ESAS NO : 2023/546 Esas

KARAR NO : 2024/262
Davacı VEHBİ CEYLAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının verilen karar gereğince;
Davalı Asmaa Gourmat'ın UYAP sistemindeki yurt içi adreslerine çıkarılan tebligatların iade döndüğü, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-DAVANIN KABULÜ ile; Ankara ili, Gölbaşı/Ankara ilçesi, Emirler mahallesi/köyü, Cilt no:36, Hane no:43, BSN:82’de nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Necibe oğlu, 01/07/1976 Bala doğumlu, 14449095770 T.C. Kimlik nolu davacı VEHBİ CEYLAN ile Fas Krallığı Uyruklu Elmakı Allal ve Lakbira Ahmed kızı, 07/08/2001 doğumlu EE683951 Fas Krallığı kimlik numaralı ASMAA GOURMAT'ın TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, davalı Asmaa Gourtmat adına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02035449