ANTALYA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

09 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO : 2021/598

KARAR NO : 2023/228
Mahkememizin 06/04/2023 tarih ve 2021/598 Esas, 2023/228 Karar sayılı kararı ile sanık Mehmet KAPTU hakkında Kasten Yaralama suçundan TCK.nun 86/1, 87/3, 86/3-e, 29/1, 62/1, 53/1-2, 58/6-7 ve 5275 Sayılı Yasanın 108/3 md. Uyarınca 9 Ay 10 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, adli emanetin 2021/5596 sırasında kayıtlı bir adet sopanın TCK.nun 54/1 md. Uyarınca müsaderesine, Adli Emanetin 2022/6920 sırasında kayıtlı bıçağın sahibine iadesine, 415,90 TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup,tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemeyen müşteki Tekin TEKE (TC. Kimlik No : 18107583654) Muhittin ve Melek oğlu. 09/04/1946 Gürün d.lu. Tokat, Zile, Alacamescitbala nüf.kayıtlı) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup,
7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafı kabil olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 23/05/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01842962