AYDIN/YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

21 Haziran 2024 00:00:00

İLAN

1-

Belediyemize ait, gerekli bilgileri aşağıdaki tablodaki yerler; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık teklif usulüyle Satış ve Kira ihaleleri yapılacaktır.

2-

Taşınmazlara ait gerekli bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Mahallesi

Vasfı

Ada

Parsel

ihale Süresi

İhale
Saati

Ödeme Şekli

İhale Bedeli

Aylık Kira Bedeli

İhale Geçici Teminatı TL

1

Yeni

Restoran

322

4

220,00

10 Yıl

14:30

3 aylık Peşin

9.000

8.978,28

2

Yeni

Dükkan

303

9

542,78

10 Yıl

14:45

Aylık Peşin

50.000

51.814,53

3

Hükümet

İlçe parkı

117

5-6-7-8

3.281,38

7 Yıl

15:00

3 aylık Peşin

15.000

6.783,07

4

Karaçakal

Tarla

101

95

10.271,28

Satış

15:15

Peşin

2.000.000

60.000,00

5

Hacıköseler

Tarla

148

42

194.928,41

Satış

15:30

Peşin

14.000.000

420.000,00

6

Hacıköseler

Tarla

148

47

44.024,24

Satış

15:45

Peşin

3.500.000

105.000,00

7

Karacaören

Tarla

331

38

130.406,72

Satış

16:00

Peşin

13.000.000

390.000,00

3-

Taşınmazların İhaleleri 03.07.2024 tarihinde, yukarıda belirtilen saatlerde Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.

4-

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin son başvuru saati, ihale günü saat 12.00 ye kadardır. Saat 12.00 den sonra verilen evraklar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5-

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A- Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, - 2-İkametgâh belgesi,

3-Noter tasdikli imza beyannamesi, 4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5-Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı. 6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir)

B- Tüzel kişi olması halinde;

1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge

2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3. Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4. Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6. Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8. Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

6-

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse vasıtalı olarak ihaleye giremezler.

7-

Taşınmazların ihalelerine ait gerekli bilgiler ve şartlar ihale şartnamelerinde yazılı olup; şahsen Belediyeden ücretsiz olarak görülebilir.

8-

Posta yoluyla yapılan hiçbir başvuru veya teklif kabul edilmeyecektir.

9-

Belediye ihale günü ihale saatine kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02048275