Beyyine suresini okumanın faydaları

Beyyine suresini okumanın faydaları
14 Eylül 2020 11:22:30

Beyyine suresinde Hz. Muhammed aleyhisselamın peygamberliği karşısında Ehl-i kitap ve müşriklerin inkarcı tutumları anlatılmaktadır. Medine döneminde nazil olan Beyyine suresi 8 ayeti kerimedir.Beyyine, apaçık delil demektir. Peki Beyyine suresini okumanın faydaları nelerdir? Beyyine suresinin faziletleri nelerdir? İşte Beyyine suresini okumanın faziletleri...

Beyyine suresinde Hz. Muhammed aleyhisselamın peygamberliği karşısında Ehl-i kitap ve müşriklerin inkarcı tutumları anlatılmaktadır. Medine döneminde nazil olan Beyyine suresi 8 ayeti kerimedir.Beyyine, apaçık delil demektir. Peki Beyyine suresini okumanın faydaları nelerdir? Beyyine suresinin faziletleri nelerdir? İşte Beyyine suresini okumanın faziletleri...

BEYYİNE SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Bir sureyi veye ayetleri okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Bu manevi armağanlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri, hadisi şerifler ile ifade edilmiştir. Her surenin bir çok özelliği vardır. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla beraber herbirinin ayrı ayrı özellikleri vardır.

Kur’ân-ı kerîmin doksan sekizinci sûresi. İniş sırasına göre yüzüncü sûredir. Talâk sûresinden sonra, Haşr sûresinden önce  inmiştir. Beyyine sûresi Medîne’de nâzil olmuştur (inmiştir). Sekiz âyettir. Birinci âyet-i kerîmede açık delîl mânâsına olan el-Beyyine kelimesi sûreye ad olmuştur. Bahsedilen beyyine, Peygamber efendimizdir. Sûrede; inanmayanların îmân etmeleri için istedikl eri en açık delil olan Peygamber efendimiz gözleri önünde olduğu hâlde, yine inançsızlıklarında devâm ettikleri bildirilmektedir.

Sûrede Hz. Muhammed aleyhisselâmın peygamberliği karşısında Ehl-i kitap ve müşriklerin inkârcı tutumları eleştirilmekte; özellikle Ehl-i kitabın, bu tutumlarıyla kendi dinlerinin özüne de aykırı davrandıkları, çünkü İslâm’ın iman ve ibadete dair temel buyruklarıyla peygamberlik inancının o dinlerin asıllarında da bulunduğu bildirilmektedir. Sûre kötülerle iyilerin âhiretteki durumlarını özetleyen açıklamalarla son bulmaktadır.

Kim, “Lem yekünillezîne Keferû” (Beyyine) sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın (iyiliğin) kaynağı ile berâber olur. (Hadîs-i şerîf-Envâr-ut-Tenzîl ve Esrâr-üt-Te’vîl)

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Kim Beyyine sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın, iyiliğin kaynağı ile beraber olur.”

“Allahü Teâlâ, Beyyine sûresini okuyan kişinin kırâa-tini dinler ve şöyle buyurur: Müjde olsun kulum! İzzetime yemin olsun ki, gerek dünya ve gerek âhiret hâllerinden hiç birinde seni mahrum bırakmayacağım ve seni cennete yerleştireceğim tâ ki hoşnut oluncaya kadar.”

“Beyyine sûresini münâfıklar okumaz ve kalbinde Al-lahü Teâlâ’nın varlığında şüphesi olan da okuyamaz. Allahtı Teâlâya yemîn ederim ki, yer ve gök yaratıldğından beri melekler bu sûreyi okuyarlar. Kim bu sûreyi okursa, Allahü Teâlâ onun dînini ve dünyasını muhâfaza eder ve onun için istiğfar edecek melekler gönderir.”

Enes bin Mâlik şöyle anlatır: “Peygamber efendimiz, Übey bin Ka’b’a buyurdu ki: “Allahü Teâlâ, Beyyine Sûresini sana okumamı emretti.” Übey; “Ey Allah’ın resûlü!.. Allahü Teâlâ benim adımı da andı mı?” dedi. Peygamber e-fendimiz; “Evet” buyurdu. Bunun üzerine Übey bin Ka’b ağlamaya başladı. (Kur’ârı-ı Kerîm’de 598. sayfadadır.)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Beyyine suresini okursa (ve gereğini yerine getirirse), Kıyamet günü en hayırlılarla beraber olur.”(1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mevla Teala, bu sureyi okuyanı işitir ve şöyle buyurur: -‘Kuluma müjde verin. İzzetime and olsun ki sen hoşnut oluncaya kadar cenette sana bir mekan verip, seni oraya yerleştireceğim’. “(2)

Bu sure hakkında Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Eğer insanlar bu surenin içindekini(n faziletini) bilmiş olsalardı, ailesini ve malını terk ederlerdi de onun içindeki ilahi sırları öğrenirlerdi” buyurmuşlardır.Huzaa kabilesinden birisi dedi ki:

-“Onu okuyana ne kadar ecir verilir, Ey Allah’ın Resulü!” Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:

-“Bu sureyi münafıklar okuyamaz ve kalbinde Allah’ın birliği hakkında şüphesi olan kul da hiç okuyamaz. Allah’a yemin ederim ki, muhakkak bu sureyi mukarreb olan melekler, yer ve gökler yaratıldığından beri bir an ondan gafil olmadan okuyorlar. Hangi kul bu sureyi okursa, Allah’u Teala onun dinini, dünyasını muhafaza edecek ve onun için istiğfar getirecek melekler gönderir.”

Rivayet Edildi ki:

Bu sureyi vird edinrek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.

Düşman şerrinden korunmak için okunur.

Her gün okuyan, dinini ve dünyasını muhafaza etmiş olur.

Sarılık için her gün 3 kere okunup dua edilir.