​ÇANKIRI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

25 May 2024 00:00:00

DOSYA NO

: 2021/1035 Esas

KARAR NO

: 2023/856

KARAR TARİHİ

: 31/10/2023

SANIK

: UMRAN ZAFIRHAN, Akhtar Mohammad ve Ferişte oğlu, 01/01/1994 KABUL/AFGANİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:99939498088

SUÇ

: Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama

SUÇ TARİHİ

: 12/09/2021

Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılanaçık yargılaması sonunda;
HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
A-1)Sanık Ümran Zafirhan'ın mağdur Hasina Mohammadi'ye karşı; 12/09/2021 günlü kasten yaralama fiilini, 37. Hafta gebelik durumundaki mağdura karşı işlemesi sebebiyle suçunun işleniş biçimi ve kastının yoğunluğu gözetilerek teşdiden ve özgürlüğü bağlayıcı cezadan yana tercihle TCK 86/2 maddesi gereğince sanığın 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2)Sanığın fiilini silahtan sayılan eşarp ve bıçak ile işlediği anlaşıldığından cezasından TCK'nın 86/3-e maddesi gereğince yarı oranında arttırım yapılarak sanığın 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3)Sanık hakkında verilecek cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek TCK 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın bu suç nedeniyle neticeten7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4)Başkaca arttırıma ve indirime takdiren yer olmadığına,
5)Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması ve yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu bir kanaat oluşması nedeniyle sanık hakkındaki HÜKMÜN CMK 231/5 MADDESİ GEREĞİNCE AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
6)Sanığın CMK'un 231/8 maddesi gereğince koşulsuz olarak 5 SENE SÜREYLE DENETİME TABİ TUTULMASINA.
7)Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak kamu davasının düşmesine karar verileceği, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde sanık hakkında açıklanması geribırakılan hükmün mahkememizce açıklanacağı hususunun sanığa ihtarına, (ihtar edilemedi.)
B-1)Sanık Ümran Zafirhan'ın mağdur Hasina Mohammadi'ye karşı 13/09/2023 günlü kasten yaralama fiilini, mağdura karşı işlemesi sebebiyle suçunun işleniş biçimi ve kastının yoğunluğu gözetilerek teşdiden ve özgürlüğü bağlayıcı cezadan yana tercihle TCK 86/2 maddesi gereğince sanığın 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2)Sanığın fiilini silahtan sayılan eşarp ve bıçak ile işlediği anlaşıldığından cezasından TCK'nın 86/3-e maddesi gereğince yarı oranında arttırım yapılarak sanığın 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3)Sanık hakkında verilecek cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkilerilehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek TCK 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın bu suç nedeniyle neticeten7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4)Başkaca arttırıma ve indirime takdiren yer olmadığına,
5)Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması ve yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu bir kanaat oluşması nedeniyle sanık hakkındaki HÜKMÜN CMK 231/5 MADDESİ GEREĞİNCE AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
6)Sanığın CMK'un 231/8 maddesi gereğince koşulsuz olarak 5 SENE SÜREYLE DENETİME TABİ TUTULMASINA.
7)Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak kamu davasının düşmesine karar verileceği, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde sanık hakkında açıklanması geri bırakılan hükmün mahkememizce açıklanacağı hususunun sanığa ihtarına, (ihtar edilemedi.)
C)Sanık Ümran Zafirhan'ın mağdur Hasina Mohammadi'ye karşı, her ne kadar TCK 106/1-1.cümlesi'nde düzenlenen basit tehdit suçunu işlediği iddia edilse de; isnat edilen eylemin sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 Sayılı CMK.nın 223/2-e maddesi gereğince atılı suçtan sanığın BERAATİNE,
D)Sanık Ümran Zafirhan'ın mağdur Hasina Mohammadi'ye karşı, her ne kadar TCK 125/1 fıkrasında düzenlenen hakaret suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de; mağdurun yargılama aşamasında sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği, atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasının TCK'nın 73/4 ve CMK'nın 223/8 maddeleri uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE,
Yargılama aşamasında sarf edilen 2 tebligat gideri 52,00 TL ve posta gideri 40,50 TL olmak üzere toplam 92,50 TL'nin sanıktan alınarak hazineye irad kaydına,
İlişkin, Cumhuriyet Savcısının katılımı ile, tarafların yokluklarında, CMK 273. Maddesi gereğince yüze karşı verilen kararın tefhiminden ve yoklukta verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize yapılacak yazılı beyan ile veya zabıt katibi tarafından hakim onayına sunulacak sözlü beyan ile HAGB kararı yönünden Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna ve Düşme ve Beraat kararı yönünden Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu açıklanarak, verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.31/10/2023
-Gerekçeli kararın tüm aramalara rağmen bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden,
-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin GENEL, YEREL, İNTERNET HABER SİTESİNDE VEYARESMİ GAZETEDE (HERHANGİ BİRİNDE) İLANEN TEBLİĞİNE,
-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde resmen tebligat yapılmış sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02037265