EĞİTİM HİZMETİ ALINACAKTIR

18 May 2024 00:00:00


KADIKÖY BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01/06/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASINDA ÇOCUK YUVALARI İÇİN KISMİ ZAMANLI EĞİTİM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/647442
1-İdarenin
a) Adı : KADIKÖY BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD.KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HASANPAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL 34722 Hasanpaşa KADIKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2165425000 / 1483 - 2164143893
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :01/06/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASINDA ÇOCUK YUVALARI İÇİN KISMİ ZAMANLI EĞİTİM HİZMETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:İNGİLİZCE DERSİ 600 SAAT MÜZİK DERSİ 660 SAAT DRAMA DERSİ 400 SAAT SATRANÇ DERSİ 900 SAAT SERAMİK DERSİ 600 SAAT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:KADIKÖY BELEDİYESİ ÇOCUK YUVALARI
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.06.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.06.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :27.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İhale Komisyon Toplantı Odası (F.Kerim Gökay Cad.Kadıköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası 4. Kat A Blok 34722 Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL )
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02034099