Advertisement Advertisement
Emlak Katılım

El Melik ne demek? El Melik Esmaül Hüsnasının anlamı, fazileti ve sırları..

El Melik ne demek? El Melik Esmaül Hüsnasının anlamı, fazileti ve sırları..

El Melik ne demek? El Melik isminin anlamı nedir? El Melik ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Melik isminin anlamı, fazileti ve sırları...

20 Ocak 2021 13:24:42

El Melik ne demek? El Melik isminin anlamı nedir? El Melik ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Melik isminin anlamı, fazileti ve sırları...

El Melik ne demek? El Melik isminin anlamı nedir? El Melik ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Melik isminin anlamı, fazileti ve sırları...

El-Melik İsminin Anlamı

el-Melik - الْمَلِكُ (Tek Mülkün sahibi) Mülkün ve varlığın sahibi O'dur.

Melik - ملك : Egemenliğin mutlak sahibi; görünen ve görünmeyen âlemlerin asıl ve yegane mâliki.

El-Melik : Bütün kainatın sahibi yaratıcıdır. Saltanatı devamlı süren O'dur.

El-Melik : Kâinattaki bütün âlemlerin tek sahibi ve hükümdarı O'dur.

El-Melik : Görünen ve görünmeyen bütün alemlerin yegane sahibi ve yöneticisi O'dur.

El-Melik : Bütün kainat aleminin tek sahibi ve mutlak hükümdarı, maliki O'dur.

El-Melik Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 90

Zikir Saati : Çarşamba

Zikir Günü : Utarit

Sabah gündoğduğu vakitte, İkindi namazı sonrasında; Bu ism-i şerifi zikir saatlerinde ve diğer vakitlerde zikri çekilirken bu esmayı şu şekilde 'El-Melik' ya da 'Ya Melik' diyerek zikredilerek okunur. Okunduktan sonra eller semaya açılarak Allah'a dua edilir.

El-Melik ismi çekildikten sonra okunması tavsiye edilen;

el-Melik esması duası;

"Allah'ım Nimetinin yok olmasından, sağlık ve âfiyetin bozulmasından, ansızın belaya uğramaktan ve her türlü gazabından Sana sığınırım."

(Ebû Dâvûd, Salât, 367)

El-Melik İsminin Fazileti Havas ve Esrarı

Maddî ve manevî güçlü olmak isteyenler bu ism-i şerifi 'El-Melik' diyerek günlük 90 defa zikredilmeye devam edilir.

Günlük 5 vakit namazınlarin sonunda 'Ya Melik' diyerek 90 defa bu ism-i şerifi okursa rızkında artış olur ve bütün kötülüklerden de korunmuş olur.

Herkes tarafından söz sahibi olmak isteyenler 'El-Melik' ism-i şerifi 90 defa çekmeye devam edilir.

Günlük 90 defa ruh ve sinir hastaları bu ismi şerifi 'Ya Melik Ya Kuddûs' diyerek okurlarsa tez vakitte şifaya kavuşurlar.

Güneş doğmazdan evvel bu esmayı 90 defa 'Ya Melik' diyerek zikredip ardından da Âl-i imran suresinin 26-27 ayet-i kerimelerini okursa sözü geçen, mal mülk sahibi olur.

Günlük 40 gün boyunca 'Ya Melik' ism-i şerifini 10201 defa okuyana Allah her türlü yardım ve iyiliklere ulaşır. Sıkıntılarından kurtuluşa erer.

Bu ism-i şerifi günlük sabah namazının hemen akebinde bu esma-i zikri 120 defa 'El-Melik Ya Melik' diyerek zikredelerse fakirlikten kurtuluşa kavuşurlar.

Bir müslüman kul, hasta olan bir kişiyi ziyarete gittiği vakitte şifa niyetiyle hastaya; 112 defa "Allahümme ente'l melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illa ente ya Allah ve Selâmu ya Kâfi" sonra da 3  defa "Ya Şifae'k Kulûb" deyip okursa o hastanın iyileşip şifaya kavuşmasına sebep vesile olur.

Günlük bu ism-i şerifi 'Ya Melik' diye öğle namazı sonrasında 100 defa okursa kalbi temizlenir. İmsak vaktinde 100 defa okursa o kişiden bela, musibet, gam ve keder ondan uzaklaşır.

Bir kimse 12 gün boyunca tam teslim bir kalb ve huşu ile 'Ya Melik' diyerek 25 defa okuduğunda, salih amellerle takva sahibi, makam ve mevkide yüksek mertebelere ulaşır. İş ve güçleri kolaylaşır. Maddi manevi olarak yaşamı boyunca başarılara doğru yükselir.

Güneş doğduğu vakitte bu ism-i şerifi 121 defa 'Ya Melik' diyerek zikredip okursa o kimseye Allah lütfu keremiyle ona zenginlik verir. Mülkün kapıları ona açılır.

Bu esma-ı zikri günlük 'Ya Melik' diyerek 99 defa zikrederlerse Allah o kuluna ilim ve marifet sahibi bir kimse olmasını sağlar.

Bu zikri günlük 90 defa "Ya Melik' diyerek okumaya devam edenler manevî alemde birçok sırlara vakıf olur.

El-Melik: Mülkün ve varlığın sahibi olan, egemenliğin mutlak sahibi, görünen ve görünmeyen âlemlerin asıl ve yegane mâliki, bütün kainatın sahibi yaratıcısı,  Saltanatı devamlı süren, kâinattaki bütün âlemlerin tek sahibi ve hükümdarı, görünen ve görünmeyen bütün alemlerin yegane sahibi ve yöneticisi ve mâliki demektir.

Fatiha Suresi 4. ayet meal tefsiri

Maliki yevmiddin : Ödül ve ceza gününün tek hâkimidir.

Mâlik : "Malın mülkün sahibi" demektir.

Melik : Mülkün tek sahibi, hükümdarı, sultanı, saltanatı devamlı olan anlamına gelir.

"Ödül ve ceza ( din) gününün hâkimi" diye çevirdiğimiz tamlamada geçen mâlik "malın mülkün sahibi" demektir. Kıraat âlimlerince " hükümdar, iktidar, sahibi" anlamında "melik" şeklinde de okunmuştur. İnsanlar için kullanıldığında mâlik ve melik arasında güç, yetki ve tasarruf hakkı bakımından önemli farklar vardır. Mal ve mülkün sahibi (mâlik) kişinin başkalarına hükmü geçmez, başkalarına hükmü geçen hükümdar (melik)  ise her malın ve mülkün sahibi değildir. Allah Teâla hakkında mâlik ve melik sıfatları kullanıldığı zaman mâna çerçevesinde bir eksiklik olamaz; çünkü O hem âlemlerin sahibidir hemde herkese ve her şeye hükmü geçer; O'nun iktidarı üstünde bir iktidar tasavvur bile edilemez.

Melik O'nun zâtına, mâlik ise fiiline ait sıfatlardır. "Ödül ve ceza (din)  günü"nün ahiretteki hesaba çekme ve hüküm verme günü olduğu, bunu açıklayan başka ayetlerden anlaşılmaktadır.

Meselâ, İnfitar 17-19 ayetlerinde Rabbimiz şöyle zikrediyor:

"Ceza günü nedir bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır."

İnfitar, 17-19

Allah Teâla bütün zamanlarda ve zaman kavramına bağlı olmaksızın mutlak hâkim, sahip, melik ve mâliktir. Ancak Allah Teâla dünya hayatında, imtihan için kullarına da sahiplik ve iktidar vermiş; imanı olduğu halde gaflet içinde bulunan kimseler  -zaman zaman da olsa -Allah'ın sahipliği ve iktidarın bilincinde olmaya özen göstermemişler; imanı olmayanlar ise bunun şuurundan tamamen yoksun kalıp inkâr etmişlerdir. Âhiret âleminde kulun, bu görünürdeki ve geçici iktidarı da ortadan kalkacağı için Allah'ın melik ve mâlik sıfatı bütün azametiyle ortaya çıkacak, belli olacaktır. Bunun için âhirette, O gerçekte ve görünürde "melik ve mâlik"tir.

Nitekim Yunus Emre bir şiirinin dizilerini şöyle dile getirmiştir.

Mal sahibi, mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi?

Mal da yalan, mülk de yalan,

Var biraz da sende oyalan!..

Bu dünyadaki mal, mülk, hükümranlık, şan, şöhret, sultanlık, padisahlik, yöneticilik, makam ve mevkiler sadece bu kainat aleminde kullar için geçerlidir. Bu dünya ve ahirette aleminin, tek sahibi hükümranı Melik olan Allah'tır...

Her daim Bâki olan ebedi kalacak olan da Melik O'dur.

Ya Bâki Entel Baki : Varlığının sonu olmayan O'dur.

Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

Nas Sûresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor:

De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hakimine, insanların mâbuduna sığınırım!"

Bu Kur'an ayetini okuyarak dua ederek âlemlerin Rabbine, mâlik'ine,

melik'ine sığınırız.

Allah Teâla insanları yaratıp maddî ve manevî nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zatını rab ismiyle anmıştır.

Râgıb el-İsfhânî, "mâlik ve hâkim"  2. ayetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: Melik, emîr ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir. Bu kelime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; meselâ;"insanların meliki" denir, "eşyanın meliki" denmez. Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk ve yaşamlarıyla onların yöneticisi, mâlik ve hâkimi de Allah'tan başkası değildir. "Mabud" ise sadece kendisi ibadete layık olan Allah'tır. Allah bütün mahlukatın Allah'ıdır.

Dünyayı Allah azze ve celle 6 günde yaratıp, ona güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, hayvanlar,  insanlar, binbir renkte ve çeşitte bitkilerle donatarak yeryüzününde tek hâkimi, sahibi ve hükümdarı Melik olan Allah'tır.

Melik İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Melik ismi yüce Rabbimiz şu ayetlerde şöyle zikretmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"O öyle Allah'dır ki O'ndan başka ilâh yoktur! (O,) Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden) dir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan) dır, Selâm ( her kusurdan ve âfetten sâlim olan) dır, Mü'min ( çokça emniyet veren)dir, Müheymin ( her zaman gözetip koruyan) dır, Azîz ( kudreti dâimâ üstün gelen) dir, Cebbâr ( dilediğini yaptıran) dır, Mütekebbir ( büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan) dır. Allah, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir."

Haşr-23

De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini azîz edersin, dilediğini zelil edersin! Hayr yalnız Senin elindedir, muhakkak ki Sen her şeye kadîrsin."

Âl-i İmran-26

"Hakk Melik olan Allah çok yücedir, Ondan başka ilah yoktur; Kerim olan Arş'ın Rabbidir."

Mü'minûn - 116

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. Her şeye gücü yeten O'dur."

Tegâbun-1

"Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter."

Mülk-1

Melik İsmi Duası

Ey varlığın tek hükümdarı olan

MELİK!

Dünya Senin, kâinat Senin.

Gökler Senin, yer Senin.

Gizli-aşikâr bütün âlemler Senin.

Mülk Senin, memlûk Senin.

Geçici dünya mülküne meylettirme bizi!

Sana köle olmak şerefiyle

bahtiyar kıl kalbimizi!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...