EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

09 Haziran 2023 00:00:00

İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 3 adet dükkanın inşaattan 2886 sayılı DİK. nun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No

Mahalle

Kat No

İş Yeri No

Cinsi

Alan m²

Muhammen m² Bedeli KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli-TL

1

İncili

Zemin

1

Ticari

341 m

38.000,00

388.740,00

10:30

100 TL

2

İncili

Zemin

2

Ticari

159 m

50.000,00

238.500,00

10:35

100 TL

3

İncili

Zemin

3

Ticari

159 m

63.000,00

300.510,00

10:40

100 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 4 adet ofis inşaattan 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No

Mahalle

Kat No

İş Yeri No

Cinsi

Alan m²

Muhammen m² Bedeli KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli-TL

4

İncili

1.

7

Ticari

79 m

14.000,00

33.180,00

10:45

100 TL

5

İncili

1.

13

Ticari

66,5 m

14.000,00

27.930,00

10:50

100 TL

6

İncili

1.

14

Ticari

81,5 m

14.000,00

34.230,00

10:55

100 TL

7

İncili

2.

15

Ticari

79 m

14.000,00

33.180,00

11:00

100 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Adaçal Mahallesinde bulunan 1 adet, ve Eskikacerli Mahallesinde bulunan 1 adet Çilli Mah.2 adet Yeni Mah.2 adet İncili Mah 4 adet Aziziye Mah.2 adet aşağıda listelenen arsaların 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alan m²

Muhammen m² Bedeli KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli

8

Aziziye

1501

4

644,11

5000

96616,5

11:05

100 TL

9

Aziziye

1525

10

335,36

2000

20121,6

11:10

100TL

10

Çilli

1338

19

357,56

1250

13408,5

11:15

100TL

11

Çilli

1338

18

397,28

1250

14898

11:20

100TL

12

Yeni

696

9

423,81

3000

38142,9

11:25

100TL

13

Yeni

696

11

174,97

3000

15747,3

11:30

100TL

14

İncili

1596

82

337,43

500

5061,45

11:35

100TL

15

İncili

1596

83

447,47

500

6712,05

11:40

100 TL

16

İncili

1596

84

319,5

500

4792,5

11:45

100TL

17

İncili

1596

85

393,26

500

5898,9

11:50

100TL

18

Adaçal

1611

12

358,78

1500

16145,1

11:55

100TL

19

Eskikacerli

1568

238

435,05

500

6525,75

12:00

100TL

Satış İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 23/06/2023 tarihinde saat 10:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 23/06/2023 tarihi saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)
7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)
9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01843805