ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

01 Mart 2024 00:00:00

İ L A N

İHALENİN KONUSU: Aşağıda tapu bilgileri ve niteliği belirtilen Esenler Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından 14/03/2024 günü saat 11.00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince, Açık teklif usulü ile yapılacak ihaleyle satılacaktır.

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

HAVALANI

634

3

136 m²

B4 Konut

₺5,870,000.00

₺176,100.00

2

HAVALANI

634

4

136 m²

B4 Konut

₺5,870,000.00

₺176,100.00


İhale Esenler Belediye Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince, Açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhale Komisyonu Belediye Encümeni’dir.
Şartname, idarenin adresinde görülebilir ve her bir taşınmaz için 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) karşılığı Esenler Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6- 8 Esenler/İstanbul adresinden satın alınabilir.
İhale yeri: Esenler Belediye Başkanlığı 1. Kat Belediye Başkan Yardımcısı Odası.

İhaleye katılabilmek için;

a) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya süresiz Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında, şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.
c) Gerçek Kişiler için, T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
d) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
f) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
h) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu.
ı)İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir girişimci yukarıda (Tüzel veya Gerçek kişi) belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır.
Tebligata elverişli adrese sahip olmak, 2886 sayılı ihale kanunu ve ilgili yönetmelik’te belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanunun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü saat 10:00’ a kadar Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01993572