GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

10 Haziran 2023 00:00:00

1-İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, tapunun Şehitkâmil İlçesi, Küllü Mahallesinde kayıtlı, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın toplam muhammen bedel üzerinden satışı işidir.

Sıra No

Ada

Parsel

Tapu Alan(m²)

İmar Durumu

Toplam Alan(m²)

M² Rayiç Bedeli

Toplam Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

7854

1

192.566,21

Küçük Sanayi Alanı (Küçük Sanayi Sitesi
E:1.00 Yençok:12.50 Plastik Ayakkabıcılar Sitesi)

226.101,13

850,00 TL

192.185.960,50TL

5.765.579,00 TL

7866

1

33.534,922-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edeceklerdir. İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.
4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 iban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerin ihalesi 21.06.2023 Çarşamba günü saat 15:30 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edecek İstekliler, 6.maddede belirtilen belgeleri 16.06.2023 Cuma günü saat 16:00’a kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhale teklif zarfı ise en geç 21.06.2023 Çarşamba günü saat 12:00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında verilecek veya taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
-Katılımcının üyelerinin ayakkabı/terlik gibi ürünleri üreten imalatçı olduğuna dair belgeyi sunabilecek Kooperatifler ihaleye katılım sağlayabilir.
- Satış işlemine konu olan taşınmazların tapu alanlarının toplamı 226.101,13 m² olması göz önüne alınarak, en az 200 (ikiyüz) üyesi olan Kooperatifler müracaat edebilecektir.
- Üye sayısı en az 200 (ikiyüz) olan kooperatiflerin, en az 150 (yüzelli) üyesinin halihazırda Nizip Caddesinde ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerinde BÜSEM bölgesine taşınabilmesi amacıyla “Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Yaprak ve Çakmak Mahalleleri sınırları içerisinde” faaliyet gösteren ayakkabı/terlik vb. imalatçısı olması, üyelerin bu sektörde olduklarına dair Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf Odası’ndan herhangi bir Odaya kayıtlı olduğuna dair belge (İhale ilan tarihinden önce veya sonra alınmış) ile vergi levha fotokopileri veya “Yaprak ve Çakmak Mahalleleri” sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğine dair adres tespitine ilişkin elektrik, su veya doğalgaz fatura gibi adres belirleyici belge sunacaktır. Bu belgeler (ihale öncesi incelenmek üzere) 16.06.2023 Cuma günü saat 16:00’a kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
- İhaleye katılacak kooperatifin, beyan ettiği üyelerinin (gerçek veya tüzel kişilerin) daha öncede aynı amaçla kullanılmak üzere satılan Belediyemiz taşınmazları için sunulan üye listesinde adlarının bulunmaması gerekmektedir.
7. İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

  • A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

  • B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
f) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
i) Söz konusu taşınmazın, imar planında Küçük Sanayi Alanı (Plastik Ayakkabıcılar Sitesi) alanında kalması sebebiyle, İhaleye katılacak isteklilerin, Gaziantep il sınırları içerisinde kuruluş amacının ayakkabı/terlik gibi ürünleri üreten imalatçı olduğuna dair üyelerden oluşan Kooperatifi olduğuna dair gösterir belge.

  • C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01843720