GEÇİCİ BAKIMEVİNDE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILACAK VETERİNER İLACI, SARF MALZEME, KURU MAMA VE KONSERVE MAMA

01 Aralık 2023 00:00:00

AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ BAKIMEVİNDE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILACAK VETERİNER İLACI, SARF MALZEME, KURU MAMA VE KONSERVE MAMA mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2023/1358710

1.İdarenin
a. Adı: AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b. Adresi: Gümüşpala Mahallesi Karayolları Mevkii Avcılar Belediyesi Şantiyesi AVCILAR/İSTANBUL
c. Telefon ve faks numarası: 4446989

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale konusu mal alımın
a)Adı: Geçici Bakımevinde Hayvan Sağlığında Kullanılacak Veteriner İlacı, Sarf Malzeme, Kuru Mama ve Konserve Mama
b)Niteliği, türü ve miktarı: 1 İnci Kısım: 21 Kalem Veteriner İlacı, 2 İnci Kısım: 40 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme, 3 Üncü Kısım: 26.750 Kg Kuru Mama 2000 Adet Konserve Mama Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Gümüşpala Mahallesi E-5 Kuzey Yanyol Üzerinde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslimat yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi: Tüm mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde teslime hazır hale getirilecek ancak idare ilaç ve malzemeleri gerek hepsini bir kalemde gerekse ihtiyaç duyduğu kadarını peyderpey alabilecektir. Tüm mallar 30.09.2024 tarihinde teslim alınmış olacaktır.
d)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.
3.İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 29.12.2023 - 10:00

b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Yeterlilik belgesinde beyan edilecek olan bilgi ve belgeler için belgenin teyidi kapsamında yeterli derecede açıklayıcı bilgilere yer verilecek (tarihi, sayı numarası, alınan kurum yada kuruluş gibi) ve bu belgelerin istekli sıfatı kazanılabilmesi için son başvuru veya ihale tarihinde önce edinilmiş olunması gerekmektedir.
1 İNCİ KISIMA ÖZEL:
Bu kısıma teklif verecek katılımcı, 24.12.2011 tarihli 28152 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre veteriner ecza deposu ruhsatına sahip olmalıdır. Ruhsatının asıl veya noter tasdikli bir örneğini ihale komisyonuna sunacaktır.
3 ÜNCÜ KISIMA ÖZEL
1-Üretici firmanın gıda tarım ve hayvancılık bakanlığından yem işletme onay belgesi olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır. Ayrıca mamalar ithal ise ithal izin belgeleri ürün tesliminde ibraz edilecektir.
2-İstekliler ürün analizlerini kimyasal, mikrobiyolojik ve toksikolojik değerleri kapsayacak şekilde tarım ve orman bakanlığı’na bağlı laboratuvarda yaptıracak ve ilgili raporu ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01941448