​HASTANEMİZ İHTİYACI EX ÇARŞAFI VE HASTA ALT BEZİ SERME ALIMI

22 May 2024 00:00:00

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Hastanemiz İhtiyacı Ex Çarşafı ve Hasta Alt Bezi Serme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/659490

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

HALASKARGAZI CADDESI ETFAL SOKAK NO: 10 34360 - ŞİŞLİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

21237355279 - 2123735000

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Hastanemiz İhtiyacı Ex Çarşafı ve Hasta Alt Bezi Serme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SBÜ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yerleşkeleri Ayniyat Tüketim Depoları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici hastanemiz tüketim deposunun sipariş faksından sonra istenen miktar ve kalemdeki malzemeleri eksiksiz olarak 5 (beş) iş günü içinde teslim etmek zorundadır. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş faksı ile talep edilmemiş kalemlerin alımı söz konusu değildir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici teslim ettiği tüketim malzemelerini ( ambalaj ve üründe ) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirmek taahhüdü verecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanmış sayılır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SBÜ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi-Satınalma Birimi (Başhekimlik Binası 2. Kat Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1Sarıyer/İstanbul)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02035673