İnovasyon İslam dışı değildir!

İnovasyon İslam dışı değildir!

.

23 Nisan 2021 01:00:00

.

GÜNÜN AYETİ

 

Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: ”Göklerde ve yerdeki tüm canlılar O'ndan istemektedir. O da her an/istekler doğrultusunda bir yaratış halindedir.”

(Rahman Sûresi,Ayet 29)

***

GÜNÜN HADİSİ

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. “Allah her işi ihsan üzere; en güzel bir şekilde yapılmasını emretmiştir.”

(Muhtasar Sahihi Müslim Hn.1249)

 

 

Kur'an'da yenilenme tavsiye ediliyor

 

“Bir işi bitirince hemen diğerine başla ve yalnızca Rabbine yönel” (İnşirah 7,8)

Allah’ın beğenisini hedefleyerek bir işi bitirdiğinde diğerine başlayarak ölüm gelinceye kadar eylemlerimizi sürdürmek, diğer yönlendirici kurallarla birlikte değerlendirildiğinde gelişime ve yeniliğe açık bir hayata yönlendirildiğimiz görülür.

***************

 

BİSMİLLÊHİRRAHMÊNİRRAHÎM... 

İNOVASYON nedir?

En basit tanımıyla inovasyon,”farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir.”

Kişilerin ve toplumların gelişmeleri için muhtaç oldukları inovasyon aslında İslâm’ın öğretileri arasında yer alan bir konudur. İnovasyon çalışmalarını İslâm’ın gereği ve ibâdet yolu olarak da niteleyebiliriz.

Hayırda yarışma emri İnovasyonu da içine alır. Yüce dinimiz; hayır yapın, hayırda yardımlaşın buyurduğu gibi hayırda yarışın emrini de verir : “ Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın" (Maide/48)

Kur'anımızın dilinde hayır maldır/üretimdir. Ferde, aileye ve topluma yönelik faydalı eylemlerdir. (Adiyat 8; Bakara 110) Mal/üretim ve faydalı işler alanında yarışmanın daha yeni daha estetik ve daha yararlı olana yönelmek, bir diğer anlatımla inovasyonu öncelemek dinimizin bir gereğidir.

Faydalıya yönelmek, iyi, güzel ve yeniye çığır açmak olan İNOVASYON, Allah’ın rızasına götürücü ahiret yatırımıdır.

Temel olan iman

Bizim için Allah’a ve Ahiret hayatına îman temeldir. Bu temelden hareket edildiğinde en değerlilerimiz daha faydalı olanlarımızdır. Nitekim Peygamberimiz “Sizin en hayırlınız en çok faydalı olanınızdır” buyurur.

Teşvik etmek iyidir

Dinimiz faydalı olmaya yönlendirirken faydalılarda ilk olmaya da teşvik etmektedir. Çünkü ilk olmak Kıyamet Gününe kadar sürekli sevap kazanmak ve Cennet derecelerimizi yükseltmektir. Bakınız Peygamberimiz ne buyuruyor:

“Kim Müslüman olarak insanların faydalanacağı bir işi ilk olarak ortaya koyar öncü olarak da yaparsa ona yapıp öncülük ettiği işin dünyada karşılığı, ahirette de sevabı verilir. Ayrıca ona kendisinden sonra o işi yapacaklara verilecek sevaplar kadar da sevap verilir.” (Muhtasar S.Müslim Hn.533)

Ter dökmeden olmaz

Burada bilvesile işaret edelim: İslâmda dünya ve Ahiret hayatı bir bütündür. Meşru/helâl olması şartı  ile yalnızca dünya hayatına yönelik hiçbir şey yoktur. Eşlerin cinsel hayatı bile bir hayırdır. Mazbut bir cinsel hayat da iş hayatında başarılı olmanın etkili bir yolu değil midir? Gel görki İslâm bilginlerinin bir kısmı hayırlarda ilk olmayı da hep ahiretle irtibatlandırmışlardır. Sonuçları itibariyle ahirete yöneliktir ama öncelikle dünya hayatımızın kolaylaştırılmasına ilişkindir.

Tekrarlar bıkkınlık verir

Hayatımızda inovasyon olmazsa yani yenilikçi atılımlar içine girilmezse hayat donuklaşır, gelişimsiz tekrarlar bıkkınlık verir. İnsan giderek heyecanını yitirir, tembelleşir. Birbirini takip eden günleri eşit olur, hatta ileri olması gereken sonraki günler önceki günlerden de geriye düşer. Böyle olunca siz iş hayatını sürdürmek isteseniz bile rekabet şartları sizi dışlar. Aldanmışlardan olursunuz.

Sevgili Peygamberimizşöyle buyuruyor:

“İki günü müsavi geçen aldanmıştır.”

 Yapılan açıklamalar ışığında soralım: Peygamberimiz bu sözleriyle bizi inovasyona yönlendirmiş olmuyor mu?

****************

 iyilik-yapmak_873611f1fd221ade5220b1e7c5014e6f.jpg

Mü'min güçlü olmak zorunda

Yükümlü olduğumuz güçlü ve kolaylaştırıcı olmanın bir yolu da İnovasyondur.

Biz insanlar emirleri ve yasaklarına uyarak Rabbimize ibâdet için yaratıldık ve ölüm gelinceye kadar ibadetle emredildik. Rabbimizin emirleri bütün hayatımızı kuşattığından, ibâdet görevimizi yapabilmek için güçlü olmaya mecburuz. Güçlü olmaya çalışmak Rabbimizin sevgisini kazanmaktır.

Peygamberimiz şöyle buyurur:

“Allah katında sebeplerine yapışarak güçlü olan mümin sebeplerine sarılmadığı için zayıf düşen müminden daha hayırlı ve daha sevgilidir.”

Bedenî, ilmî, malî ve estetik yönden güçlü ve daha kuvvetli olabilmek Peygamberimizin buyurduğu gibi faydalılara yönelmeyi gerektirir. Allah’ın yardımını celbeden kolaylaştırıcılık da gücü gerekli kılar.

Bütün bunlar da yerinde durarak değil farklı ve yeni atılımlar yapmakla gerçekleşir. İnovasyon bundan başka nedir ki?

İslâm’da asıl olan kişilerin kendilerine yeterli olmasıdır.

Borca girilmemesidir. Peygamberimiz” insanlara yük olmayı” yasaklamış ve sahabilerine şöyle buyurmuştur:

“Kim bana hiç kimseden bir şey istemeyeceğine garanti verebilir ki ben de ona Cenneti garanti edeyim.”

Toplumlar fertlerden oluştuğuna göre toplumlar da kendilerine yeterli olmalıdır. İhracat yapılamıyorsa ithalata da gerek duyulmamalıdır. Bunun için de yenilikçi atılımlara yani inovasyona ihtiyaç vardır ve o hayati bir gereksinimdir.

******************

Dinde yenileme olmaz!..

 

Aziz Peygamberimiz tarafından söylenildiği rivayet olunan geleceğimize ışık tutucu sözleri şöyledir:

“Allah, Muhammed Ümmeti’ne her yüz yılın başında dinlerini yenileyecek yenileyiciler gönderecektir.” ( Ebu Davud Melâhim 1)

İslâm Dîni’ni oluşturan Allah’ın Kitabı Kur’ân’ın ve ona açıklık getiren Nebevî Sünnet’in kuralları değiştirilemez nitelikli olup Kıyamet Günü’ne kadar geçerlidir. Bu sebeple dinde yenileme olmaz, olsa olsa dîni anlama ve ifade etmede yenilik olabilir.

****************

İnsanlık inovasyona muhtaçtır

Dünyaya fazlasıyla meyl etse de (Seküler) fertler ve topluklar inovasyonu gerçekleştiriyorlar, İslâm’ın katkısı ne olacak? İslâm inovasyonu Kur’ân ve Sünnet’le temellendiriyor, ibadetleştiriyor ve ahiret yatırımı/Cennet yolu kılıyor. İnovasyonu yalnızca çıkar ve sömürü öznesi olmaktan çıkarıyor. Menfaat olmasa da yöntem kılıyor. İnsanlık da buna muhtaçtır.

***********

En güzeli amaçlamak bir hedeftir

Faydasızlardan korunarak sürekli çalışmakla yükümlü olduğumuz gibi giyimde, davranışta, ilmi ve ideolojik tartışmalar ve işte en güzeli amaçlamakla da mükellefiz. Bu, kitaplık bir konudur. Özetlesek Allah güzelliğin kaynağıdır ve ona inanan her mümin estetiğe sevdalanmak konumundadır. Allah en güzeli yaşamak olan İhsanı emretmekte ve onları sevdiğini bildirmektedir. Peygamberimiz de şöyle buyurmaktadır:

Yorumlar

 
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement