KAZA VE SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇELERİ HİZMET ALIMI

11 Haziran 2023 00:00:00

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş


Kaza ve Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/587244

1-İdarenin

a) Adı

:

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

b) Adresi

:

YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 ESENLER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2125689970 - 2125688900

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Kaza ve Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik Şartnamede detayları belirtilen rizikoları karşılayan Limitler: Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası 1.kademe 6.000.000,00 TL Maddi - Bedeni ve Hukuki ayrımı yapılmaksızın olay başına, 2.kademe (excess) Bu limitin üzerinde çalışacak olay başına ve yıllık toplam 18.000.000,00 TL. İşveren sorumluluk sigortası; Şahıs Başına Bedeni / Maddi 450.000,00 TL - Kaza Başına Bedeni / Maddi 1.500.000,00 TL Ferdi kaza sigortası 3.125.000,00 TL toplam 3 kalemden oluşan, Hizmet Alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İstanbul; Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin mülkiyetinde olan ve meclis kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarrufundan işletilmek üzere devralınan tüm raylı sistem, füniküler, ve teleferik hatlarının ticari alan olarak projelendirilmiş alanlarda dahil olmak üzere mütemmim cüzü ve teferruatları ile birlikte.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.07.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL Metro İstanbul A.Ş.


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli ana sigorta şirketi ise, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği üyesi olduğunu gösteren belgeleri teklifiyle birlikte sunacaktır. İstekli yetkili acenta/broker ise acentası/broker bulunduğu ana sigorta şirketi ile imzalamış olduğu acenta/broker sözleşmesini ve ana sigorta şirketinin Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği olduğunu gösteren belgeleri teklifiyle birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
İşveren ve/veya ferdi kaza ve/veya 3. Şahıs ve/veya yangın ve/veya terör ve/veya sorumluluk sigortaları, mali mesuliyet sigortaları kapsamında yapılan sigorta işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01844774