KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

25 Şubat 2024 00:00:00

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ


61Kalem Temizlik Malzeme Alımı / 29 Kalem Kırtasiye Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/229498

1-İdarenin

a) Adı

:

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

b) Adresi

:

Barbaros Mah.i Fesleğen Sokak No:6 İstanbul 34780 Batı Ataşehir/İstanbul

c) Telefon ve faks numarası

:

2164697740 - 2166885759

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

61 Kalem Temizlik Malzeme Alımı
29 Kalem Kırtasiye Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

29 Kalem Kırtasiye Malzeme Alımı 1 Kısım 61 Kalem Temizlik Malzeme Alımı 2. Kısım
Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ataşehir Ağız Diş Sağlığı Hastanesi KIRTASİYE VE TEMİZLİK DEPOLARI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarih itibari ile Taşınır Kayıt Yetkilisinin Doğrultusunda Yazılı Talepleri İşe Başlanır. ( 2024 Nisan-2024 Aralık arası ) Peyder pey Sipariş Verildikten Sonra 10 Gün İçerisinde Malzemenin Teslimatı Yapılmış Olacaktır. Teslimat Öncesinde İlgili Birimden Teslimat İçin Randevu Alınması Zorunludur. İhale Konusu Malların Hafta İçi 08:30-15:30 Saatleri Arasında Teslimi Yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisindedir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonu 3.Kat


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İsteklilerce teklif edilecek ürünlere ait numuneler kısım bilgisi ve ihale sıra numaraları belirtilerek, ihale günü ve saatinden önce Satınalma Birimine Tutanakla teslim edilecektir. Numuneler iade edilmeyecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01990647