KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

29 Kasım 2023 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2022/434 Esas KARAR NO : 2023/289

Mahkememiz 2022/434 Esas sayılı dosyasında davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından; Davaya konu Konya İli, Meram İlçesi, Kaşınhanı Mah, 38259 ada 1 nolu parsel sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi İbrahim Söylemez tarafından düzenlenen 14/04/2023 tarihli fen raporunda ve ekindeki krokide gri boyalı şekilde ve IR1= 557.44 m²'lik irtifak alanı için kamulaştırma bedelinin toplam 25.623,01 TL olarak TESPİTİ İLE ;Acele kamulaştırma dosyasına depo edilen bedelin mahsubu neticesinde bakiye 10.579,96 TL'nin neması ile birlikte; ödenmesine karar verilmiş olup, dava dilekçesi, tensip zaptı, gerekçeli karar ve davacı kurum tarafından gerekçeli karara karşı istinaf başvurusunda bulunulduğuna dair istinaf başvuru dilekçesi ( 507*****394) TC. Kimlik numaralı, 04/06/1973 d'lu. Mehmet SAĞLAM'a ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. HD Nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01939808