KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

09 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO : 2021/536 Esas

KARAR NO : 2023/193
Davacı BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalı ABDULRAHMAN AHMED aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 30/05/2023 tarihli duruşmasında aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
"HÜKÜM :1-DavanınKABULÜ ile; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli Mah., 1562 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 850.000,00TL olarak TESPİTİNE, taşınmaz üzerindeki tüm takyidatların bedele yansıtılmasına,
2-İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli Mah., 1562 parselde kayıtlı taşınmazın davalı-muris adına tapu kaydının iptali ile tüm takyidatlardan ari olarak davacı Başakşehir Belediyesi Başkanlığı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,
3-Fen bilirkişisi Mustafa Uçar 'ın 05/03/2023havaletarihli fen bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,
4-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı yasanın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca tespit edilen kamulaştırma bedeline dava 4 ay içerisinde sonuçlandırılamadığından 20/02/2022 tarihinden itibaren karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,
5-Depo edilen kamulaştırma bedelinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin hak sahiplerine payları oranında ödenmesi için derhal Türkiye Vakıflar Bankası Bayrampaşa Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,
6-2004 sayılı İİK'nun 28. maddesi uyarınca karardan bir örneğinin gereği için Başakşehir Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,
7-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Kanunu gereğince hesap olunan maktu 179,90 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile eksik 120,60 TL harcın davanın mahiyeti gereği davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
8-2492 sayılı Kamulaştırma Kanununun 29. maddesi gereğince yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
9-Kullanılmayarak artan gider/delil avansının hüküm kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda tescil hükmü yönünden KESİN, bedel yönünden ise gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Hukuk Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. " içeriğindeki kararın TK.32 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı ABDULRAHMAN AHMED' e tebliğ yapılmış sayılacağına dair gerekçeli kararımız ilanen tebliğ olunur. 01/06/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01843062