OTOKORKULUK YAPTIRILACAKTIR

10 Temmuz 2024 00:00:00

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Otokorkuluk Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/870816

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2123125000 - 2123125070

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Otokorkuluk Yapılması

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Takriben 50.000 metre otokorkuluk rayı yapılması, 75.000 metre otokorkuluk ray montajı, 75.000 metre otokorkuluk ray sökülmesi ile birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlarda otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj yapım işleridir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarının Muhtelif Kesimleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.08.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesine istinaden "çelik otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj işleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil)

20,8462149%

28,2037025%

12,265

Otokorkuluk Rayı Montajı (Ral-Rg 620)

7,802381%

10,5561625%

4,59

Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620)

8,7099422%

11,7840395%

5,123

Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

7,4695132%

10,105812%

4,394

Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)

3,8734962%

5,2406125%

2,279

Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)

4,1760166%

5,6499048%

2,456

Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,0504071%

0,0681979%

0,03

Otokorkuluk U Takozu Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,5056942%

0,6841745%

0,297

Otokorkuluk U Takozu Montajı (Bağlantı Plakası Dâhil) Ral-Rg 620)

0,726684%

0,9831608%

0,427

Otokorkuluk U Takozu Sökülmesi (Bağlantı Plakası Dâhil)

0,5448543%

0,7371558%

0,321

Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

1,1756914%

1,5906413%

0,692

Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620)

0,8717668%

1,1794493%

0,513

Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620)

0,9080905%

1,228593%

0,534

Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,0228393%

0,0309003%

0,013

Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620)

0,0363236%

0,0491437%

0,021

Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620)

0,0423811%

0,0573391%

0,025

Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,6976985%

0,9439451%

0,41

Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620)

0,9080905%

1,228593%

0,534

Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620)

1,2107873%

1,638124%

0,712

Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,1054782%

0,1427058%

0,062

Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620)

0,0326913%

0,0442293%

0,019

Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi

0,038143%

0,0516052%

0,022

Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) (Plaklar ve Ankraj Dâhil) (RAL-RG 620)

0,2253574%

0,3048953%

0,133

Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (RAL-RG 620) (Sigma Profilden)

0,6053936%

0,819062%

0,356

Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden)

0,665933%

0,9009682%

0,392

Refüj Geçişleri için Açılabilir Otokorkuluk Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,6143652%

0,8311999%

0,361

Refüj Geçişleri için Açılabilir Otokorkuluk Montajı (RAL-RG 620)

0,8516858%

1,1522808%

0,501

Refüj Geçişleri için Açılabilir Otokorkuluk Sökülmesi

0,9259559%

1,2527639%

0,545

Otokorkuluk için Tek Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme,Nakliye ve Bağlantı Elemanı Bedeli Dâhil) (Reflektör Malzemesi Dahil)

0,2332671%

0,3155966%

0,137

Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Tek Yönlü)

0,2421575%

0,3276248%

0,142

Otokorkuluk Reflektörü Sökülmesi (Tek Yönlü)

0,2421575%

0,3276248%

0,142

Otokorkuluk Başlık Parçası Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,6353423%

0,8595807%

0,374

Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (RAL-RG 620)

0,1440837%

0,1949368%

0,085

Otokorkuluk Başlık Parçası Sökülmesi (RAL-RG 620)

0,1525543%

0,2063969%

0,09

3N Otokorkuluk Rayı Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

2,0048267%

2,7124125%

1,179

3N Otokorkuluk Rayı Montajı

0,3995598%

0,5405809%

0,235

3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi

0,3329665%

0,4504841%

0,196

3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,0278841%

0,0377255%

0,016

3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı

0,0363236%

0,0491437%

0,021

3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Sökülmesi

0,0108971%

0,0147431%

0,006

3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=2400 mm, C150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,4181386%

0,5657169%

0,246

3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400 mm, C150 Profilden)

0,1331866%

0,1801936%

0,078

3N Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=2400 mm, C150 Profilden)

0,1331866%

0,1801936%

0,078

3N Otokorkuluk Takozu Yapılması (C350 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,0796368%

0,1077439%

0,047

3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Montajı (C350 Profilden)

0,0302697%

0,0409531%

0,018

3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Sökülmesi (C 350 Profilinden)

0,0090809%

0,0122859%

0,005

3N Otokorkuluk U Kirişi Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,0222965%

0,0301659%

0,013

3N Otokorkuluk U Kirişi Montajı

0,090809%

0,1228593%

0,053

3N Otokorkuluk U Kirişi Sökülmesi

0,0302697%

0,0409531%

0,018

3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Yapılması (U 106 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,0039111%

0,0052914%

0,002

3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Montajı (U 106 Profilden)

0,0544854%

0,0737156%

0,032

3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Sökülmesi (U 106 Profilden)

0,0181618%

0,0245719%

0,011

3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=994 mm, C 150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,8047449%

1,0887725%

0,473

3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=994 mm, C 150 Profilden)

0,1816128%

0,2457114%

0,107

3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=994 mm, C 150 Profilden)

0,0363226%

0,0491423%

0,021

3N Otorkorkuluk Geçiş Elemanı Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)

0,0286566%

0,0387707%

0,017

3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Montajı

0,004843%

0,0065523%

0,003

3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Sökülmesi

0,004843%

0,0065523%

0,003

Hasar Görmüş Otokorkuluk Dikmesinin Yerinde Çektirme ile Düzeltilip Eski Haline Getirilmesi

1,133462%

1,5335074%

0,667

Hasar Görmüş Otokorkuluk Rayının Yeniden Düzeltilmesi ve Eski Haline Getirilmesi (Galvanizleme Hariç)

4,5598912%

6,1692646%

2,682

Otokorkuluk Bakım, Onarım, Montaj ve Demontaj İşlerinin Ekipmanlı ve Vinçli Bir Araç ile Yapılması (Bir günde 9 saatlik çalışma)

0,4666786%

0,6313887%

0,275

İdare Malı Otokorkuluk Elemanlarının İdare Deposuna Taşınması(Ortalama 200 Km)

0,3857501%

0,5218971%

0,227

Motosiklet Koruyucu Ray Sistemi Yapılması

0,7993771%

1,0815103%

0,47

Motosiklet Koruyucu Ray Sistemi Montajı

0,2201996%

0,2979171%

0,13

Minimum H2-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)

2,37756%

3,2166989%

1,399

Minimum H2-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)

3,8667296%

5,2314577%

2,275
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02058931