T.C. ANKARA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

24 Şubat 2024 00:00:00

Dosya No : .62096404-2023/143-Ceza Dava Dosyası

Hakaret suçundan sanık Rukiye SAK hakkında yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin 19/07/2023 tarih, 2023/143 Esas-2023/632 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında TCK 125/2 delaletiyle 125/1, 125/4, 62/1, 52/2 maddeleri uyarınca neticeten 1.740,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği,Ancak gerekçeli kararın yapılan araştırmaya rağmen sanık Rukiye SAK'a tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince mahkememiz ilamının Sanık Rukiye SAK'a ilanen tebliğine; hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01990150