T.C. ANKARA BATI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

26 May 2023 00:00:00

(Dosya No: 2022/16 Esas)

Davacı ALİ ONARAN vekili tarafından, Davalılar MALİYE HAZİNESİ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasına verilen ara karar gereğince; Davacı vekili tarafından dava konusu Ankara İli, Sincan İlçesi, Beyobası Mahallesinde bulunan 146 ada 25 parsel ile 146/26, 147/14, 146/23, 146/24, 145/2, 145/3, 145/4, 145/10, 145/11, 176/3 arasında kalan toplamda 49.616,22 m² lik alanı bulunan taşınmazın davacı Ali ONARAN adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup,yazılı dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına, delillerini eklemeleri, ya da da Maliye Hazinesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sincan Belediye Başkanlığına karşı açılacak itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde TMK.nun 713. Maddesi gereği davaya konu taşınmazın Ali ONARAN adına hali arazi vasfı ile tesciline karar verileceği ilan olunur

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01831047