T.C. AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

18 May 2024 00:00:00

İLAN


Sayı :2023/958 Esas 16/05/2023

Davacı , BERİVAN ÇALIŞKAN ileDavalı , KERİM TURA ÇALIŞKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;
Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmenadresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı, Karaman ili Ermenek ilçesi Balkusan Mah-Köyü Cilt No 17, Hano No 15'e nüfusa kayıtlı, Diler ve Şerife oğlu Mut 05/03/1997 d.lu (TC.Kimlik No: 64681325364) KERİM TURA ÇALIŞKAN'aHMK 147. Maddesi gereğince duruşma gün ve saatininyerine geçerli olmaküzere ve 20/12/2023 havale tarihli bilirkişi raporunun Tebligat Kanunun 28..maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı Berivan Çalışkan tarafından davalı Kerim Tura Çalışkan aleyhine açılan boşanma davasında boşanmalarına ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, davalı Kerim Tura Çalışkan'a HMK 147 maddesi gereğince duruşma günü olan 17/07/2024 günü saat 09:05'te duruşmasının yapılacağının ve 20/12/2023 havale tarihli bilirkişi raporunun gazete ilanı yoluyla ilanen tebliğine, ilanen tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ve davalının HMK 147 maddesi gereğince Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığnıız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve HMK 150.maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu HMK 147. Maddesi gereğince duruşma gün ve saatinintebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

__________________________________________________________________________
Adres : AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Beray KOYUNCU Zabıt Katibi

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02033979