T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

26 May 2023 00:00:00

ESAS NO : 2022/516 Esas

DAVALI : GÜVEN ÖZTÜRK Güneşli Merkez Mah. Evren Cad. Badi Sk. No:7/3Bağcılar/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili ile davalının 08/12/1998 yılından beri evli olduklarını, bu evliliklerinden üç çocuklarının olduğunu, davalının evlilik birliğinin kendisine yüklediği vazifeleri yerine getirmediğini, davalının evi terk ettiğini, davalının kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmelerinin mümkün olmadığını, bu nedenlerle boşanmalarına, müvekkili lehine tedbir ve yoksulluk nafakasına, tedbiren ve dava neticesinde müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesine, müvekkili lehine maddi ve manevi tazminata karar verilmesini talep etmiş olmakla; belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı eklenerek davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
6100 S.K. 127, 129, 194,195,240 VE 324 mad. gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği, dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01835131