T.C. BALIKESİR İLİ BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

22 Şubat 2024 00:00:00

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

  1. İdarenin
  1. Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

  1. Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006
  2. E-posta : [email protected]
  1. İhalenin Konusu : Taşınmaz Satış İhalesi
  2. İhalenin
  1. Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
  2. Tarihi ve saati : 05.03.2024 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Sıra No

Mahalle

Mevkii

Niteliği

Ada
No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

İmar
Durumu

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici
Teminat (TL)

1

Şarköy

Kumtepe

Arsa


240


1

278,54

A-2
TAKS= 0,30
KAKS=0,60

3.800.000,00

114.000,00

2

Şarköy

Kumtepe

Arsa


240


2

283,12

A-2
TAKS= 0,30
KAKS=0,60

3.850.000,00

115.500,00

3

Şarköy

Kumtepe

Arsa


240


3

307,06

A-2
TAKS= 0,30
KAKS=0,60

4.200.000,00

126.000,00

4

Şarköy

Kumtepe

Arsa


240


5

247,53

A-2
TAKS= 0,30
KAKS=0,60

3.350.000,00

100.500,00

5

Şarköy

Kumtepe

Arsa


245


3

303,26

A-2
TAKS= 0,30
KAKS=0,60

4.100.000,00

123.000,00

6

Şarköy

Kumtepe

Arsa


245


4

260,75

A-2
TAKS= 0,30
KAKS=0,60

3.600.000,00

108.000,00

7

Pelitköy

Bağlarburnu

Arsa


650


1

311,79

A-2
TAKS= 0,20
KAKS=0,40

4.250.000,00

127.500,00

8

Pelitköy

Karantılık

Arsa


577


3

810,71

A-2
TAKS= 0,20
KAKS=0,40

11.000.000,00

330.000,00


4- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi Şarköy ve Pelitköy Mahallerinde bulunan ve yukarıdaki tabloda tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen 8 adet arsa vasıflı taşınmazlar, Burhaniye Belediye Meclisinin 06.10.2023 tarih ve 2023/33 sayılı kararına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 13.02.2024 tarih ve 2024/116 sayılı kararı doğrultusunda, yukarıdaki tabloda belirtilen 1,2,3,4,5,6 ve 7. Sırada bulunan arsa vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre şartname esasları dahilinde açık arttırma usulü ile, 8. Sırada bulunan arsa vasıflı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.
5- İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 05.03.2024 Salı günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yukarıdaki tabloda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır.
6- İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgelerleri içeren dosyalarını en geç ihale tarihi olan 05.03.2024 Salı günü saat 09.30’a kadar Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilirler.
7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
9- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.
9.1.Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi,
9.2.Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından 2024 yılı içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
9.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
9.4.İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi
9.5. Burhaniye Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi.
9.6. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belge,
9.7. İhale konusu arsaların yerinde görüldüğüne dair istekliler tarafından imzalanmış yer görme belgesi,
9.8. Ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesi,
9.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
9.10. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde 9. Maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
9.11. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iz zarf. (tablo 8’inci sıradaki taşınmaz satışı için)
9.12. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
10- İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
11- Tablo 8’inci sıradaki taşınmaz satışı ile ilgili, kapalı teklif İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilen meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır.
12- Satışı yapılacak olan meskenler 3065 Sayılı Kanunun 17/4-r maddesi gereği KDV’den istisnadır.
13- Satışı yapılacak olan meskenlerin ihale bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir.
14- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
15- İhale şartnameleri Burhaniye Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01986295