T.C. BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

21 May 2024 00:00:00

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. MÜRSEL HAZIR tarafından aşğıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1.Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,2.Kamu Yararı Kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,
3.Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına barkaya yatırılacağı,
4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibarin on(10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5.Dosyaların duruşmalarının Başkale Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı ; davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6.Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
7.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8.Otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlardan kamulaştırılan alanın kamulaştırmayı yapan kurum adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
İLİ : VAN İLÇESİ : BAŞKALE VASFI: ARSA/TARLA

DOSYA NO

MALİK

İLÇESİ KÖY-MAH

ADA-PARSEL

KAMULAŞTIRMA m²

2023/986

Salih Özel

Başkale Çaldıran

103 ada 36

245,40 m² ve 1,13 m²

2023/988

Möhyettin Özel ve diğ.

Başkale Çaldıran

103 ada 38

2.935,48 m²

2023/990

Zahir Kaya

Başkale Çaldıran

114 ada 135

381,86 m² ve 25,23 m²

2023/992

İsmail Kaya

Başkale Çaldıran

114 ada 138

3.627,07 m²

2023/994

Nazif Özel

Başkale Çaldıran

103 ada 26

3.278,88 m²

2023/996

Atiye Özel

Başkale Çaldıran

118 ada 1

849,27 m²

2023/998

Cemil Özel

Başkale Çaldıran

118 ada 3

609,06 m²

2023/1000

Şakir Özel

Başkale Çaldıran

118 ada 5

1.716,53 m²

2023/1002

Hasan Demir

Başkale Çaldıran

102 ada 30

384,16 m²ve 2,32 m²

2023/1004

Alattin Çevik

Başkale Çaldıran

130 ada 108

1.052,99 m² ve 121,00 m²

2023/1006

Fahrettin Çevik

Başkale Çaldıran

130 ada 120

1.365,66 m²ve 120,98 m²

2023/1008

Zekeriya Demir

Başkale Çaldıran

114 ada 41

178,99 m²

2023/1008

Zekeriya Demir

Başkale Çaldıran

130 ada 103

7.745,56 m²

2023/1010

Rüstem Kaya

Başkale Çaldıran

131 ada 8

107,78 m²

2023/1010

Rüstem Kaya

Başkale Çaldıran

119 ada 1

5.923,83 m² ve 88,90 m²

2023/1012

Adil Demir ve diğ.

Başkale Çaldıran

114 ada 29

2.053,25 m²

2023/1014

Resul Demir

Başkale Çaldıran

119 ada 39

943,55 m²

2023/1016

Meyese Yiğit

Başkale Çaldıran

114 ada 24

3.649,34 m²

2023/1018

Cafer Demir

Başkale Çaldıran

117 ada 11

5.156,53 m²ve 118,20 m²

2023/1020

Sıddık Demir

Başkale Çaldıran

131 ada 7

2.308,65 m²

2023/1022

Adem Demir ve diğ.

Başkale Çaldıran

114 ada 140

1.064,04 m²ve 121,00 m²

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02034772