​T.C. BODRUM 1. AİLE MAHKEMESİ

22 May 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/36

DAVALI : MICHAEL MERTENS, Yabancı Kimlik No : 99675420428, Torba Mahallesi 13 Haziran Sokak Velgen Sitesi 4/50 Bodrum MUĞLA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekili 21/01/2024 tarihli dava dilekçesinde; "Davacı müvekkilimiz Selin Mertens ile Belçika vatandaşı davalı Mıchael Mertens, nüfus kayıtlarına göre 27/07/2015 tarihinden bu yana evlidirler. Tarafların bu evlilikten Aya Mertens (TC kimlik No: 33689466454) isimli 24/05/2017 doğum tarihli müşterek çocukları vardır. Davacı müvekkil SELİN MERTENS, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak ile birlikte aynı zamanda Hollanda vatandaşı olup pasaport üzerindeki ismi B'TISSAM ELBAZI (Pasaport No: NLD (Hollanda) NS5RHH382) olarak yer almaktadır. Mıchael Mertens ise Belçika vatandaşı olup, pasaport üzerindeki ismi aynı şekildedir. (Pasaport No : BEL (Belçika) EP483444). Tarafların müşterek çocukları Aya Mertens, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmakla birlikte Belçika vatandaşı olup pasaport üzerindeki ismi Amanı Mertens (Pasaport No : BEL (Belçika) EP380755) olarak yer almaktadır. Taraflar uzun bir süredir Türkiye'de Bodrum ilçesinde ikamet etmekte iken, önce oturma izni almışlardır. Daha sonrasında oturma izinlerini yenilemek isteyen taraflardan Mıchael Mertens'in talebi Muğla İl Göç İdaresi Bodrum temsilciliği tarafından reddolunmuştur. Bu süreçte müvekkil ile müşterek çocuk oturma izinlerini uzatmış ve akabinde Türkiye'de taşınmaz edinmek suretiyle istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmışlardır. Davalı yan bu esnada oturma izni alamamış ancak Türkiye'de kalmaya devam etmişse de taraflar arasında bu durumlar nedeniyle anlaşmazlıklar meydana gelmiştir. Bu anlaşmazlıklar uzun bir zaman devam etmiş ve her ne kadar ortak bir hayat sürdürme gayreti devam etse de taraflar bu hususta başarılı olamamışlardır. Bu esnada taraflar arasında anlaşmazlık devam eder iken ve taraflar büyük ölçüde ayrı yaşama adapte olmaya çalışırken, son olarak davalı Mıchael Mertens, 2023 yılının Mart ayında ülkeden sınırdışı edilmiştir. Müvekkil ve müşterek çocuk ise hayatlarını kurdukları Türkiye'de kalmışlardır. O tarihlerde davalı ile iletişime geçen müvekkil, anlaşamadıklarını, uzun bir süredir düzgün iletişim ve ortak hayat kuramadıklarını, kendisinin durumu nedeni ile Türkiye'ye gelemeyeceğini, başka ülkelere de gitmesinin mümkün olmayacağını, bu durumun müşterek çocuklarına da zarar verdiğini söylemiş ve uzunca bir süredir devam eden problemleri de sıralayarak boşanmak istediğini iletmiştir. Davalı taraf ise bu talepler karşısında herhangi bir şey söylememeyi tercih etmiştir. Taraflar, aylardır iletişim kuramamaktadır. Zira, davalının son olarak nerede ve nasıl olduğu müvekkil tarafından bilinmemektedir. Davalı taraf da müvekkil ile hiçbir şekilde iletişime geçmemekte ve ne müvekkilin ne de müşterek çocuğun durumunu bilmemektedir. Bu süreç yaklaşık olarak 2023 yılının Mart ayından bu yana devam etmektedir. Müvekkil bunca zamandır müşterek çocuğun ve kendisinin ihtiyaçlarını kendi birikimleri ile karşılamak durumunda kalmıştır. Müşterek çocuk Aya Mertens, Türkiye'de anaokuluna gitmektedir. Küçük çocuğun üstün yararı gereği gerek okul işlemleri, gerek sağlık işlemleri, seyahat işlemleri, kimlik, pasaport ve saire gibi işlemler ve velayetin gerektirdiği sair tüm işlemler davalı babadan uzunca zamandan beri haber alınamaması nedeni ile anne Selin Mertens tarafından tek başına yaşanılan yetki sorunları sebebi ile yerine getirilememektedir. Bu nedenlerle uyumlu olarak Türk Medeni Kanunu’nun md. 169 gereğince “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.” hükmü gereğince, müşterek çocuk Aya Mertens'in velayetinin davalının uzunca bir süredir ortada olmaması ve kendisi ile hiçbir iletişim yolunun olmaması, müşterek çocuğun bakım, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında velayet yetkileri hususunda müvekkilin sürekli olarak kurumlar ile sorun yaşaması nedeniyle boşanma davası süresince tedbiren, boşanma davasının sonunda ise hükmen müvekkile verilmesi talebimiz vardır. Haklı davamızın kabulü ile tarafların TMK 166/ı uyarınca boşanmalarına, müşterek çocuk Aya Mertens'in (TC: 12380486800) velayetinin davalının uzunca bir süredir ortada olmaması ve haber alınaması, çocuğun eğitim, sağlık, bakım gibi gereklerinin yerine getirilmesinde güçlük yaşanması nedeni iledava süresince tedbiren, dava sonunda ise hükmen müvekkile verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz" demiştir.
Mahkememizin 22/01/2024 tarihli tensip tutanağında özetle :Davanın niteliği gereği HMK'nun 118-316. maddesi gereği Yazılı Yargılama Usulüne tabi olduğunun tespitine,"HMK'nun 126-136. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren2 haftalık kesin süre içinde HMK'nun 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçeile davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği; Davalının 127. madde uyarınca iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağının, ayrıca cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca 50,00 TL delil avansının mahkeme veznesine yatırması gerektiği, ön inceleme aşamasında bildirilen deliller ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı" meşruhatının şerh düşülmesine,HMK'nun HMK 121 ve 129/2maddeleri uyarınca tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delilerini dilekçelerine eklemek ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri de dilekçelerine eklemeleri gerektiğine; aksi takdirde söz konusu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ve mevcut delil durumuna göre inceleme yapılıp karar verileceğine, ve tensip tutanağındaki diğer hususlar tüm aramalara rağmen bulunamayan MICHAEL MERTENS'e ilanen tebliğ olunur.08/05/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02036139