​T.C. BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

15 Haziran 2024 00:00:00

Esas no: 2024/4 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ,OSMAN KOBAK ' a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mah/Köyü, Cilt No:20 Hane No:535 nüfusa kayıtlı, Ahmet ve Emine kızı, 31702807468 T.C. Kimlik Numaralı müteveffa OSMAN KOBAK ' a , 02/01/2024 tarihinde vefat etmiş olup,müteveffanın mirasının en yakın mirasçılarıtarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 590ncu maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Müteveffa OSMAN KOBAK ' aile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememiz dosyasına kaydettirmeleri aksi halde iflâsa müteallik muamelelerin tatbikine devam edileceği, masrafı peşin verilmediği takdirde iflâsın kapatılacağı hususu ilgililere ilân olunur. 26/02/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02048934