​T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

24 May 2024 00:00:00

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO

:2023/76

BULUNDUĞU YER

:Kayabaşı Köyü

MEVKİİ

:Ortaçay

ADA

:102

PARSEL

:238 yeni, 53 eski

VASFI

:Kanal ve İşletme Bakım Yolu

YÜZ ÖLÇÜMÜ

:118,28 m²

MALİKİN ADI SOYADI

:Hayrullah Karakök, Hayriye Karakök,
Emrullah Karakök,
Nefise Karakök, Münevver Cebeci,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02037354