​T.C DARGEÇİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

15 May 2024 00:00:00

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı :2024/52 Esas 07.05.2024 Mardin İli Dargeçit İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların MARDİN DSİ 16.BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' nün kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Dargeçit Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra

Köy

Ada-Parsel

Malik Toplam Mülkiyet Alan(m²)

Kamulaştırılan Alan(M²)

Dosya Esas

1-

Ilısu Mahallesi

140/151

11.448,62 m²

2024/52

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02031682