T.C. DİYARBAKIR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

09 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO : 2022/403 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Savaş Mahallesi

PAFTA NO

:

ADA NO

: 385 (yeni 20145)

PARSEL NO

: 32 (yeni 35)

VASFI

: Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI

: Sacide Kanak- Savaş mah. Entegre savaş sok. no: 1000 iç kapı no: 132 Sur/ DİYARBAKIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Davacı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Diyarbakır Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,
c)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerinizin ve savunmalarınızın ilandan itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye bildirilmesi,
d)İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyanın duruşma gününün 14/07/2023 günü saat 10:50 olduğu, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgiliye ilan olunur. 11/05/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01842678