T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

09 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO : 2022/602 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalı Hasan Göksu adına kayıtlı Edirne ili, Merkez İlçesi, Abalar Köyü, 920 parsel sayılı taşınmazın 1.587,19 m²lik kısmının daimi irtifak hakkı ve 5,29 m²'lik kısmının pilon yeri olarak Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazın kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 24.155,48 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 25/09/2022 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 26/09/2022

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01842682