​T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

15 Haziran 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/488 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davalı İsmail Karakuş adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köy, 156 ada, 55 parsel sayılı 2410,01 m² taşınmazın tamamının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın tamamının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 61.668,54 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 12/06/2024 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 12/06/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02049119