T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

06 Aralık 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/408

KARAR NO : 2023/847

DAVALILAR:
1-MÜJGAN ÇAĞANSOY
2-FATİH UYSAL
Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda isimleri yazılı davalılar adına kayıtlı Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Hekimdağ Mahallesi 281 sayılı tarla vasfındaki 10.750,00 m2'lik taşınmazın 7.469,67 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için dava açılmış olup, yukarıda isimleri belirtilen hak sahiplerine yapılan tüm tebligatlara rağmen ulaşılamamıştır. Yapılan yargılama neticesinde;
DAVANIN KABULÜ İLE;
Dava konusu Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi Hekimdağ Mahallesinde kain 281 parsel nolu taşınmazın tamamının, davalı adına olan TAPU KAYDININ İPTALİNE ve taşınmazın davacı idare adına TESCİLİ ile YOL OLARAK TERKİNİNE,
Dava konusu Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi Hekimdağ Mahallesinde kain 281 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin 45.903,22 TL olarak TESPİTİNE,
Tespit edilen kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 18/08/2022 tarihinden işbu karar tarihi olan 21.11.2023 tarihine kadar geçen süre için yasal faiz UYGULANMASINA,
Tapu kütüğüne varsa şerh edilmiş haciz, ipotek, intifa hakkı, ihtiyati tedbir gibi her türlü takyidatların bankaya bloke edilen kamulaştırma bedeli üzerine KAYDIRILMASINA,
Karar verilmiş , karar davacı vekili tarafından m² birim değerinin yüksek olduğundan bahisle 01/12/2023 tarihinde istinaf edilmiş olup,
Gerekçeli Kararın ve İstinaf Dilekçesinin ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01945265