T.C. GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

29 Kasım 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/366 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: BOLU İLİ, YENİÇAĞAİLÇESİ, YAMANLAR, KOZBAYIRI MEVKİİ

ADA NO

: 120

PARSEL NO

: 83

VASFI

: ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ

: TAMAMI

MALİKİN ADI VE SOYADI

: NECMİYE SES VE DİĞERLERİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: YENİÇAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/366 Esas sayısında dava açılmıştır.
İlan tarihinden itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Yeniçağa Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirmezse kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği tespit edilerek kamulaştırma bedelinin Gerede Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirmek gerektiği, yukarıda yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasa ile değişen 7. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.(tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940295