T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

31 May 2023 00:00:00

ESAS NO : 2021/231 Esas

DAVALILAR : 1- SEVDİYE KORUR Necatipaşa Mahallesi 1304 Sokak No:1 Hendek Hendek/ SAKARYA
2- YAŞAR KORUR Çağlayan Mah. Kılıç Arslan Cad. No:60 Hendek/Sakarya Hendek/ SAKARYA
Davacı Vekili tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Yargıtay İlamı adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Yargıtay İlamının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi'nin 2014/16677 e ve 2015/14777 K sayılı ilamı ile ; "Mahkemece, çekişmeli 130 ada 20 parsel sayılı taşınmaz yönünden dava kabul edildiği halde kabulün gerekçesi ve bu sonuca ilişkin mahkemenin kabulü karar yerinde açıklanıp tartışılmamıştır. Kararın gerekçe bölümünde, "delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi ile sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri" hususunda herhangi açıklık ve kararın denetlenebilirliğinin olmadığı görülmektedir. Başka bir anlatımla karar gerekçe içermediğinden yazılı usul hükümlerine aykırı olup temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile sair yönler incelenmeksizin hükmün bozulmasına..." karar verilmiş olup iş bu Yargıtay İlamı ilanen tebliğ olunur.
Duruşma günü olan 15/06/2023 günü 09:30 da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur. 10/04/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01837284