T.C. İDİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

10 Temmuz 2024 00:00:00

İ L A N

ESAS NO : 2023/179 Esas KARAR NO : 2024/152

MİRASÇI: NURİYE ALP - 31643443794
Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizden verilen 03/07/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.
HÜKÜM :"1-Şırnak İli, İdil İlçesi, Dirsekli Mah/köy, Cilt No: 50, Hane No: 3Aile sıra no: 9 sırada nüfusa kayıtlı, İsmail ve Nasri'den olma, 15/01/1940 doğumlu T.C 31664443056 kimlik numaralı Ahmet ALP'in 26/07/2023 tarihinde vefatı ile; 18/05/2021 tarih ve 2002 yevmiye nolu İdil Noterliği tarafından düzenlenen düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,
2-Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,
3-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, tarafların yokluğunda; mahkememize veya başka bir yer Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, sunulacak bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup;
Tüm araştırmalara rağmen yukarıda bilgileri yazılı olan mirasçının ikametgahı, meskeni ve işyeri adresi tespit edilemediğinden, adresi meçhul sayılan mirasçı hakkındaki karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,
Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.08/07/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02058919