T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

23 Şubat 2024 00:00:00

Sayı : 2023/1049 Esas 13/11/2023

Dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kürkçübaşı mahallesi, 223 pafta, 1114 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın malikleri İbrahim Galip ve Mehmet Ali'nin kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden Fatih 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 11/11/1999 tarih, 1999/842 E. 1999/1033 K. sayılı kararı ile İstanbul Defterdarının Kayyım tayin edilmiştir.
Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kürkçübaşı mahallesi, 223 pafta, 1114 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın malikleri İbrahim Galip ve Mehmet Ali'yi tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1049 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur.13/11/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01989217