T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

23 Şubat 2024 00:00:00

Sayı : 2023/693 Esas 06/12/2023

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Davaya konu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kalyoncukulluğu mahallesinde bulunan 443 ada, 1 parsel sayılı 132,50 m² yüzölçümlü sekiz katlı 13 daireleri kargir apartman vasıflı taşınmazın maliki Mehmet Derviş oğlu Tahir Çankaya'nın kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 29/05/2013 tarih, 2012/796 E., 2012/773 K. sayılı kararı ile İstanbul Defterdarlığı Kayyım tayin edilmiştir.
Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kalyoncukulluğu mahallesinde bulunan 443 ada, 1 parsel sayılı 132,50 m² yüzölçümlü sekiz katlı 13 daireleri kargir apartman vasıflı taşınmazın maliki Mehmet Derviş oğlu Tahir Çankaya'yı tanıyanların, görenlerin, oturdukları adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/693 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur.06/12/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988935